Pasiruošimas Kūčių vakarienei ir malda

Stalas turi būti uždengtas balta staltiese, stalo viduryje stovėti kryžius ir uždegta žvakė (tiktų uždegti žvakė simbolizuojančią pagalbą vargšams).
Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
Vad.: Pasiklausykime šventosios Evangelijos apie Jėzaus Kristaus gimimą pagal Luką.
“Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose”. Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” (Lk 2,1-14)
Susibūrę švęsti gimstančio Pasaulio Atpirkėjo iškilmę į bendrą šeimos maldą junkimės žodžiais:
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
  • Melskime už gausybę tikinčiųjų, visoje žemėje švenčiančių Išganytojo gimimą: tesuburia juos Šventoji Dvasia į tobulą vienybę.
  • Melskime už krikščionis, kurie šias Kalėdas sutinka kalėjimuose, pabėgėlių stovyklose ar tremtyje: tebus išardytas juos slegiantis jungas.
  • Melskime už valstybių vadovus ir už pasaulio tautas: taikingasis Karalius iš dangaus į žemę teatneša ramybę geros valios žmonėms.
  • Melskime už nusidėjėlius, varginamus piktojo pančių: teišlaisvina juos naujagimis Kūdikis, Galingasis Dievas.
  • Melskime už ligonius, vargšus, nuskriaustuosius, už metų naštos ar vienatvės prislėgtuosius: te parodo jiems savo švelnumą ėdžiose gulintis Dievas.
  • Tegu Išganytojas, išpirkęs mūsų mirusiuosius iš jų kalčių (tinka prisiminti mirusiųjų vardus), pripildo juos lauktosios laimės ir te parodo jiems savo šlovę.
  • Melskime už mūsų šeimą (tinka išvardinti vardus), kad mūsų tarpe viešpatautų taika ir sugyvenimas. Meldžiame pagalbos darbuose ir moksluose, kad kiekviena diena neštų mūsų namiškiams džiaugsmą.
Viešpatie, tavo malonės, kuriomis palydėsi šias Kalėdų iškilmes, tegu saugo, pašventina bei veda tavo tautą ir tepadaro ją tobulą amžinybei. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
 Tėve Mūsų…
 Malda ir stalo palaiminimas:
Viešpatie Kristau, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: didelius ir mažus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki mums viltį bei stiprybę. Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasią, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi.
Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes (maldos vadovas ranka daro kryžiaus ženklą virš stalo) kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 Po palaiminimo laužomas kalėdaitis, linkima ramybės ir valgoma Kūčių vakarienė.