Žingsnis po žingsnio MIšiose. Prieš teismą

Kai dar nebuvo išrasta garo mašina ir laivai neturėjo jokių motorų, jie plaukdavo arba vėjo jėga – burėmis arba irklų pagalba. Irkluodavo vergai, kaliniai. Jų dalia buvo sunki. Pasakojama apie vieną kunigaikštį, kad jis kartą nuėjo pas irklininkus, nusprendęs paleisti...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Atnašavimas

Ateistai tvirtina, kad krikščionių šv. Mišios – tai skolinys iš pagonių religinių apeigų. Iš tiesų yra kai kurių panašumų, bet tai nereiškia, kad tai būtų paveldėta iš pagonybės. Argi vi...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Prie altoriaus

Prancūzų poetas Pol Klodelis viename savo eilėraštyje apmąsto šv. Mišias ir meta žvilgsnį į žmones, kurių vienas “lyg įbedęs akis į knygutę, kits nežino, ką veikti su savo skrybėle, trečias stovi lyg sukaustytas, bet...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Prašymas ir dėkojimas

Jaunystėje buvęs ateistas, žymus prancūzų poetas Pol Klodelis rašo viename eilėraštyje:   “Ant altoriaus guli knyga, o joj – visos gyvenimo ir mirties paslaptys. Nutilkit! Kam rūpi viską žinoti ir api...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Žodžio liturgija (IV) – Credo – Tikiu

Sekmadieniais ir didesnėse šventėse po pamokslo giedama ar skaitoma “TIKIU” – Credo. Tai svarbiausiųjų tikėjimo tiesų išvardijimas, sąrašas, kitaip dar vadinamas tikėjimo simboliu. Šių simbolių yra keli: ...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Žodžio liturgija (III)

Vienas kareivis, grįždamas iš armijos namo, parsivežė pluoštą laiškų. Nuo ko? Nuo motinos. Jis ją tik vieną turėjo, daugiau nieko artimųjų, ir ji jam buvo labai brangi; lygiai taip pat jai brangus buvo ir jos sūnus, todėl daž...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Žodžio liturgija (II)

Vyresnioji karta, be abejo, žino, kad anksčiau Mišių metu buvo skaitoma tik Evangelija, o dabar yra du skaitiniai; sekmadieniais ir kitomis didesnėmis šventėmis net trys. Tai nustatė II Vatikano susirinkimas, kuris pageidavo, kad tikinčioj...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Žodžio liturgija

Šv. Augustinas prisimena iš savo jaunystės tokį atsitikimą. Milane jis dėstė iškalbos mokslą, literatūrą. Vieną karštą dieną, išvargęs nuo užsiėmimų, nuėjo į sodą pailsėti. Medžių paunksmėje norėjo atsi...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Pakeltos rankos

Biblija pasakoja, kaip izraelitai, keliaudami į senąją tėvų žemę, turėjo atremti nedraugiškų genčių antpuolius. Vieno tokio mūšio metu izraelitų vadas Mozė vadovavimą perleido savo padėjėjui Jozuei, o pats užkopė ant kalvos ir ...
plačiau

Žingsnis po žingsnio Mišiose. Angelų giesmė

Pradiniai šv. Mišių momentai, kaip sakysim, žegnonė, pasveikinimas, altoriaus pabučiavimas, gailesčio aktas, maldaujantis ir kartu džiugus Kyrie šūksnis, yra tarsi kopimas laiptais į šventovę. Užkopiame ir sustojame prie d...
plačiau