Litanija į šventąją Oną

Litanija į šventąją Oną

Ruošiantis šv. Onos šventei ir jos atlaidams, taip pat pravartu kasdien kalbėti ir šią litaniją į šventąją Oną. Kyrie, eleison. R. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kristau, išgirsk mus. R. Kristau, išklausyk mus. Tėve, Dangaus Dieve, R. Pasigailėk mūsų. Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, Šventoji Dvasia, Dieve, Šventoji...
plačiau
Atleidimo mokykla

Atleidimo mokykla

Todėl melskitės taip: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleid...
plačiau
Prašyti gilaus gėrio, maldos ir pasninko troškimo

Prašyti gilaus gėrio, maldos ir pasninko troškimo

Maldos pradžioje patikėsiu Dievui visas gavėnios dienas, kurias dar kartą gaunu iš Jo. Sužadinsiu gilų atsivertimo troškimą. Klausiu Jėzaus, ko jis laukia iš manęs per šį laikotarpį? Jėzus man duoda tris atramos taškus tam, kad tinkamai išgyv...
plačiau

Novena į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną

Jėzus yra įsikūnijęs Gailestingumas, kuriame slypi ir tiesa, ir teisingumas; jis yra ir broliškos meilės šaknys. Kas Marijai Apreiškimas, tas mums – gailestingumo išgyvenimas. Visi turime atsiversti į Gailestingumą, t.y...
plačiau

Geras darbas sielai – melstis už gyvus ir mirusius

Nors liūdna, tačiau yra tiesa, kad mūsų savimeilė yra tokia didelė ir visi mūsų veiksmai, sumanymai bei siekiai sukasi tik apie mus pačius ir mūsų medžiaginę gerovę. Dar liūdniau, kad šią savimeilę mes perkeliame ir į savo religinį gy...
plačiau

Dažnai melskis kasdienybėje

Šio sekmadienio Evangelijos ištrauka – tai Jėzaus palyginimas apie nepaliaujančią maldą (Lk 18, 1-8). Kai kas galbūt ironiškai šyptels ir sau tars: „To dar betrūko, kad aš kaip koks vienuolis atsiskyrėlis n...
plačiau

Vakaro malda šeimoje. Spalis

Katalikiškas pasaulis spalio mėnesį meldžiasi rožinio malda. Ši malda susideda iš daugelio pakartojimų. Savo struktūra ji yra artima mūsų gyvenimo ritmui. Visiems mūsų veiksmams būdingi pakartojimai. Ilgiausias kelias susideda i...
plačiau

Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame…

Dar daug galėtume kalbėti apie prašymą Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Niekada ne­pamirškime, kad kontempliatyvus žvilgsnis, kylantis iš dieviškų tikėjimo, vilties ir meilės dorybių, vi­sada yra p...
plačiau

Apie maldą

Garsusis senovės mokslininkas Archimedas kalbėjo: „Duokite man atramos tašką, ir aš pajudinsiu Žemę“. Gera malda yra tas dvasinis atramos taškas, kuriuo pajudinama Dievo visagalybė, kad padėtų žmonėms dvasios ir kūno...
plačiau

Tikroji malda

“Kartą Jėzus vienoje vietoje meldėsi. Jam baigus maldą, vienas mokinys paprašė: 'Viešpatie, išmokyk mus melstis’” (Lk 11, 1).   Su malda mes turime daugiau sunkumų negu Jėzaus mokiniai. Ne tik dėl maldos ...
plačiau
1 2 3 8