Informacija dėl Sutvirtinimo sakramento

Greitu laiku Vievio parapijoje pradėsime Sutvirtinimo sakramento mokymus.

Sutvirtinimo sakramentas – tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia.

Vienas iš šios brandos ženklų yra ryšys su savo parapija. Visiškai tokiai brandai prieštarauja lakstymas po kitas parapijas, ieškant visokių palengvinimų, pagreitinimų, supaprastinimų ir pan.

Kaip nebūtų gaila, bet turime pripažinti, kad tokių vietų (pvz. Trakai) randama. Norisi paklausti tokių parapijų vadovų, ar jie patys yra priėmę Sutvirtinimo sakramentą, kad demonstruoja tokią požiūrio į pasiruošimą šiam sakramentui nebrandą?

Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą?

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas. Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene. Sutvirtintas krikščionis iš naujo atranda jam suteiktas Šventosios Dvasios dovanas, turi daugiau drąsos liudyti krikščionišką tikėjimą. Taip krikščionio gyvenime atbaigiamas Krikštas, išliejama Šventosios Dvasios malonė ir sieloje įspaudžiama neišdildoma žymė, sustiprinamas tikėjimas.

Kam teikiamas Sutvirtinimo sakramentas?

Šį sakramentą privalo vienintelį kartą priimti kiekvienas jau pakrikštytas, dar nesutvirtintas asmuo, kuris pats nieko neverčiamas tam apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir stengiasi aktyviai įsijungti į bendruomenės gyvenimą.Kiekvieno pakrikštytojo įkrikščioninimas (įtraukimas į pilnavertį krikščionišką gyvenimą), turi būti vainikuotas Sutvirtinimo sakramento priėmimu.

Be Sutvirtinimo sakramento neteikiamas Santuokos sakramentas bei neišduodami leidimai tuoktis kitoje parapijoje, nes nesutvirtintieji rodo dvasinės brandos, kuri būtina krikščioniškai santuokai, stoką.

Kviečiame visus atitinkamo amžiaus jaunuolius registruotis Vievio šv. Onos bažnyčioje spalio mėn. 3 d. (šeštadienį) po 18:00 val šv. Mišių. Turėti Krikšto pažymėjimą.

Klebonas