Naujos nuorodos dėl užrašo palaiminta kreida KRISTAUS APSIREIŠKIMO iškilmėje

 

Per „Tris Karalius“ – Viešpaties Apsireiškimo šventėje bažnyčiose šventinama kreida ir smilkalai (šia proga auksas, kaip būdavo ankščiau, nešventinamas).

Kaip nurodo Katalikų palaiminimų apeigos (LT2019), tada šeimos galva ant savo būsto (namų ar buto) durų palaiminta kreida gali užrašyti 3 raides ir 2 kryželius: J † M † J (Jėzus, Marija, Juozapas vardų pirmąsias raidės) ir einamuosius metus – 2020.

Užrašant galima ištarti šiuos žodžius: „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Kiekvienas ieškantis Kristaus visada jį teatranda tarp mūsų. Amen.“ (plg. Palaiminimų apeigos, psl. 431).

J † M † J
2020

P. S. Trijų Karalių ar Išminčių vardai nūdienos Bažnyčioje neminimi, nes jų nemini ir Evangelija.

Plg. Palaiminimų apeigos, LT2019

L SKYRIUS
KREIDOS IR SMILKALŲ PALAIMINIMAS PER KRISTAUS APSIREIŠKIMO IŠKILMĘ
(SAUSIO 6 D.)

1312. Kreidą tikinčiųjų būsto durims pažymėti galima palaiminti (kartu su vandeniu) prieš prasidedant pastoraciniam lankymui iškart po Kristaus Gimimo iškilmės arba kitu metų laiku (plg. Nr. 1302-1306). Taip pat galima tai atlikti per Kristaus Apsireiškimo iškilmę.

1313. Palaiminimas teikiamas po homilijos arba sukalbėjus maldą po Komunijos. Celebrantas parengia tikinčiuosius palaiminimui šiais ar panašiais žodžiais:

Rytų Išminčiai, žvaigždės vedami atvykę į Betliejų, įteikė Jėzui dovanų – Aukso, smilkalų ir miros. Auksas simbolizavo Jėzų kaip Karalių, smilkalai – kaip Aukščiausiąjį Kunigą, o skausmui
malšinti ir mirusiųjų kūnams patepti skirta mira pranašavo Viešpaties laidotuves.

Pagal seną paprotį per šias Mišias palaiminame kreidą, ir ja pažymėtos mūsų namų durys rodys, jog mes priėmėme įsikūnijusį Dievo Sūnų. Taip pat palaiminame smilkalus, kurių kvapas, pripildęs mūsų būstą, reikš, jog mes trokštame visa daryti Dievo garbei. Melskimės, kad naujais metais Kristus būtų tarp mūsų ir visi jo ieškantys kaip Rytų Išminčiai galėtų rasti jį mūsų šeimose.

PALAIMINIMO MALDA

1314. Kurį laiką tyliai pasimeldęs, celebrantas, išskėtęs rankas, kalba palaiminimo maldą:

Dieve, vienintele ir amžinoji Šviesa, tu atvedei Išminčius pas Savo Sūnų ir jiems apreiškei jį kaip karalių Karalių, o jie įtikėjo Jį, nusilenkė ir įteikė dovanas.

Palaimink * šią kreidą mūsų būstų, kuriuose priėmėme tavo apreiškimo šviesą, durims pažymėti. Padaryk, kad mes vis labiau taptume tavęs ieškančiųjų regima šviesa.

Palaimink * šiuos smilkalus, kad jų kvapūs dūmai kartu su mūsų maldomis kiltų tavo akivaizdon. Padaryk, kad mūsų namuose (šiandien pripildytuose smilkalų kvapo) būtų kasdien meldžiamasi, vienijantis su tavo Sūnumi, apsigyvenusiu tarp mūsų, kad tave mums apreikštų. Jis su tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius.

Visi: Amen.

Celebrantas pašlaksto švęstu vandeniu dalyvius ir kreidą bei smilkalus. Tuo metu visi gieda atitinkamą giesmę. Jei palaiminimas teikiamas po homilijos, tai po atnašų paruošimo reikia pasmilkyti altorių, o jei sukalbėjus maldą po Komunijos, tai, baigus giedoti, celebrantas teikia tikintiesiems pabaigos palaiminima ir kaip įprasta atsisveikina su jais.

Būsto duris galima pažymėti taip. Šeimos galva (arba bažnytinės bendruomenės vadovas), stovėdamas prie atvertų durų slenksčio, taria:

Žodis tapo kūnu.

Gyventojai atsako:

Ir gyveno tarp mūsų.

Po to jis palaiminta kreida ant durų rašo: J + M + J (Jėzus, Marija, Juozapas) 2019 (einamieji metai) arba: C + M + B Christus mansionem benedicat – Kristus tepalaimina būstą) 2019, ir taria:

Kiekvienas ieškantis Kristaus visada teranda Jį tarp mūsų.

Visi atsako: Amen.

Taip pat galima pasmilkyti palaimintais smilkalais būstą, giedant atitinkamą Kalėdų giesmę.

Katalikai.lt inf.