Kai suskamba varpai…

Sveiki, sulaukę šv. Kalėdų! Koks džiugus pasveikinimas! Kiek daug prisiminimų sukelia šie žodžiai! Juk čia susipina ir pirmieji, vaikystės dienomis išgirsti ar skaityti pasakojimai apie šios šventės išvakares, – kai gyvuliai tiktai vienąkart per metus kalba žmogaus kalba, kai šitiek...
plačiau

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis žodis – sveikinimas

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Švenčiame Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Šis įvykis yra artimai susijęs su kiekvienu iš mūsų ir tiesiog juntamai t...
plačiau

Kūčių vakarienė

Lietuva (panašiai ir Latvija bei Lenkija) turi nuostabiai gražų paprotį Viešpaties Jėzaus, kurį krikščionys vadina Kristumi (graikiškai Pateptuoju) Gimimo (Kalėdų) išvakarėse susėsti prie bičiulystės, ramybė...
plačiau

Šv. Mikalojus iš Miros

Gruodžio 6-ąją minima šv. Mikalojaus diena.   Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis – Šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario. Yra išl...
plačiau

Jėzus ir jo gimimas. Istoriniai šaltiniai ar pamaldžios legendos?

Carsten Peter Thiede   Winstonui Churchilliui priskiriamas gražus pasakymas, jog jis pasitikįs statistika tiek, kiek pats ją suklastojęs. Ar iš tiesų 25 procentai anglikonų parapijų klebonų, kaip neseniai rašyta, netiki gimimo iš mergelės? Į tai ...
plačiau

Kad žmogus galėtų prisiglausti prie Dievo

plačiau

Kalėdų evangelijos

„Išmintis pasistatė namus, išsikirto septynis šulus. Ji prirengė vaišes, supilstė vyną, padengė net stalą. Ji išsiuntė savo tarnaites paskelbti miesto aukštumose: „Teateina čionai neišmanėliai!” Neturintiems sveikos nuovokos ji sako: „A...
plačiau

T. Viluckas – Žodis tapo kūnu

Ka­lė­dų li­tur­gi­jo­je daž­nai gir­di­me ei­lu­tę iš Jo­no evan­ge­li­jos: „Žo­dis ta­po kū­nu ir gy­ve­no tarp mū­sų“ (Jn 1, 14). Ji mums pra­by­la apie ant­ro­jo Tre­jy­bės as­mens, ku­rį Šven­ta­sis Raš­tas...
plačiau

Kun. R. Doveikia – Kalėdinis pamąstymas

Kalėdų laikotarpiu dovanosime vienas kitam dovanas su meile… Tai metas, kai būtina paklausti savęs: koks yra mano santykis su meile ir ištikimybe? Arba galima apversti medalį kita puse ir paklausti: kiek aš myliu pats save? Kiek esi ištikimas t...
plačiau

Kaišiadorių vyskupo sveikinimas vyskupijos tikintiesiems ir kunigams šv. Kalėdų proga

“Aš skelbiu jums didį džiaugsmą: šiandien jums gimė Išganytojas – Viešpats Mesijas” (Lk 2, 10-11)   Brangūs broliai seserys,   Nuoširdžiai sveikinu jus, švenčiančius Jėzaus Kristaus gimimo šventę – Kalėdas. Mes visi, drauge su tikė...
plačiau