Popiežius Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui: „Jėzus veda į džiaugsmą“

Brangus Lietuvos Jaunime!
 
Popiežius PranciškusMan labai miela širdimi būti kartu su jumis ir jums perduoti pačius šilčiausius linkėjimus šeštą kartą vykstančiųjų „Lietuvos Jaunimo Dienų“ proga, kuri jus taip gausiai subūrė į Kauną. Ypatingai sveikinu tuos tarp jūsų, kurie šiuo metu eina keliu, vedančiu į pilną pasišventimą Dievui kunigystėje arba pašvęstame gyvenime, o taip pat tuos, kurie įvairiais savanoriavimo būdais tarnauja vargstantiems. Sveikinu ir reiškiu padėką jūsų Ganytojams, suorganizavusiems šias ypatingas maldos, apmąstymo ir šventimo dienas, kurių tema atsispindi žodžiuose: „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15).
Remdamasis būtent šiais Viešpaties žodžiais, noriu jums pasiūlyti keletą minčių apie dvasinį augimą ir jūsų misiją Bažnyčioje bei pasaulyje. Jėzus trokšta būti jūsų draugu, jūsų broliu, tiesos ir gyvenimo mokytoju, parodančiu kelią, kuris veda į džiaugsmą, į jūsų pačių savirealizaciją pagal kiekvienam iš mūsų numatytą Dievo planą. O ta, mums gailestingumą ir Dievo meilę atnešančioji draugystė su Jėzumi, yra gaunama dovanai, ji yra gryna malonė. Jėzus iš mūsų nieko už tai nereikalauja, o tik prašo, kad priimtume šią dovaną. Jis trokšta jus mylėti tokius, kokie esate, įskaitant jūsų trapumą ir silpnybes, norėdamas, kad būtumėte atnaujinti Jo meilės prisilietimu.
Jėzaus draugystėje surandame Dievo meilę, ir tas susitikimas įvyksta visų pirma per Sakramentus, ypatingai per Eucharistiją ir per Atgailos bei Sutaikinimo šventimą. Šventosiose Mišiose švenčiame Viešpaties aukos, Jo visiško atsidavimo mums atminimą: šiandien Jis ir vėl tikru būdu atiduoda savo Kūną dėl mūsų ir išlieja savo Kraują tam, kad atpirktų žmonijos nuodėmes ir leistų mums įeiti į bendrystę su Juo pačiu. Tuo tarpu Sutaikinimo sakramente Jėzus mus priima su visais mūsų ribotumais ir mums atneša savo Tėvo gailestingumą, atleidžiantį mums nuodėmes, perkeičiantį mūsų širdį, kad ji taptų atnaujinta ir sugebėtų mylėti taip, kaip Jis pats mylėjo, – iki galo (plg. Jn 13,1). Šita meilė mums apsireiškia Jo gailestingume. Jėzus juk visuomet mums atleidžia ir niekuomet nepavargsta.
Kitas svarbus kelias, kurio dėka augame Kristaus draugystėje, yra Jo Žodžio klausymasis. Viešpats mums kalba mūsų sąžinės gelmėse, per Šventąjį Raštą, ir maldos metu. Išmokite pabūti tyloje prieš Jį, skaityti ir apmąstyti Bibliją, ypatingai Evangelijas, ir kasdien ieškoti dialogo su Juo, kad patirtumėte Jo draugystę ir meilę. Šioje vietoje jums norėčiau pabrėžti taip pat ir vienos paprastos kontempliatyvios maldos grožį, pasiekiamos visiems – mažiems ir dideliems, mokytiems ir mažiau išsilavinusiems; tai šventojo Rožinio malda. Rožinyje mes kreipiamės į Mergelę Mariją, kad ji mus vestų į vis artimesnę bendrystę su savo Sūnumi Jėzumi, kad su Juo vis labiau susitapatintume, mąstytume Jo mintimis ir veiktume taip, kaip Jis. Iš tiesų, Rožinyje kartodami maldą „Sveika, Marija“, mes apmąstome slėpinius, tai yra Kristaus gyvenimo įvykius tam, kad Jį vis geriau pažintume ir vis stipriau mylėtume. Rožinis yra priemonė, kuri veiksmingai mus atveria Dievui, kadangi mums padeda nugalėti egoizmą ir nešti ramybę į širdis, į šeimas, į visuomenę ir į pasaulį.
Mieli jaunuoliai ir jaunuolės, brangus jaunime, Kristaus meilė ir Jo draugystė nėra iliuzija – Jėzus pats tai konkrečiai parodė ant Kryžiaus – ir nėra skirta vien tik retiems išrinktiesiems. Jūs surasite šitą draugystę ir patirsite visą jos vaisingumą ir grožį, jeigu jos nuoširdžiai ieškosite, su pasitikėjimu atsiversite Jėzui, ir su atsidavimu ugdysite savo dvasinį gyvenimą priimdami Sakramentus, apmąstydami Šventąjį Raštą, nuolat puoselėdami savo maldą bei intensyviai gyvendami krikščionių bendruomenėje. Jauskitės gyva Bažnyčios dalimi, dalyvaujančia evangelizacijoje ir būnančia vienybėje su savo broliais bei seserimis tikėjime ir bendrystėje su savo Ganytojais. Nebijokite gyventi tikėjimu! Būkite Kristaus skelbėjais savo kasdieninėje aplinkoje, paprastu ir drąsiu būdu.
Visiems, kuriuos sutinkate, savo bendraamžiams, mokėkite parodyti visų pirma gailestingąjį ir mylintį Veidą Dievo, kuris visuomet atleidžia, padrąsina ir teikia viltį. Būkite nuolat dėmesingi kitiems, ypatingai vargšams ir silpniems, tokiu būdu paliudydami brolišką meilę, kuri nugali egoizmą ir užsidarymą savyje pačiuose. Jūsų Globėjas Šventasis Kazimieras jums tegul padeda ieškoti Kristaus ir nenuilstamai nešti Jį kitiems. Šitame kelyje jums tepadeda jūsų Motinos Marijos buvimas ir telydi mano Palaiminimas, kurį nuoširdžiai teikiu jums visiems ir skiriu taip pat visai Lietuvai.
 
Vatikanas, 2013 m. birželio 21 d.