Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų 2006 12 12 Dieviškąja teise visi tikintieji, kiekvienas sau tinkamu būdu, įpareigojami daryti atgailą, bet, siekiant, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, yra nustatytos atgailos dienos, kai tikintieji ypatingu...
plačiau

Gavėnia ir pasninkas

Artėjant Gavėnios metui Bažnyčia ypač pabrėžia maldos, pasninko ir aukų davimo – išmaldos reikalingumą. Visi šie trys geri darbai yra minimi Kristaus Kalno pamoksle. Jie veda į dvasinį augimą ir šventumą. Tačiau gaila, kad kartais tai klaidi...
plačiau

Nušvitusios dulkės (Pelenų trečiadienis)

Pelenų trečiadienis – baisi diena Bažnyčios kalendoriuje. Baisesnė, beviltiškesnė už Vėlines ir Didįjį penktadienį. Liežuvis nesiverčia vadinti jos švente, nors šią dieną viskas šventiška: iškilmingos šv. Mišios, ilgesni skaitiniai. Ir...
plačiau

Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 2013 m. gavėnios proga „Tikėjimas meile žadina meilę“

plačiau

Kryžiaus nešimas

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mk 8, 34) Šie gerai žinomi Jėzaus žodžiai yra visose trijose sinoptinėse evangelijose (plg. Mk 8, ...
plačiau

Dulkė esi ir į dulkes pavirsi

Gavėnią pradedame Pelene. Tai pasninko ir maldos diena. Joje šventinami pelenai. Jie beriami tikintiesiems ant galvų, primena žemiškos žmogaus kilmės pradžią ir pabaigą. Pelenų dienos liturgijoje išskirtini trys momentai: pelenų šventinimas ir ...
plačiau

Gavėnia: neeilinė meilės istorija

Niekada per daug nelaukiau ateinančios gavėnios. Suvokiau ją kaip gilaus  liūdesio metą, kai krikščionys, prisimindami, kad buvo sukurti iš dulkių, turi aukoti aukas… Su tuo buvo susitaikyta, nes gavėnia mus rengė nepaprastam Velykų įvykiui ...
plačiau

Gavėnia: istorija, prasmė, praktika

Pirmosios užuominos apie gavėnią mus pasiekė iš IV a., Nikėjos Susirinkimo dokumentų. Nuo pat pradžių gavėnia – keturiasdešimties dienų pasiruošimo Velykų šventei laikotarpis (Quadragesima). Nuo sekmadienio po Pelenų dienos iki Didžiojo ketv...
plačiau

Pal. Jonas Paulius II, Didysis Penktadienis

plačiau

Su Kristaus Kryžiumi: iš pažeminimo į išaukštinimą

Akivaizdu, kad Kryžius demaskuoja blogį ir jo pavidalus: ontologinį blogį – mirtį, fizinį ir dvasinį blogį – kančią, ir pagrindinę blogio priežastį, religinį bei moralinį blogį, kuriuo yra asmeninė, visuomeninė, istorinė, struktūrinė n...
plačiau