Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad galvočiau, kas šventa! Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad mylėčiau, kas šventa! Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad vis skleisčiau, kas šventa! Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa!
 
+++
 
Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, vesk mane savąja tiesa. Duok man širdį, kuri Tavęs bijotų, tikėjimą, kuris Tave suvoktų, meilę, kuri paskui Tave sektų, viltį, kurią Tavo didybė stiprintų, sielą, kuri Tave mylėtų. Duok man protą, kuris Tave pažintų, ausis, kurios Tave, kenčiantį ant kryžiaus, išgirstų, akis, kurios Tavo nuolankumą matytų, lūpas, kurios su Tavimi melstųsi už priešus.
Jėzau, Dievo Sūnau, pasaulio Išganytojau, Tu esi pasaulio šviesa, Tu myli mane, Tu nešei mūsų naštas, Tu esi mano Gelbėtojas, – atnaujink mane. Suteik man jėgų nugalėti pagundas, gelbėk mane. Ateik ir būk su manimi, kad aš gyvenčiau su Tavimi. Teateina Tavo karalystė – ir per mane.
 
+++
 
Tu esi ne tik švytintis, bet – Šviesa, ne tik kelrodis, bet – Kelias, ne tik teisusis, bet – Tiesa, ne tik gyvasis, bet – Gyvenimas, ne tik didis, bet – Viešpats.
Tavyje aš matau, koks yra Dievas. Tavyje aš matau, kas esu aš. Nors regi mane kiaurai, vis tiek myli. Panaikink mano kaltybes ir suteik mano gyvenimui naują pradžią. Pas ką aš eisiu? Tu esi gyvenimas. Padėk man Tave geriau pažinti ir labiau pamilti. Padėk man tvirčiau Tavimi sekti.
 
+++
 
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs. Suteik šviesos mano akims, kad rasčiau kelią pas Tave. Sutvirtink mano žingsnius, kad neišklysčiau iš kelio. Atverk mano lūpas, kad kalbėčiau apie Tave. O kadangi nori, kad mylėčiau artimą, leisk tarnauti kitiems, kad jie rastų išganymą ir pasiektų Tavo džiaugsmą ir Tavo garbę.
 
+++
 
Tėve, vardan Tavo Sūnaus, maldauju Tave Šventosios Dvasios. Teperspėja mane Šventoji Dvasia, kai pamirštu Tavo įsakymus, Tavo meilę, Tavo pažadus. Tavo Šventoji Dvasia testiprina mano atmintį, kad dažnai prisiminčiau Tavo šventumą ir visagalybę, Tavo išmintį ir gerumą, Tavo ištikimybę ir meilę.
Tavo Šventoji Dvasia tebūna mano skatintoja, kai esu tingus/i, mano stiprintoja, kai esu silpnas/a, mano šviesa, kai nežinau, ką daryti. Tavo Šventoji Dvasia tesutvirtina mano tikėjimą, kai mane vargina abejonės, tesustiprina mano viltį, kai esu nusiminęs/usi, teuždega mano meilę, jei ji išblės Tau ir mano artimui.
Tėve, Tavo Šventoji Dvasia, Tavo Sūnaus Dvasia, tenužengia ant manęs, kaip anuomet ji nužengė ant Jėzaus mokinių. Tėve, Tu per Jėzų Kristų pažadėjai visiems, Tave prašantiems, atsiųsti Šventąją Dvasią. Tavo žodis yra tiesa. Leisk manyje veikti Šventosios Dvasios galybei.
 
+++
 
Mano Viešpatie ir mano Dieve, atimk visa iš manęs, kas man trukdo eiti pas Tave. Mano Viešpatie ir mano Dieve, suteik man visa, kas mane vestų pas Tave. Mano Viešpatie ir mano Dieve, priimk mane ir pasiimk savo nuosavybėn.
 
+++
 
Tiesos Dieve, padaryk mus vertus šventosios Komunijos, per ją nuskaistink mūsų kūną, o sielai suteik išganymą. Gailestingasis Dieve, priimantiems Tavo Sūnaus Kūną ir Kraują duok išminties.
Kadangi tiek daug iš Tavęs esu gavęs/usi, džiugiai nusiteikęs/usi eisiu atlikti savo pareigų. Suteik man meilės ir jėgų, kad likčiau tvirtas/a visuose varguose, pagundose ir sunkumuose. Tau noriu gyventi ir tarnauti.
Padėk mums, valgantiems Tavo Duoną gyventi sutariant. Sužadink mumyse meilę, palaikyk tarp mūsų taiką ir vienybę, kad savo gyvenimu visus skatintume vienas kitą mylėti.
 
+++
 
Tu su manimi, – ko man bijoti? Kai niekas mano alkio nenumaldo, Tu maitini mano dvasią ir širdį. Kai viskas sunyksta kaip smėlis tarp pirštų, Tu mane palaikai, duodi vandens, malšinančio gyvenimo troškulį.
Tu mane saugiai vedi, parodai man kelią. Tu vedi mane, kai užgęsta žiburiai, kai apgaubia tamsa, kai esu vienišas/a. Kai nebemyliu nei kitų, nei Tavęs, – vis vien Tu esi su manim. Tavo kryžius man yra ženklas, kad Tu mane myli. Tu – su manimi.
 
+++
 
Aš noriu su Tavimi pasikalbėti, išgirsk mane! Aš ieškau Tavęs, nes Tu sakei man: kai būsi bejėgis/ė ir reikės pagalbos, ateik pas mane! Aš ieškau Tavęs, nes esu nuliūdęs/usi. Tu negali manimi patenkintas būti, tačiau nuo manęs nenusigręžk, į tuštumą kristi neleisk. Taip dažnai man padėjai, tad šiandien manęs nepalik, mano gyvenimą į savo rankas paimk ir rodyk man kelią.