Kaip liudyti?

Slovinimas_Kamile-10Patarimai, kaip liudyti tikėjimą, kad jūsų liudijimas pasiektų klausančiųjų širdis
 
 „Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė – tai rašome apie gyvenimo Žodį. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą, kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums. Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums, kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis.“ (1 Jn 1, 1-3a)
 
Tas, kuris liudija, turėtų įkvėpti Dievo garbinimą!  Liudijimo tikslas – atskleisti Dievo galybės veikimą šiandien. Jis turėtų būti paprastas, neperdėtas žodingumu. Liudyti reikėtų apie tai, kas buvau, kas atsitiko mano gyvenime, kad naujai pažinau Jėzaus Kristaus veikimą, kas dabar vyksta ir liudija apie tolimesnį Dvasios veikimą manyje.
 
  1. Kas buvau: Svarbu, kad klausantysis liudytojo žodžiuose galėtų tarsi atpažinti save. Todėl svarbu išryškinti bruožus, kurie gali būti panašūs, pvz., esu vedęs / našlė / nevedęs / mano šeimoje yra tiek žmonių, tokius rūpesčius patiriu, taip ieškojau ar klaidžiojau…
  2. Kas atsitiko: Gera apibūdinti, kokiu būdu atėjai iki atsivėrimo momento, pvz., nuėjau į paskaitą, kalbėjausi su pažįstamu, perskaičiau knygą, pradėjau stengtis dažniau melstis, net jei nenorėjau, varžiausi, bijojau, girdėjau, kad kitiems daug padėjo dalyvavimas kur nors, pastebėjau kitame keistą romumą ir pats to ėmiau trokšti … pradėjau melstis, skaityti Šventąjį Raštą, lankyti kokią nors grupę ir panašiai.
  3. Kas dabar vyksta: Svarbu duoti suprasti, kad atsivėrimo žingsniai yra tik pradžia. Džiaugsmas, ramybė, Dievo prisilietimo pajutimas – tai pirminis atsivėrimas, vis gilesnio Viešpaties pažinimo pradžia. Gera pabrėžti, kokiose srityse ir kokiu būdu jauti pasikeitimą, augimą ir net nurodyti, kuriose srityse norėtumei augti, gilėti…
Svarbu pasiruošti iš anksto. Tai padeda sukaupti mintis, atskleisti Dievo veikimą, susieti su kasdienybės patirtimi, pasitikrinti, ar nesi pernelyg „žodingas“; tai padės patraukti klausytojus ir būti visų suprastam. (Vengti posakių „Dievas man sakė“ ir t.t.)  Be to, pasiruošus mažiau jaudinamasi, nes mažiau vietos lieka netikėtumams.
Ruošiantis iš anksto svarbu melstis, prašyti Šventosios Dvasios išminties ir veikimo, kad tai, kas bus sakoma, teiktų garbę Dievui, viską nukreiptų į Jį (ne į jūsų išgyvenimą) ir kad klausytojų širdys būtų atvertos Dievo veikimui juose.
 
Tesustiprina mus visus šie žodžiai: “Aš atėjau jums skelbti Dievo liudijimo ne iškalbingais žodžiais ar išmintimi. Net buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų, ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jus silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne įtikinantys išminties žodžiai, o Dvasios galybės parodymas, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybe. (1 Kor 2, 1-5)