Gavėnia – laikas priartėti prie Kristaus

Pats Jėzus Kristus yra aukščiausia visos gavėnios malonė (šv.  Jonas Paulius II)   Gavėnia yra daug daugiau nei vien apsimarinimai ir įvairios atgailos praktikos. Bažnyčios skelbiama žinia yra kupina vilties ir džiaugsmo: mes visi esame išgelbėti per Jėzaus Kristaus mirtį...
plačiau

Žodis nuo kryžiaus

Mintimis sustokime prie kryžiaus. Anot romėnų rašytojo Cicerono, mirtis ant kryžiaus buvo pati baisiausia mirtis senovėje. Romos senate jis yra pasakęs tokius žodžius: “Kryžius te nepaliečia nė vieno Romos piliečio kūno, te nebūna ji...
plačiau

Pelenų diena

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia   Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų ...
plačiau

Gailestingosios meilės nelogiškumai

Gavėnios rimtis pakviečia mąstymo akimis pažvelgti į Didįjį Dievą, Kūrėją ir Atpirkėją, ir į žmogų, vertą dieviškojo kraujo. Žinome, koks yra Dievas savo tvariniui – žmogui. Gavėnia – tai susimąstymo ir susitaikinimo lai...
plačiau

Paskutinieji Kristaus žodžiai

Kristus, gyvendamas žemėje, skelbė dieviškosios tiesos žodžius visiems žmonėms be skirtumo, pasinaudodamas bet kokia vieta, kuri Jam davė progos prabilti į tiesos išalkusias minias. Pirmieji Naujojo Testamento palaiminimai nuaidėjo Gali...
plačiau

Gavėnia ir žmogus vaivorykštės spalvose

Gavėnia. Nepriklauso šis žodis mėgstamųjų kategorijai, ir tas violetinis laikotarpis nėra laukiamas. Mat jis primena specifinius gavėnios reikalavimus: daugiau melskis, prisimink labdarą, tvarkyk savo gyvenimą, daryk atgailą… Ir dar ne v...
plačiau

Kančios pamokos

Pats kovo mėnesio vardas iššaukia kažkokį nerimo įvaizdį. Kovas – o gal kova? Su kuo? Kodėl? Lietuvių liaudis sakytų, kad tai žiemos ir pavasario kovos laikotarpis: nepaisant šalčio pastangų nepaleisti iš savo glėb...
plačiau

"Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė” (Jn 1,5)

Jėzus Kristus yra šviesa, perskrodžiusi nuodėmės tamsą, kuri šiuo metu taip matoma pasaulyje. Tačiau tamsa nenugali šviesos. Ir tai yra mūsų viltis. Tamsa neužgožia šviesos, nes per mirtį ant kryžiaus Jėzus nugalėjo ta...
plačiau

Jėzaus Kančios apmąstymas Šv. Mišių metu

1. Kai kunigas eina prie altoriaus, prisimink, kaip Jėzus su mokiniais eina į Alyvų sodą. Jėzau, leisk man savo dvasia sekti Tave ir mąstyti apie Tavo Kančią. 2. Kai kunigas žegnojasi ir pradeda Mišias, mąstyk, kaip Jėzus Alyvų sode pradeda....
plačiau

Atsivertimas – atgimimas iš šv. Dvasios

Atsivertimas yra įžanga į naują Dievo Karalystės realybę. Mes tampame naujais kūriniais, atgimę naujam gyvenimui, į kurį turime teisę jau nuo pasaulio sukūrimo. Mes esame apvalomi Kristaus krauju, jo garbingo kryžiaus išganomąja jėga. Ats...
plačiau