Mokymas apie atlaidus

Onos atlaidaiMALDINGI VEIKSMAI, UŽ KURIUOS GAUNAMI DALINIAI ATLAIDAI
 
Malda Angelui sargui. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba teisėtai aprobuotą maldą savo Angelui sargui, pvz., „Angele sarge'’ (žr. LM4 50 ir 95).
 
Malda šv. Juozapui. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba teisėtai aprobuotą maldą šventajam Juozapui, Švč. M. Marijos Sužadėtiniui, pvz., „Į Tave, palaimintasis Juozapai” (žr. LM4 277-278).
 
Malda šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba maldą „Šventieji apaštalai Petrai ir Pauliau” (Sancti Apostoli Petre et Paule).
 
Maldos įvairiems šventiesiems ir palaimintiesiems. Tikintysis, kuris bet kurio šventojo ar palaimintojo dieną pamaldžiai sukalba tai progai skirtą maldą iš Mišiolo arba kurią kitą teisėtai aprobuotą maldą, pelno dalinius atlaidus.
 
Novenos. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja viešai atliekamoje novenoje, pvz.: prieš Kristaus Gimimo, Sekminių (žr. LM4 162-163) ar prieš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventes.
 
Litanijos. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba teisėtai aprobuotas litanijas, pvz.: Švč.
Jėzaus Vardo, Švč. Jėzaus Širdies, Švč. Kristaus Kraujo, Švč. Mergelės Marijos, šv. Juozapo ir Visų Šventųjų.
 
Mažosios valandos. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba teisėtai aprobuotas Mažąsias valandas, pvz.: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios, Švč. Jėzaus Širdies, Švč. Mergelės Marijos (žr. LM4 311-316), Nekaltojo Prasidėjimo, šv. Juozapo.
Rytų Bažnyčios maldos. Suteikiami daliniai atlaidai tiknčiajam, kuris pamaldžiai kalba šias maldas: dėkojimo maldą (pagal armėnų tradiciją); vakaro maldą ir maldą už mirusiuosius (pagal Bizantijos liturgiją); Šventyklos maldą, maldą Lakhu Mara ir Ad te Domine (pagal chaldėjų liturgiją); maldą Ad thurificationem ir Ad glorificandam Dei Matrem Mariam (pagal koptų liturgiją); maldą Pro remissione peccatorum ir Pro adipiscenda seąuela Christi (pagal etiopų liturgiją); Maldą už Bažnyčią, maldą po liturgijos šventimo (pagal maronitų liturgiją); maldą Intercessiones pro defunctis ex Liturgia S. Iacob (pagal syrų-Antiochijos liturgiją).
 
Maldos už geradarius. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris, būdamas malonės būklės, meldžiasi už geradarius pagal teisėtai aprobuotus tekstus, pvz., „Atlygink, Viešpatie, amžinuoju gyvenimu visiems, kurie dėl Tavo vardo mums gera daro. Amen”.
 
Maldos už ganytojus. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris nuolankiai ir pamaldžiai kalba kokią nors teisėtai aprobuotą maldą už Šventąjį Tėvą (žr. LM4 121) arba iš Mišiolo paimtą maldą už diecezijos vyskupą, jam pradėjus eiti pareigas ar kasmet (žr. RM 1011-1013).
 
Kasdienės maldos. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris ryte bei vakare arba prieš ir po darbo ar valgio pamaldžiai kalba teisėtai aprobuotą kokią nors prašymo ar padėkos maldą, pvz.: „Mūsų veiksmus” (žr. LM4 49), „Tave, Dieve, garbinam” (žr. LM4 249-251), „O Dvasia, Viešpatie, nuženk” (žr. LM4 139-140), „Dvasia, Viešpatie, ateik” (žr. LM4 162-163).
 
Krikšto pažadų atnaujinimas. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris bet kuriuo metų laiku teisėtai aprobuota formule atnaujina krikšto pažadus.
 
Žegnojimasis. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai persižegnoja tardamas įprastus žodžius: „Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen” (plg. EI, eone. 28, § 2, 2o).
 
Tikėjimo išpažinimas. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai kalba Apaštalų arba Nikėjos- Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą (plg. EI, eone. 28, §).
Dieviškųjų dorybių aktas. Šuteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris bet kuria aprobuota formule sukalba dieviškųjų dorybių (tikėjimo, vilties ir meilės) aktą (žr. LM4 48) (plg. EI, eone. 28, § 2, 4o).
 
Maldos už mirusiuosius. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, kuris bet kuriuo laiku pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius arba jei pamaldžiai kalba ar gieda gedulinę Rytmetinę ar Vakarinę (žr. LM4 493-515), arba maldą „Amžiną atilsį’’ (žr. LM4 43). Šiuos atlaidus galima pelnyti mirusiųjų naudai (plg. EI, eone. 29, § 2, lo-2o).
 
Katakombų aplankymas. Suteikiami daliniai atlaidai tikinčiajam, pamaldžiai aplankiusiam senovės krikščionių kapines arba katakombas (plg. EI, eone. 33, § 3).