Pas Viešpatį iškeliavo kun. Antanas ČERNA

(1937-1965-2020)

2020 m. vasario 20 d. pas Viešpatį iškeliavo buvęs ilgametis Vievio parapijos klebonas, Širvintų šv. Arkangelo Mykolo parapijos altarista kun. Antanas ČERNA. 

„Šiandieną šalia nesėkmių turiu ir didelį džiaugsmą: tūkstančiai pakrikštyta, tūkstančiai sutuokta, tūkstančiai išpažinčių išklausyta, tūkstančiai mišių paaukota, tūkstančiai pamokslų pasakyta. Bet didžiausia mano kaip kunigo laimė yra ta, kad ne vienam teko dievišką priesaiką skleisti, padėti iš nuodėmių pakilti, nuodėmes nuo širdies nuplauti ir pažadinti norą toliau gyventi“

Kun. Antanas Černa

Kunigas Antanas Černa gimė 1937 m. lapkričio 20 d., Pušaloto parapijoje, Pasvalio raj., Panevėžio vyskupijoje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, kunigu buvo pašventintas 1965 m. Nuo to laiko prabėgo daugiau nei 50 metų, per kuriuos A. Černa dirbo Jiezno, Palomenės, Krivonių, Nemunaičio, Kiauklių, Zibalų, Pivašiūnų, Vievio parapijose. Nuo 2005 m. balandžio mėnesio šis garbingas, nuoširdus, šviesus žmogus buvo Širvintų šv. Arkangelo Mykolo parapijos altarista.

Kunigas A. Černa ėjo Alytaus dekanato vicedekano pareigas, buvo vyskupijos Bažnytinio meno ir remontų komisijos nariu, pasižymėjo iškirtiniu uolumu pastoracijoje. Kiauklių parapijoje, karo metais sudegus bažnyčiai, jo pastangomis buvo įrengta nauja (medinė) bažnyčia, tarnavusi iki pastarųjų laikų. Pasiaukojančiai darbavosi Pivašiūnų parapijoje – atnaujino svarbiausią vyskupijos piligrimystės šventovę, jos aplinką, kitus statinius. Tiek Pivašiūnuose, tiek Kazokiškėse, taip pat nuo seno svarbioje vyskupijos piligrimystės šventovėje, uoliai rūpinosi atlaidų liturgija, maldininkų sielovada. Palydėjo ne vieną jaunuolį kunigystei, tarp jų, vysk. A. Jurevičių, kilusi iš Vievio parapijos. Paskutiniais gyvenimo metais, kiek leido sveikata, nuoširdžiai patarnavo Krikštėnų seserims karmelitėms – jų vedamuose rekolekcijų namuose. Buvo pareigingas, dėmesingas, principingas Kaišiadorių vyskupijos kunigas…

Kunigas Antanas Černa pašarvotas Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios – vasario 22 d. 12 val. – Širvintų bažnyčiojebus laidojamas bažnyčios šventoriuje. 

Šv. Mišios bus aukojamos ketvirtadienį ir penktadienį – 18.00 val.

Amžinajį atilsį duok savo tarnui, Viešpatie!

Ž. Pinskuvienės nuotr.