Keturiasdešimt klausimų Gavėniai

Klausimai kiekvienai Gavėnios dienai – mažos rekolekcijos kasdienybėje. 
 
01cMALDA. Mumyse įsikūręs Dieve, Dieve, esantis su mumis palaimos ir sunkumų valandomis, mes vėl atgręžiame į tave savo širdis ir skelbiame: niekas negali mūsų atskirti nuo tavo meilės, net ir tada, kai esame susirūpinę ar išsigandę, ar persekiojami, ar nepritekliuje, ar gąsdinami ar net puolami.
Šiuose sunkumuose galime augti dėlei tavosios meilės, kuri darbuojasi mumyse. Esame tikri, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo tavo meilės, kuri buvo apreikšta Jėzuje. Remiamės į tave ir tau dėkojame. Amen. (adaptuota Rom 8, 35-39).
 
 
Keturiasdešimt klausimų, kuriuos mums užduoda mūsų Dievas
(Galite skaityti ir apmąstyti po vieną klausimą kiekvieną Gavėnios dieną)
 
 1. Ar patikėsi, kad myliu tave be saiko?
 2. Ar manimi pasitikėsi?
 3. Ar leisi man būti tavo stiprybe?
 4. Ar atsisakysi be saiko save kontroliuoti?
 5. Ar patikėsi savo talentais?
 6. Ar sutinki kurį laiką pabūti nesaugi/us?
 7. Ar patikėsi, kad kviečiu tave didesnei pilnatvei?
 8. Ar leisi mano malonei darbuotis tavyje?
 9. Ar atversi man savo širdį?
 10. Ar ateisi pas mane maldoje, kad galėčiau tave sustiprinti?
 11. Ar pabūsi drauge su manimi trapi/us, sužeidžiama/as?
 12. Ar žvelgsi į mano meilę tau?
 13. Ar ištiesi man savąją ranką?
 14. Ar dovanosi man savo gyvenimą?
 15. Ar nusivesi mane į savo širdies slėptuves?
 16. Ar gersi gyvybės vandenį, kurį tau teikiu?
 17. Ar atiduosi man savo širdies naštas?
 18. Ar slėpsies mano sparnų pavėsyje?
 19. Ar papasakosi man, kas tikrai tave slegia?
 20. Ar padėkosi už tai, kad nuolat esu šalia?
 21. Ar prisipažinsi turinti/is silpnybių?
 22. Ar prisiglausi mano meilės namuose?
 23. Ar kantriai lauksi, kol atgaivinsiu tavo sielą?
 24. Ar sutiksi su augimu, kurį tau siūlau?
 25. Ar šiandien leisi, kad kas nors į tave atsiremtų?
 26. Ar leisi man drauge eiti?
 27. Ar atsivers tavo dvasia namo paguodoms?
 28. Ar pailsinsi manyje savo nuovargį?
 29. Ar atversi man savo žaizdas, kad galėčiau jas gydyti?
 30. Ar atneši man savo nerimą ir rūpesčius?
 31. Ar priimsi mano užuojautą?
 32. Ar su kitu pasidalinsi stiprybe, kurią tau teikiu?
 33. Ar priimsi mano meilę?
 34. Ar ragausi mano peno?
 35. Ar pabūsi tyli/us, kad išgirstum mano balsą?
 36. Ar leisi man prikelti tavyje tą gėrį, kuris yra miręs?
 37. Ar priimsi mano atleidimą?
 38. Ar atidžiai klausysies skelbiamos mano kančios istorijos?
 39. Ar būsi šalia manęs Kalvarijoje ir mokysies iš manęs?
 40. Ar patikėsi mano prisikėlimo galia?