Birželinės pamaldos Vievio šv. Onos bažnyčioje

Nuo seno birželio mėnuo yra skirtas Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei. Šį mėnesį bažnyčiose, kaimuose ir  namuose švenčiamos birželinės pamaldos, giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kitos maldos.    Eucharistija Vievio šv. Onos bažnyčioje bus švenčiama vakara...
plačiau

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintinės)

Ateinantį sekmadienį Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė (Devintines)   šv. Mišios 11.00 val.   Bus einama Devintinių procesija su keturių Evangelijų skaitymais bažnyčios šventoriuje. Kartu švęsim...
plačiau

Šv. Dvasios atsiuntimo liturginė iškilmė (Sekminės)

Šv. Dvasios atsiuntimo liturginė iškilmė (Sekminės) yra švenčiamos septintą sekmadienį po Šv. Velykų. Per Sekmines minime Jėzaus pažado išpildymą – Šventosios Dvasios atsiuntimą. Sekminės taip pat vad...
plačiau

VšĮ „Vorutos“ fondas išleistos knygos „Kazokiškių Marija – Dievo Malonės pilnoji“ pristatymas Kazokiškėse

                                     
plačiau

Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės

Gegužės 13 d. (sekmadienį) – Viešpaties Žengimo į Dangų iškilmė – Šeštinės. Tai privaloma šventė tikintiesiems. Bus einama Eucharistinė procesija.   Šv. Mišios – 10.00 ir 11.30 v...
plačiau

Motinos diena

„Brangiausios mamos, dėkoju už tai, kuo esate šeimose, ir už tai, ką suteikiate Bažnyčiai bei pasauliui“ Pop. Pranciškus   Gegužės 06 d. (sekmadienį) šv. Mišios – 10.00 ir 11.30 val. Šv. Mi&sca...
plačiau

Gegužinės pamaldos Vievio bažnyčioje

Gegužės mėnesį kviečiame parapijiečius bažnyčioje dalyvauti šv. Mišiose ir gegužinėse pamaldose, giedant ar kalbant švč. Mergelės Marijos litaniją.    Nuo gegužės mėn. Eucharistiją švęsime vakarais, 18.00...
plačiau

Didysis Trečiadienis. Atgailos ir sutaikinimo liturgija

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo metas. Tai laikas, kai turime galimybę susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Norint dvasiškai atsinaujinti, mes turime pasikeisti, bet tai neįvyks be mūsų pačių pastangų, be m...
plačiau

Parapijos skelbimai (2018-02-11)

Vasario 14 d. – Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, rimtis. Šv. Mišios – 10 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais. Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki V...
plačiau

Parapijos skelbimai (2018-01-31)

Vasario 2 d., penktadienį – Bažnyčia švenčia Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje, šv. Mišios – 10.00 ir 18.00 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašau...
plačiau