Kokios užduotys katalikui sietinos su Gavėnios laiku?

Kokios užduotys katalikui sietinos su Gavėnios laiku?

Gavėnia neatsiejama nuo pasninko ir atgailos dienų. Kas tai yra? Verta prisiminti Lietuvos Vyskupų konferencijos instrukciją dėl atgailos ir pasninko dienų (2006 12 12). Joje rašoma: Dieviškąja teise visi tikintieji, kiekvienas sau tinkamu būdu, įpareigojami daryti atgailą, bet, siekiant, kad...
plačiau

Prasmingiausia Gavėnios atgaila

Gavėnia yra rimtas liturginių metų laikotarpis – pasiruošimas prasmingai sutikti didžią mūsų tikėjimo paslaptį – Kristaus prisikėlimą, o taip pat drauge ir mūsų prisikėlimą amžinam gyvenimui. Kai kurie nepatenkinti priekai&sc...
plačiau

Atgaila

KĄ SAKO APIE JĄ ŠV. RAŠTAS?   Šv. Raštas kalba nuolatos apie atgailos reikalingumą. Raginimai ją daryti, kaip koks raudonas siūlas, tęsiasi per visą Šv. Raštą. O Senasis Testamentas, galima sakyti, yra nuo...
plačiau

“Dievas – Gailestingumo Tėvas tesuteikia tau atleidimą ir ramybę”

Geroji mesijinės ramybės naujiena   Atgailos sakramentas yra didžioji prisikėlusio Kristaus dovana Bažnyčiai. Velykų dieną, kai išsigandę apaštalai drebėjo prie užrakintų durų, jiems pasirodė Viešpats ir prabilo į juos. Kristaus kančios met...
plačiau

Apstumas ar trūkumas

Evangelijoje ne kartą sutinkame turto pasmerkimą ir neturto išaukštinimą. Žmonių kalboje šių dviejų terminų reikšmė ir vartosena yra aiški ir vienareikšmė. Evangelijoje jie apima visą žmogų, jo visą pasaulėžiūrą ir gyvenimą. Kaip žmog...
plačiau

Apie atgailą

1. Atgaila yra krikšto atnaujinimas. Atgaila yra sąžinės apvalymas. Atgaila yra pažadas Dievui, jog pakeisime savo gyvenimą. Atgaila yra susitaikymas su Viešpačiu darant gerus darbus, kurie priešingi senosioms nuodėmėms. Atgaila yra kritinis savęs ...
plačiau

Kodėl man reikia išpažinties?

Jėzus atėjo „mums duoti apsčiai gyvenimo“ (Jn 10,10). Apsčiai gyvenimo reikia mūsų kūnui, protui ir sielai. Šv. Paulius sako: „Pats ramybės Dievas iki galo jus tepašventina ir teišlaiko tobulą bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną ...
plačiau

Pasiruošimas išpažinčiai. Šventojo Rašto ištraukos

Bažnyčia rekomenduoja Sutaikinimo sakramento priėmimui pasirengti Dievo žodžio šviesoje, nes Psalmių knygoje sakoma: „Tavo žodis – žibintas man kojoms ir šviesa mano takui” (Ps 119, 105). Šventasis Raštas mums pasako ne tik kas nedera...
plačiau

Kodėl „neveikia“ išpažintis?

Atgaila daugeliui yra tik išpažintis. O tai yra tik viena iš penkių Susitaikinimo sakramento dalių, kurios visos yra labai svarbios. Dar vysk. Paltaroko Katalikų Bažnyčios Katekizme parašyta: kad atgaila būtų gera, reikia nuod...
plačiau

Maldavimai atpažįstant savo nuodėmes

Atleisk mums, Viešpatie, kad tai, ką mėgstame ar nemėgstame, mūsų simpatijas ir antipatijas buvo svarbiau už mūsų pačių sąžinę; kad neieškojome giliausio savo būties Pagrindo, bet pasilikdavome paviršiuje; kad neieškojome Tavo vedimo mūsų ...
plačiau