Atleidimo mokykla

Todėl melskitės taip: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.“ Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus,.. skaityti daugiau →

Prašyti gilaus gėrio, maldos ir pasninko troškimo

Maldos pradžioje patikėsiu Dievui visas gavėnios dienas, kurias dar kartą gaunu iš Jo. Sužadinsiu gilų atsivertimo troškimą. Klausiu Jėzaus, ko jis laukia iš manęs per šį laikotarpį? Jėzus man duoda tris atramos taškus tam, kad tinkamai išgyvenčiau permainų laiką: tai gailestingumo darbai, malda ir pasninkas. Kokią vietą jie užėmė ligšioliniame mano gyvenime? Kurį iš jų.. skaityti daugiau →

Novena į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną

Jėzus yra įsikūnijęs Gailestingumas, kuriame slypi ir tiesa, ir teisingumas; jis yra ir broliškos meilės šaknys. Kas Marijai Apreiškimas, tas mums - gailestingumo išgyvenimas. Visi turime atsiversti į Gailestingumą, t.y. pasirinkti būti gailestingi. Todėl turime eiti prie Marijos, kad Ji duotų mums širdį, galinčią priimti gailestingumą taip, kaip per Apreiškimą priėmė Josios Širdis. Leidę gailestingumui.. skaityti daugiau →

Geras darbas sielai – melstis už gyvus ir mirusius

Nors liūdna, tačiau yra tiesa, kad mūsų savimeilė yra tokia didelė ir visi mūsų veiksmai, sumanymai bei siekiai sukasi tik apie mus pačius ir mūsų medžiaginę gerovę. Dar liūdniau, kad šią savimeilę mes perkeliame ir į savo religinį gyvenimą, ypač į savo maldą, jos platų ir turtingą turinį siaurindami, skurdindami, vien tik prašomąja malda ją.. skaityti daugiau →