Maldos mokslas pagal Romano Guardini (II)

Kodėl pamaldus žmogus nėra populiarus? Verta pasvarstyti klausimą, kodėl pamaldumas nėra laikomas daugelio žmonių tokia žmogiška apraiška, kuri būtų visų vertinama? O, rodos, taip turėtų būti, nes pamaldus žmogus, santykiaudamas su Dievu, praturtina dieviškais santykiais visą savo visuomenę. Tačiau prakti&sca...
plačiau

Maldos mokslas pagal Romano Guardini

Malda – žygis   Yra tokia maldos apraiška, kuri žmogui atrodo labai lengva, bet iš kurios nėra lengva padaryti galimas išvadas. Tai yra maldininkų kelionės. Žmonės su dideliu malonumu vyksta į įvairias šventas ar...
plačiau

Mano gyvenimo Dievas. Karl Rahner, SJ

Noriu pasikalbėti su Tavim, mano Dieve. Bet apie ką kita kalbėtis, jei ne apie Tave Patį? Argi galėtų būti dar kas nors kita, kas nebūtų buvę Tavyje visą amžinybę, kam Tu nebūtum buvęs tėviškės namai ir giliausias paaiškinimas Ta...
plačiau

Gyvenimo pavyzdys

Jėzus, atėjęs į šią žemę, paliko mums pavyzdį, kaip privalome gyventi pagal tikėjimą. Jis ir sakė: “Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau” (Jn 13, 15). Taipgi ir apaštalas Petra...
plačiau

Malda – tai menas, kurio reikia mokytis

Jau skaitydami katekizmą sužinojome, kad žmogaus pareiga yra melstis ir garbinti Dievą. Tai turime daryti ne tik tada, kai susirenkame bažnyčioje, kada minime Jo paslaptis, kupinas mistiško iškilmingumo ir grožio. Mes turime pašvęs...
plačiau

Ir Dievas ilsėjosi

Ir žmogui reikia poilsio: tokių atostogų, kurios padėtų išplauti iš sąmonės visa, kas erzino, pykino, žodžiu, apsunkino gyvenimą, kas įlietų daug energijos ateičiai. Juk reikia įgyvendinti didelius ir mažus planus, pasiekti, kas ik...
plačiau

Maldos intencijos kiekvienai dienai – devyndienis (novena) prieš Sekmines

PIRMOJI DIENA (penktadienis) Meldžiame taikos Izraeliui ir visam pasauliui Ateik, Šventoji Pažadėtoji Ramybės Dvasia, į kiekvieną širdį, į išrinktąją tautą, kuri pirmoji išgirdo Dievo žodį. Paruošk ją Izrae...
plačiau

Motinos maldoje

„Mama, iš kur aš atėjau, kur mane radai?“ – klausė kūdikis motinos. „Tu troškimu slėpeisi mano širdyje, o brangenybe manoji. Tu buvai mano jaunystės žaismų lėlėse. Tu gyvenai visose mano viltyse, vis...
plačiau

Keturiasdešimt klausimų Gavėniai

Klausimai kiekvienai Gavėnios dienai – mažos rekolekcijos kasdienybėje.    MALDA. Mumyse įsikūręs Dieve, Dieve, esantis su mumis palaimos ir sunkumų valandomis, mes vėl atgręžiame į tave savo širdis ir skelbiame: niekas negali mūsų atskirti n...
plačiau

Šeima ir pašaukimai

Vieni tėvai labai rūpinosi, kad sūnus užsitikrintų ateitį. Kai vaikinui atėjo metas rinktis mokslų sritį, tėvai spaudė jį stoti į inžineriją. Tais laikais pagrindinės gerbiamiausios profesijos buvo mokytojo, gydytojo, advokato, agronomo, kunigo...
plačiau