Žinau, kad tai Tu

Žinau, kad manęs lauki, nes jei labai anksti, vos saulei patekėjus, išbėgu Tavęs ieškoti, randu Tave laukiantį nuo vidurnakčio.    Žinau, kad visada esi šalia, nes, baimei mano žingsnius vandenin nugramzdinus, Tavo buvimas mane palaiko, lyg priekaištas, kad abejoju.   ...
plačiau

Iš pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio užrašų

Duok, Dieve, kad aš, visiškai savęs išsižadėjęs, kaskart vis labiau Tavyje ir Tavo šventojoje valioje paskęsčiau. Gerai jaučiu, kad tik tada žmogus tikrą Dievo vaikų laisvę įgyji, kada, išsinėręs ir savimeilės ...
plačiau

Ką padarome iš tavęs, Viešpatie!

Ką iš tavęs padarom, Viešpatie! Tavo vardas minimas tūkstančius kartų per dieną. (Kaipgi jo neminėsi, juk tu esi didysis mūsų ilgesys ir tikroji laimė). Jau mažam vaikui stengiamės ką nors apie tave pašnabždėti, įkalti, pam...
plačiau

Malda dvidešimtajame amžiuje, galinčiame tapti Velykų sekmadienio rytu

DAR TEBESI kasdieną tarp mūsų. Ir būsi visados su mumis. Tarp mūsų gyveni, šalia mūsų, toj žemėj, kuri yra tavo ir mūsų; toj žemėj, kuri priėmė tave, kai buvai kūdikis taip kūdikių ir pasmerktasis taip pasmerktųjų; gyveni su gyvaisi...
plačiau

Tamsus esi

Bijau net kalbėtis su Tavim, Viešpatie! Kas gi Tu esi? Jau ankstyvoje jaunystėje tiek daug man apie Tave pripasakota, kad buvai Tu man toks artimas, kaip bet kuris žaidimų draugas, esąs kažkur, man palankus ir geras. Jaunoje savo sieloje turėjau....
plačiau

Jėzaus Kančios apmąstymas Šv. Mišių metu

1. Kai kunigas eina prie altoriaus, prisimink, kaip Jėzus su mokiniais eina į Alyvų sodą. Jėzau, leisk man savo dvasia sekti Tave ir mąstyti apie Tavo Kančią. 2. Kai kunigas žegnojasi ir pradeda Mišias, mąstyk, kaip Jėzus Alyvų sode pradeda....
plačiau

Kelių minučių meditacijos arba trumpi stabtelėjimai pasimąstymui pagal Šventąjį Raštą

Šv. Raštas atnaujina Bažnyčią ir maitina dvasią. Biblijos skaitymas ir pažinimas ugdo sąmonę, kad istorijoje veikęs Viešpats Dievas tebeveikia mūsų tarpe ir gyvenime.   Džiaukitės   Kai širdin ima sėlinti baim...
plačiau

„Slėpinių šviesa“. Kartūzų meditacijos

Kalėdos – romi ir giedra šventė. Prakartėlės žavesys apgaubia ją tokia nuotaika, kuri patraukia ir suminkština širdis. Jos atsiveria Kūdikiui, jau pažįstančiam gyvenimą bei jo kančias ir nebijančiam dėl mūsų su jomis ...
plačiau

Kodėl tu, Dieve, mums toks tolimas?

Aš? Jums tolimas? Ar tu žinai, ką sakąs? Ar gerai pagalvojai, darydamas man tokj priekaištą? Ar nebūty teisingiau klausti: “Kodėl aš Tau, Dieve, esu toks tolimas?” Jei tu tikrai tiki, kad Jėzus tikrai yra mano Sūnus, Dievas iš Dievo, todėl...
plačiau

Praskleiskim širdžių uždangą

Tyli ramybė Tavo kambarėly, tik muzikos garsai pripildo erdvę. Širdis paskendusi svajonių pynėje, rodos, nieko nebegirdi. Pro nykstančių daiktų šydą artinuosi prie Tavęs ir nejučiomis įsilieju Tavo svajonių pynėn. Tu pajunti, tačiau manęs nei...
plačiau