Visatos Kūrėjau, šviesos ir išminties Šaltini, tu esi galingoji visa ko Pradžia.
Savo auškumu apšviesk mano proto tamsą ir pašalink mano nuodėmes bei nežinojimo tamsybes.
Duok man nuovokumą suprasti, gerą atmintį įsiminti, sugebėjimą teisingai suvokti esmę, subtiliai ir tiksliai aiškinti, išsamiai ir vaizdingai išsireikšti.
Mokyk pradėti, vadovauk pažangai, padėk tobulėti per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Plg. Šv. Tomą Akvinietį