Eucharistijos sakramentas

Eucharistijos sakramentas

„Eu“ – reiškia gerai, geras, „charis“ – dovana, o žodis „eucharist“ – dova­na, kurią man davėte, yra gera. Tarp sep­tynių sakramentų Eucharistija užima iš­skirtinę vietą. Šventoji Eucharistija už­baigia įvedimą į krikščiony­bę. Vatika...
plačiau

Eucharistijos paslaptis

“Mano kūnas tikrai yra valgis, ir man kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris...
plačiau

Duonoje pasilikęs Jėzus

Kar­tą per me­tus Baž­ny­čia iš­kil­min­gai pa­ger­bia Švč. Sak­ra­men­tą. Or­ga­ni­zuo­ja­ma puoš­ni li­tur­gi­ja, pro­ce­si­jos, ado&shy...
plačiau

Pagarba Eucharistijai

Bažnyčios istorijoje yra buvę visokių nuomonių ir visokių klaidų apie Eucharistiją. Dažnai jai buvo rodoma per mažai pagarbos, kai kurie net neigdavo realų Kristaus buvimą joje. Tad Bažnyčios vadovai, norėdami žmones labiau įtikinti, kad konse...
plačiau

"Aš esu gyvybės duona" (Jn 6, 35)

plačiau

Gyvoji Duona parapijoje

Mūsų sąmonė leidžia lyginti, gretinti, tapatinti, ieškoti prasmės, tikslo, giliausių priežasčių. Štai turime rankoje pinigą. Tai ne paprastas popierius, o vertybė, kuria mokama už darbą, perkama ir parduodama. Arba tabletė. Tai ne paprasta kre...
plačiau

Pilnutinė Kristaus auka

Eucharistinėje Aukoje vykdomas Kristaus įsakymas: „Tai darykite mano atminimui” paliečia visą krikščionišką gyvenimą. Ji turi būti sudabartinama kaip mylinčio, tarnaujančio ir besiaukojančio Jėzaus realybė, turinti atgaivinti krikščionių ...
plačiau

Eucharistijos apeigos kaip pasirengimas šv. Komunijai

Eucharistijos šventimą vainikuoja šv. Komunija. Duonos ir vyno – tų žemės ir žmogaus darbo vaisių, kaip yra sakoma aukojimo maldoje, – pavidalais gyvasis ir tikrasis Kristus tampa Velykų slėpinį švenčiančios bendruomenės maistu. Šiam ypatin...
plačiau

Šventųjų testamentas apie Eucharistiją

„Savo įvairumu ir gausumu pasaulis yra panašus į turtingą žmogų, turintį brangių ir didelių namų, aukso ir sidabro, įvairios nuosavybės ir daug tarnų, bet patį spaudžiamą daugelio ligų ir kentėjimų. Gausūs giminaičiai apstoję jo lovą, ...
plačiau

Mylėti Eucharistiją

Tas, kuris myli, nori būti kuo įmanoma arčiau mylimo žmogaus. Dievas toks ir yra. Jis mus myli ir nori būti kuo arčiau prie kiekvieno iš mūsų. Dievas galėjo apsireikšti tik savo kūrinijoje. Ir mes būtume pajutę, kad Dievas yra artimas....
plačiau