Padaryk, o Viešpatiei-p-2015-28
 
Viešpatie, padaryk, kad regėčiau.
Viešpatie, padaryk, kad girdėčiau.
Viešpatie, padaryk, kad galėčiau eiti.
Viešpatie, padaryk, kad atgaučiau sveikatą.
Viešpatie, padaryk, kad mano širdis atsivertų Tavo meilei.
Viešpatie, padaryk, kad dingtų mano baimės.
Viešpatie, padaryk, kad turėčiau tikėjimą.
Viešpatie, padaryk, kad galėčiau atleisti savo broliams ir juos mylėti.
Viešpatie, padaryk, kad mylėčiau savo priešus.
Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš pykčio ir abejonių.
Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš melo.
Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš tamsos ir blogio.
Viešpatie, padaryk, kad priimčiau tavo Šviesą.
Viešpatie, padaryk, kad ieškočiau tavo valios.
Viešpatie, padaryk, kad Tau melsčiausi.
Viešpatie, padaryk, kad tikėčiau Tavo mirtimi ir prisikėlimu.
Viešpatie, padaryk, kad tikėčiau Tavo meilės galia.
Viešpatie, padaryk, kad tikėčiau Tavo galia išgydyti.
Viešpatie, padaryk, kad išgyčiau iš tos savo ligos.
Viešpatie, padaryk, kad būčiau išlaisvintas iš tų savo negalavimų.
Viešpatie, padaryk, kad pasitikėčiau Tavimi.
Viešpatie, padaryk, kad šlovinčiau tave kaip savo vienintelį Dievą.
Amen.  
 
Išgydyk mūsų širdis ir mūsų kūnus
 
Su didžiu pasitikėjimu ir tikėjimu meldžiame Tave: ištiesk savo dieviškąją ranką virš mūsų ir išgydyk mūsų širdis. Uždėk savo šventąją ranką ant kiekvienos skaudžios mūsų žaizdos. Tark tiktai žodį ir kiekviena žaizda išgis. Gana tau vieno žodžio, nes Tu esi Dievas ir viską gali. Išgydyk, Viešpatie Jėzau, mano sergantį kūną.
Savo Šventuoju Kryžiumi, Krauju, kurį praliejai už mus, ir savo šventų Žaizdų galia, meldžiame Tave, išgydyk mūsų sielą, mūsų dvasią.
Erškėčių vainiku ir už mus iškentėtais skausmais išgydyk smegenų, stuburo ir nervų ligas.
Uždėk savo ranką ant mūsų ir mus išgydyk savo dieviškąja šviesa ir savo Jėga, kuri gydo kiekvieną auglį ir kiekvieną neišgydomą ligą. Grąžink mano ląstelėms tą tvarką, kurią joms Dievas buvo paskyręs pradžioje.
Įdėk savo pirštus į mano ausis ir atverk jas, kad girdėčiau  tavo Žodį ir gyvenčiau pagal jį.
Savo rankų ir kojų Žaizdomis, kurias iškentėjai dėl mūsų, atimk visas sąnarių, raumenų ir sausgyslių, kaulų bei raiščių ligas.
Jėzau, tik ištark žodį, ir mano paralyžiuoti sąnariai rems mane su nauja jėga.
Ištiesk savo ranką ir paliesk sargančias odos dalis. Nuvalyk mane ir išgydyk.
Vanduo, trykštantis iš Tavo šono teatnaujina mane ir tepalaimina.
Sustiprink širdį, išvalyk kraują išgydyk sergančius kraujo indus.
Išgydyk sergančius inkstus, puslę ir genitalinius organus. Išgydyk liaukas ir hormonus.
Išgydyk skrandžio ir žarnyno, kepenų ir tulžies ligas.
Panaikink mūsų plaučių ir kvėpavimo takų ligas.
Jėzau, sustiprink visa, kas mumyse yra silpna.
Pataisyk visa, kas mumyse yra blogai išsivystę. Sustiprink imuninę sistemą ir atitolink nuo mūsų kiekvieną infekcinę ligą.
Pripildyk mus visomis Šventosios Dvasios dovanomis, kad turėtume gyvenimą tavyje ir apsčiai jo turėtume.
Duok taiką kiekvienai tautai ir kiekvienam atskiram asmeniui. Duok malonę augti tikėjimu, viltimi ir meile.
Amen.
 

KŪNO IR SIELOS IŠGYDYMO MALDA

Viešpatie Jėzau, ateinu pas tave toks, koks esu.
Atleisk man mano nuodėmes, gailiuosi dėl viso, ką norom ir nenorom esu padaręs bloga. Prašau tave, atleisk man.
Dėl tavęs atleidžiu visiems, kurie man yra padarę bloga ir per kuriuos aš turėjau kentėti.
Atsižadu velnio ir kiekvieno blogio.
Atsiduodu visas Tau, Viešpatie Jėzau, dabar ir visada.
Jėzau, prašau, ateik į mano gyvenimą.
Priimu Tave kaip savo Viešpatį ir Išganytoją.
Priimk mane su visomis mano žaizdomis ir mano neturtu.
Išgydyk, pakeisk, sustiprink mano kūną, sielą ir dvasią.
Myliu Tave,Viešpatie Jėzau, šlovinu Tave ir Tau dėkoju už savo gyvenimą ir kiekvieną gėrį, gautą iš Tavęs.
Amen.
 
O Jėzau, išgydyk visus mūsų sopulius
 
Jėzau, padaryk, kad šiandien išgytų visi mūsų sopuliai. Pirmiausia padėk mums gailėtis už visas mūsų nuodėmes, už visus nekontroliuojamus nervų protrūkius, kurie išprovokavo grubius keiksmus ir sunkius įžeidimus.
Pasigailėk mūsų silpnybių, gydyk mūsų dvasią, padaryk, kad iš mūsų širdžių dingtų pyktis, keiksmai, įžeidinėjimai, kartėlis.
O gerasis Jėzau, išgydyk mūsų dvasią, nervus, kūną. Jėzau, gydyk širdies ir kraujotakos, kasos, plaučių, inkstų, šlapimtakių ligas; gydyk kepenų, skrandžio ir  žarnyno negalavimus.
Išlaisvink nuo visų galvos ir skrandžio skausmų, Jėzau, pasigailėk mūsų.
Jėzau, meldžiame Tave už visus sergančius kaulų, sąnarių, raumenų, odos ligomis.
Jėzau, meldžiame už tuos, kurie serga vėžiu, leukemija ir visomis keistomis ir nepažįstamomis ligomis.
Jėzau, mes Tave garbiname ir Tau dėkojame, nes žinome, kad mus apgobi savo Gailestingumu.
Išklausyk mūsų ir mūsų dangiškosios Motinos maldas. Gydyk, stiprink silpnuosius, guosk liūdinčius ir visiems dovanok naują gyvenimą.
Amen.
 
Neapleisk manęs
 
Sustiprink mane, o Kristau.
Kaip nusilpo tavo tarnas?
Liežuvis, kuris Tave šlovindavo, nutilo.
Kaip Tu tai leidi?
Atgaivink mane ir neapleisk savo tarno.
Trokštu vėl pakilti ir tapti sveikatos šaukliu.
Tu, mano jėga, meldžiu, neapleisk manęs.
Jei audroje tave apleidau, vėl galiu būti užgautas.
 
Atsimink, Maloningoji Mergele
 
Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog nuo amžių nėra girdėta, kad būtų buvęs apleistas, kas bėgo prie Tavęs, šaukėsi tavo pagalbos.
Tokio pasitikėjimo kupinas ir aš skubu prie Tavęs, Mergelių Mergele, ir, būdamas nusidėjėlis, su gailesčiu puolu prie tavo kojų.
O Įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mano maldų, bet maloningai išklausyk.
Amen.
 
Padėki man
 
Malonioji ir dieviškoji Marija, padėk man. Nėra dienos, kurią skausmas neišspaustų karčių ašarų iš mano akių.
Pažvelk, Gailestingoji, į mano ligas.
O Pagalbininke, maloningoji motina, padėk man. Tu gali visa, ko tik panorėsi.
Išmokyk mane kentėti kantriai, pagelbėki man. Kalbėk, Karaliene, kuri visa gali, kalbėk.
Viskas yra palenkta tavo valdžiai, jei nori, gali mane išgydyti, vienas Tavo žodis gali sutrupinti mano pančius.
Tavo gerumas gali palengvinti mano rūpesčius ir dovanoti man kantrybę arba sveikatą. Vien tik į Tave sudedu savo viltis.
Nusišypsok man dabar, kaip gera motina. Negi jau nebūtum neišgydomųjų gydytoja?
Negi nebūtum gydantis paralyžiuotųjų vaistas, nusidėjėlių priebėga, vienintelė varguolių parama?
Duok man jėgų nugalėti savo priešus, kurie iš visų pusių mane apsupę.
Jei Tavo galinga ranka bus mano skydas, jei Tu kovosi už mane, visas pragaras drebės iš siaubo.
Niekada nėra pasakyta, kad šalia dangaus Karalienės kas nors būtų žuvęs nugalėtas.
Ne, niekada, nes visko tikiuosi iš Tavo meilės kupino vardo.
Amen.
 
Teikis man pagelbėti
 
Kadangi dėl daugelio mano nuodėmių serga mano kūnas, serga ir mano siela, aš bėgu prie Tavęs, o Malonės Pilnoji, ir Tu, vilties netekusiųjų viltie, teikis man padėti.
O Mergele, pagimdžiusi Išganytoją ir Dievą, meldžiu išgelbėti mane iš mano nelaimių, nes į Tave dabar keliu savo sielą ir mintis.
O vienintele dieviškoji Motina, malonėk savo Apvaizda aplankyti mano sergantį kūną ir sielą, kaip gailestingoji gimdytoja To, kuris yra gailestingas.
Padėki man, Mergele, nes mane kankina ta skaudi liga. Žinau, kad Tu esi visiškai tyra, kaip neišsemiamas lobis ir gydytoja.
Tūnau savo ligos patale ir nėra išgelbėjimo mano kūnui; tačiau meldžiu Tave, Geroji, kuri pagimdei pasaulio Išganytoją ir visų ligų Gydytoją, išlaisvink mane iš mano silpnybių bėdos.
Išgydyk mane, Mergele, ligą pakeisk sveikata, nes pažemintas tysau atgrasioje kančios vietoje.
Amen.
 
Malda į Mariją ligonių sveikatą
 
Mūsų broliai ligoniai prašo mus už juos melsti Tave, Mergele Marija.
Jie negali ateiti prie tavo altoriaus. Jie yra įkalinti skausme.
Prikalti prie lovų ligoninėse ar savo namuose ir kenčia diena iš dienos, kartais be jokios vilties, vieni su savo skausmu.
Tiems broliams ligoniams reikia Tavęs.
Jie leidžia nesibaigiančias naktis tikėdamiesi dienos, o dienas – tikėdamiesi pasilsėti naktį. Jiems reikia Tavęs.
Atsiųsk jiems, Valdove, toje jų agonijoje Ramybės angelą, kuris kalbėtų apie Tave, kuris pasakytų: „Tu esi mūsų tautos  sveikata“; pasakytų, kad kenti su jais ir jų neapleidi, kad turi galią išgydyti visas jų ligas.
Meldžiame atverti jų akis, kad pamatytų Tave ir sutiktų Gyvenimą, Gyvenimą jų vargingai vilčiai. Gyvenimą jų kūnui.
Ligonių sveikata, melski už juos.
Amen.
 

 
Patarimas besikreipiantiems į Jėzų šiomis maldomis
 
Jei nori būti maldoje greičiau išklausytas, kreipdamasis per šias maldas savo prašymais į Jėzų, pasirink sau užtarėją, kaip advokatą, kokį nors šventąjį, kuris su tavimi kalbėtų šias maldas. Tokiu būdu tavo malda bus greičiau prieinama Jėzui. Pasirinktas šventasis tuoj pat nedelsdamas tavo prašymą pristatys Jėzui ir užtars kaip advokatas tavo prašymuose.