Didysis Ketvirtadienis: Paskutinės vakarienės aidai

Trys paskutinės Didžiosios savaitės dienos (Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Didysis šeštadienis) yra vadinamos Velykų, arba Šventuoju Tridieniu – trinare Kristaus atpirkimo drama. Šiame tekste bus kalbama apie  Didįjį ketvirtadienį. Kai kuriose šalyse Didysis ketvirtadienis dar ki...
plačiau
Kristaus Kančios – Verbų sekmadienio istorija

Kristaus Kančios – Verbų sekmadienio istorija

Kristaus Kančios – Verbų sekmadienis yra diena, kai visa Bažnyčia mini Jėzaus pergalingą įžengimą į Jeruzalę, lygiai savaitė prieš jo prisikėlimą. Maždaug prieš penkis amžius pranašas Zacharijas pranašavo: „Didžiai džiūgauk, Siono du...
plačiau

Sekti Jėzų

Prasideda Didžioji Savaitė – svarbiausių mūsų krikščioniškojo tikėjimo iškilmių šventimas. Jos mus įveda į Jėzaus, o kartu ir į mūsų kančios ir mirties velykinį slėpinį. Verbų sekmadienį, mums buvo parodyti...
plačiau

Pasitikėk Dievo gailestingumu

Kančios arba Verbų sekmadienis prade­da svarbiausią liturginių metų laikotarpį – Didžiąją savaitę. Svarbiausios šios savaitės dienos yra: Didysis ketvirtadi­enis ir penktadienis bei Velyknaktis. Nesunku suprasti, kodėl š...
plačiau

Viešpaties kančios Didysis penktadienis

Dieną, kai „yra paaukotas mūsų Velykų Avinėlis, Kristus”, kaip sako Apaštalas, Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties ir Sužadėtinio kančią ir adoruodama Kryžių, prisimena savo gimimą iš mirštančio ant Kry...
plačiau

Didžioji Velykų liturgija

Gavėnia yra skirta parengti ir katechumenus (besiruošiančius tapti krikščionimis), ir visus tikinčiuosius švęsti Velykų slėpinį. Katechumenai išrinkimo apeigomis, ištyrimu ir katecheze parengiami švęsti įkrik...
plačiau

Didysis Šeštadienis (video)

Didįjį šeštadienį kaip ir nieko nebėra. Kristus miręs. Ką daugiau galima pasakyti? Tai – didžiulės tylos diena. Vidinės dvasinės tylos, nusiraminimo prieš kažką labai didelio. Tačiau tai ir Marijos diena. Lietuvoje Didysis šeštadienis ...
plačiau

Didysis Penktadienis (Jn 18, 1-19, 42)

Kasmet Didžiojo Penktadienio Šv. Rašto liturgija kviečia apmąstyti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią pagal Joną. Pirmasis skaitinys iš Izaijo knygos byloja, kad apie Jėzaus kančią, mirtį ir prisikėlimą buvo pranašauta 700 metų atgal p...
plačiau

Didysis Ketvirtadienis (Jn 13, 1-15)

Artėja lemtingos paskutinės Jėzaus gyvenimo šiame pasaulyje valandos. Jėzus jaudinasi, nerimauja ne tiek dėl savęs, dėl būsimos kančios, kiek dėl tų, kurie dar nesupranta Jo misijos šiame pasaulyje. Tris kartus Jis bandė įspėti mokinius apie ta...
plačiau

Jonathan Düring OSB. Didysis Velykų Tridienis

Didžioji savaitė atveda tikinčiuosius į lemtingąją krikščionių tikėjimui kelio atkarpą. Ypač per tris šventąsias dienas, vadinamąjį Triduum Sacrum, nesuskaitoma gausybė žmonių išgyvena skandalingo, – nes nepaaiškinamo  – Jėzaus žmo...
plačiau