Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

Šv. KazimierasKovo 2 dieną pirmąjį kartą bus minimas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis. Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra pakvietė lietuvius šią dieną parapijose, misijose ir bendruomenėse dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai – šią dieną lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo švento Kazimiero šventę.
 
Šv. Kazimiero artumas šiandien kaip niekada yra svarbus ir reikalingas: lietuvių tauta pirmą kartą istorijoje taip plačiai ir gausiai yra pasklidusi po visą pasaulį, didžioji išeivijos dalis yra jaunimas. Devynios parapijos arba misijos pašvęstos Šv. Kazimiero globai, taip pat Šv. Kazimiero kolegija Romoje, Tėvų Pranciškonų provincija, šeštadieninės lietuvių mokyklos, kapinės. Katalikų sielovada vykdoma 66 parapijose arba misijose 42 kraštuose, primena kvietime Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatūra.
 
Pirmoji pasaulio lietuvių maldos diena bus iškilmingai paminėta Šventosiomis Mišiomis, kurias Vilniaus bazilikoje aukos Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Užsienio lietuvių katalikų sielovados delegatas prel. Edmundas Putrimas, kiti kunigai.
Lietuvos vyskupų konferencija spalio mėnesį nusprendė įvesti liturginiame kalendoriuje Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį ir jį kasmet švęsti pirmąjį kovo sekmadienį.
 
Atsiliepdami į Užsienio lietuvių katalikų sielovados pasiuntinybės kvietimą, Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį (t. y. kovo 2 d.), dėkokime Dievui ir vieni kitiems, prisimindami visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir tėvynėje.
 
Vatikano radijas