Eucharistijos sakramentas

„Eu“ - reiškia gerai, geras, „charis“ - dovana, o žodis „eucharist“ - dova­na, kurią man davėte, yra gera. Tarp sep­tynių sakramentų Eucharistija užima iš­skirtinę vietą. Šventoji Eucharistija už­baigia įvedimą į krikščiony­bę. Vatikano II Susirinkimo nutarimuose Eucharistija api­budinama kaip krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė (plg. LG 11), iš kurio gyvena ir auga Bažnyčia (LG 26). Bažnyčia.. skaityti daugiau →

Eucharistijos paslaptis

“Mano kūnas tikrai yra valgis, ir man kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane” (Jn 6, 55-57). Tie Jėzaus žodžiai yra taip nuostabiai tikri,.. skaityti daugiau →

Duonoje pasilikęs Jėzus

Kar­tą per me­tus Baž­ny­čia iš­kil­min­gai pa­ger­bia Švč. Sak­ra­men­tą. Or­ga­ni­zuo­ja­ma puoš­ni li­tur­gi­ja, pro­ce­si­jos, ado­ra­ci­jos. Pa­pras­ti žmo­nės įpra­tę šią iš­kil­mę va­din­ti au­siai keis­tu De­vin­ti­nių var­du, nes ji šven­čia­ma de­vin­tą sa­vai­tę po Ve­ly­kų. Ta­čiau dau­ge­ly­je prancūziškai kalban­čių Eu­ro­pos kraš­tų ji va­di­na­ma Die­vo šven­te – taip at­krei­pia­mas dė­me­sys į ti­kė­ji­mo tie­są, kad Kris­tus iš­ties pa­si­li­ko duo­no­je ir vy­ne.  .. skaityti daugiau →

Pagarba Eucharistijai

Bažnyčios istorijoje yra buvę visokių nuomonių ir visokių klaidų apie Eucharistiją. Dažnai jai buvo rodoma per mažai pagarbos, kai kurie net neigdavo realų Kristaus buvimą joje. Tad Bažnyčios vadovai, norėdami žmones labiau įtikinti, kad konsekruotoje duonoje ir konsekruotame vyne tikrai yra Kristus, stengėsi visokiais būdais skatinti žmones reikšti Eucharistijai kiek galima didesnę pagarbą. Kartais būdavo.. skaityti daugiau →