Jaunimo dienų istorija

Pasaulio jaunimo dienos, 20131984 m. daugiau kaip 300 000 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į Popiežiaus kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo. Popiežius, kreipdamasis į jaunimą, kalbėjo: „Koks nuostabus reginys matyti jus čia susirinkusius! Kas sakė, jog šiandieninis jaunimas praradęs vertybių jausmą? Nejaugi iš tiesų juo negalima pasikliauti?” Jonas Paulius II įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį,  dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.
Daugiau nei 250 000 jaunuolių atsiliepė į Popiežiaus kvietimą ir atvyko į Romą 1985 m. Verbų sekmadienį. Prieš pat renginį, Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.
Po savaitės Popiežius paskelbė Pasaulio jaunimo dienas reguliariu renginiu. Savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi” jis kalbėjo: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių; jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.
Oficialiai pirmosios Pasaulio jaunimo dienos (toliau – PJD) buvo švenčiamos Romoje 1986 m. Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus metus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose.
Temą jaunimo dienoms išrenka pats popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.
Lietuviai – Pasaulio Jaunimo Dienose
Lietuviai pirmą kartą Pasaulio jaunimo dienose „Jūs esate gavę įsūnystės Dvasią” (Rom 8,15) dalyvavo 1991 metais, kurios vyko Lenkijoje, Čenstachovoje ir sukvietė 1,5 milijono jaunų žmonių.
Vėliau įsijungė 1997 metais  Prancūzijoje, Paryžiuje vykusias „Mokytojau, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite!“ (Jn 1,38-39), kuriose susirinko 1 milijonas dalyvių.
Gausiausiai lietuviai dalyvavo Romoje 2000 metais vykusiose PJD „Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1,14) – tarp 2 milijonų pasaulio jaunuolių buvo 2000 lietuvių.
Į 2002 metais Kanadoje Toronte vykusias PJD „Jūs – žemės druska… Jūs – pasaulio šviesa“ (Mt 5,13-14) išvyko 200 lietuvių.
Paskutinėse PJD Kelne, Vokietijoje „ Mes atvykome Jo pagarbinti“ (Mt 2,2), dalyvavo 1500 lietuvių.
Jaunimo dienos Lietuvoje
Jaunimo dienos ištakas galima būtų laikyti jaunimo susitikimą su popiežiumi, kuris buvo surengtas jo lankymosi Lietuvoje metu 1993 metais rugsėjo 6 dieną, Kauno Dariaus ir Girėno stadione.  Jonas Paulius II , Pasaulio jaunimo dienų iniciatorius, savo kalbą pradėjo sakiniu: „Kaip aš troškau šio susitikimo!“.
1997 metais įvyko pirmos Lietuvos Jaunimo dienos. Tai buvo piligriminė kelionė iš Vilniaus Aušros Vartų į Trakus. Šis jaunimo susitikimas buvo skirtas pasiruošti dalyvavimui Pasaulio Jaunimo Dienose Paryžiuje.
Jubiliejiniai metai buvo paruošę jaunimui ypatingus susitikimus. Liepą Lietuvos Jaunimo Dienos „Tarp Dangaus ir Žemės“ sukvietė 5000 jaunų žmonių į Vilnių, Kalnų parką. O birželį vykęs Lietuvos Eucharistinis Kongresas Kaune turėjo jaunimui atskirą dieną.
2004 metais Šiaulių vasaros estradoje prasidėjo, o baigėsi Kryžių kalne Lietuvos Jaunimo Dienos „Negaliu tylėti“, kuriose taip pat dalyvavo 5000 jaunų žmonių iš visos Lietuvos.
Nors dauguma pasaulio vyskupijų švenčia pasaulio jaunimo dieną Verbų sekmadienį, Lietuvoje dėl šalto oro kiekviena vyskupija pasirenka jaunimo dienos laiką pati. Dažniausiai tai būna susieta su vyskupijos atlaidais. Jos vyksta kasmet ar kas dvejus metus.
Kai kuriose vyskupijose vyksta ir dekanatų jaunimo dienos, parapijų jaunimo dienos.
2006 metų Verbų sekmadienį pirmą kartą Kretingos pranciškoniško jaunimo tarnyba sukvietė jaunus žmonės švęsti Pasaulio jaunimo dieną Verbų sekmadienį. Tikimasi, kad ši tradicija įsitvirtins ir kitose Lietuvos parapijose.
Pasaulio jaunimo dienų  kronika
1984
Tarptautinis jaunimo susitikimas Verbų sekmadienį Romoje, minint Šventuosius Atpirkimo metus. Per Velykas Popiežius pristato ir patiki jaunimui kryžių.
1985
Tarptautinis jaunimo suvažiavimas Verbų sekmadienį Romoje, minint Tarptautinius jaunimo metus. Popiežius skiria apaštališkąjį laišką pasaulio jaunimui ir paskelbia apie Pasaulio jaunimo dienų įsteigimą.
1986
I Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1986 03 23).
„Verčiau šventai sergėkite savo širdyse Viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiajam apie jumyse gyvenančią viltį.” (1 Pt 3,15)
1987
II Pasaulio jaunimo dienos – Buenos Aires, Argentina (1987 04 11-12).
„Mes esame pažinę ir įtikėję meilę, kuria Dievas mus myli.” (1 Jn 4,16)
1988
III Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1988 03 27)
„Darykite, ką tik jis jums lieps.” (Jn 2,5)
1989
IV Pasaulio jaunimo dienos – Santiago de Compostela, Ispanija (1989 08 15-20)
„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas.” (Jn 14,6)
1990
V Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1990 04 08).
„Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.” (Jn 15,5)
1991
VI Pasaulio jaunimo dienos – Čenstochova, Lenkija (1991 08 10-15).
„Jūs esate gavę įsūnystės Dvasią.” (Rom 8,15)
1992
VII Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1992 04 12).
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.” (Mk 16,15)
1993
VIII Pasaulio jaunimo dienos – Denveris, JAV (1993 08 10-15).
„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.” (Jn 10,10)
1994
IX Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1994 03 27).
„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.” (Jn 20,21)
1995
X Pasaulio jaunimo dienos – Manila, Filipinai (1995 01 10-15).
„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu.” (Jn 20,21)
1996
XI Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1996 03 31).
„Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.” (Jn 6,68)
1997
XII Pasaulio jaunimo dienos – Paryžius, Prancūzija (1997 08 19-24).
„Mokytojau, kur gyveni? Ateikite ir pamatysite!” (Jn 1,38-39)
1998
XIII Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1998 04 05).
„Šventoji Dvasia išmokys jus visko.” (Jn 14,26)
1999
XIV Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (1999 03 28).
„Tėvas jus myli.” (Jn 16,27)
2000
XV Pasaulio jaunimo dienos – Roma, Italija (2000 08 15-20).
„Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.” (Jn 1,14)
2001
XIV Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (2001 04 08).
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi.” (Lk 9,23)
2002
XVII Pasaulio jaunimo dienos – Torontas, Kanada (2002 07 23-28).
„Jūs – žemės druska… Jūs – pasaulio šviesa.” (Mt 5,13-14)
2003
XVIII Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (2003 04 13).
„Štai tavo motina.” (Jn 19,27)
2004
XIX Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (2004 04 04).
„Mes norime pamatyti Jėzų.” (Jn 12,21)
2005
XX Pasaulio jaunimo dienos – Kelnas, Vokietija (2005 08 16-21).
„Mes atvykome Jo pagarbinti.” (Mt 2,2)
2006
XXI Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose
„Tavo žodis – žibintas mano žingsniams ir šviesa mano takui“ (Ps 119)
2007
XXII Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose
„Kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą“ (Jn 13,34)
2008
XXIII Pasaulio jaunimo dienos – Sidnėjus, Australija
„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1,8).
2009
XXIV Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (2009 04 05)
„Pasitikime gyvuoju Dievu” (1Tim 4, 10)
2010
XXV Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (2010 05 28)
„Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?” (Mk 10, 17)
2011  
XXVI Pasaulio jaunimo dienos – Madridas, Ispanija (2011 08 16-21)
„Būkite  įsišakniję Kristuje ir ant Jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu” (Kol 2, 7).
2012
XXVII Pasaulio jaunimo dienos – Verbų sekmadienio šventimas vyskupijose (2012 04 01)
„Visuomet džiaukitės Viešpatyje“ (Fil 4, 4)
2013
XXVIII Pasaulio jaunimo dienos – Rio de Žaneiras, Brazilija ( 2013 07 23-28)
„Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 28,19)