Jėzus ir Tomas

Viešpatie, kai Tavo ranka mane apglėbia, Tavo žvilgsnis rodo, kad Tu viską žinai. Tu žinai, kur  aš buvau, kai nebuvau pas Tave. Tu žinai, kad aš net dabar nesu visiškai pas Tave, o norėčiau būti; kad aš pažįstu Tave, bet...
plačiau

Gailestingumo šventė

Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį, sužeistą nuodėmės, slegiamą kančios, nevilties ir baimės. Jis drąsina, guodžia, ragina pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile. Atkreipti dėmesį į gailestingąją Dievo me...
plačiau

Šv. Faustina ir gailestingumas

„Jėzus yra tas pats šiandien, vakar ir per amžius.“ Nuo pat Bažnyčios pradžios tikėjimas nesikeičia. Tačiau amžiams bėgant skirtingai pabrėžiami ir iškeliami tam tikri mūsų tikėjimo aspektai. Vienas iš Dievo bruožų, labiausiai atskleist...
plačiau

Popiežiaus Pranciškaus kalba „Urbi et orbi“. Priimkime Kristaus Prisikėlimo malonę

Brangieji broliai ir seserys Romoje ir visame pasaulyje, linksmų šventų Velykų!   Koks didelis džiaugsmas, kad galiu paskelbti šią žinią: Kristus prisikėlė! Norėčiau, kad ji pasiektų kiekvienus namus, kiekvieną šeimą, kad nukeliautų ypač te...
plačiau

Kristaus Prisikėlimas – Velyknaktis

Su didžiausiu džiaugsmu Bažnyčia skelbia mums linksmą žinią: Kristus prisikėlė! Velyknaktį švenčiame kertinį mūsų tikėjimo slėpinį. Nukryžiuotasis buvo Dievo prikeltas. Jis gyvena tarp mūsų ir lydi mus gyveni­mo kelyje. Nors mūsų pasaul...
plačiau

Kaišiadorių vyskupo žodis – sveikinimas vyskupijos tikintiesiems Velykų proga (2013)

Brangūs broliai kunigai, seserys vienuolės, Mieli vyskupijos tikintieji, broliai ir seserys!   Su jumis drauge švęsdamas svarbiausią mūsų išganymo ir tikėjimo įvykį, sveikinu Kristaus Prisikėlimo šventėje! Su tikėjimo broliais ir seserimis visa...
plačiau

Atrasti Mylimąjį

Marija Mag­da­lie­tė… Didžioji nusi­dė­jėlė ir didi šven­to­ji. Apie ką mums kal­ba tas gražus jaunos moters veidas mūsų bažnyčių alto­riuo­se? Tie palaidi plaukai, maldai su­ner­tos rankos, aša­rų žymės ant skruostų? Kar­...
plačiau

Prisikėlė

Jis juk prisikėlė iš numirusių ir užkopė į pačias dangaus aukštybes. Viešpats, užsivilkęs žmogiškąją prigimtį, Kentėjęs už kenčiantįjį, Supančiotas dėl kalinio, nuteistas už pasmerktąjį Palaidotas dėlei to, kuris jau buvo palaidota...
plačiau

Velykinė išpažintis

Ką reiškia ta „velykinė“ išpažintis? Bažnyčia mums primena, kad turime nors kartą metuose atlikti išpažintį – susitaikyti su Dievu bei broliais ir seserimis. Kodėl per Velykas? Paprasčiausiai todėl, kad tai didžiausia krikščionių švent...
plačiau

Jis mirė ir prisikėlė dėl mūsų

Nelengva šiuolaikiniam žmogui tikėti Velykų išsipildymu. Per Kalėdas bažnyčiose matome gimusio Kūdikėlio dailią medinę figūrą, kuri aiškiai išreiškia Jėzaus įsikūnijimo faktą. Besišypsantis dieviškas Vaikelis daugeliui priimtinesnis nei ...
plačiau