… Aklasis ėmė garsiai šaukti: Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs!..i-p-2015-28
 
  • Vardan Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios
  • Tėve mūsų…
  • Sveika, Marija…
  • Garbė Dievui Tėvui…
  • Tikiu…

MALDOS PRAŠANT FIZINIO IŠGYDYMO

Viešpatie Jėzau, Tikiu, kad esi gyvas ir prisikėlęs.
Tikiu, kad realiai esi Švenčiausiajame altoriaus Sakramente ir kiekviename iš mūsų, kurie tikime Tavimi.
Šlovinu Tave ir Tave garbinu, dėkoju Tau, Viešpatie, kad atėjai pas mane kaip iš dangaus nužengusi gyvoji Duona.
Tu esi gyvenimo pilnatvė, Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas, Tu, Viešpatie, esi ligonių sveikata.
Šiandien noriu Tau parodyti visus savo negalavimus, nes Tu esi tas pats vakar, šiandien ir visada, ir Tu su manim susitinki visur, kur tik aš esu.
Tu esi amžinai esantis ir mane pažįsti. Viešpatie, prašau, užjauski mane.
Aplankyk mane savo Evangelija, kad visi pripažintų, jog šiandien esi gyvas savo Bažnyčioje.
Teatsinaujina mano tikėjimas ir mano pasitikėjimas Tavimi: To, Jėzau, Tave meldžiu.
Gailestingai pažvelk į mano kūno, širdies, ir mano sielos kančias.
Pasigailėk manęs, Viešpatie, palaimink mane, padaryk, kad galėčiau atgauti sveikatą.
Tedidėja mano tikėjimas ir atveria man tavo meilės stebuklus, kad liudytų tavo galią ir tavo gailestingumą.
To meldžiu, Jėzau, per tavo Šventas Žaizdas, Per tavo Šventą Kryžių ir tavo Brangiausiąjį Kraują. 
Išgydyk mane, Viešpatie, išgydyk mano kūną, išgydyk širdį, išgydyk mano sielą.
Duok man gyvenimą, gyvenimo gausą.
Tave to prašau užtariant Marijai, Tavo Motinai, Skausmų Mergelei, kuri stovėjo prie tavo Kryžiaus ir pirmoji kontempliavo tavo Šventas Žaizdas, kuri yra Tavo mums duota motina.
Tu mums apreiškei, jog prisiėmei visus mūsų skausmus, ir tavo Šventos Žaizdos mus visus gydo.
Šiandien, Viešpatie, tikėdamas Tau rodau visas savo ligas ir meldžiu visiškai mane išgydyti.
Prašau Tave dangaus Tėvo garbei išgydyt ir mano šeimos, ir mano draugų ligonius.
Padaryk, kad augtų jų tikėjimas ir viltis, kad jie atgautų sveikatą Tavo Vardo garbei, o Tavo karalystė vis labiau plėstųsi mūsų širdyse per Tavo meilės ženklus ir stebuklus. To, Jėzau, prašau, nes Tu esi Jėzus.
Tu esi Gerasis Ganytojas, o mes visi esame tavo kaimenės avelės.
Aš taip esu įsitikinęs tavo meile, kad dar nematydamas savo maldos rezultato, tikėdamas Tau sakau: Ačiū, Jėzau, už visa, ką Tu darai dėl manęs ir dėl kiekvieno iš jų.
Dėkoju už ligonius, kurie dabar sveiksta, dėkoju už tuos, kuriuos aplankai savo gailestingumu.
Amen.  
 
Viešpatie Jėzau, Jei nori, gali mane išgydyti
 
Tu gali mane išgydyti iš mano fizinės ligos.
Tu gali mane išgydyti iš tos ligos, kuri mane naikina.
Tu gali mane išgydyti iš to paralyžiaus.
Tu gali mane išgydyti iš tų emocinių sutrikimų
Tu gali mane išgydyti iš to mirtino nerimo.
Tu gali mane išgydyti iš tos psichinės kančios.
Tu gali mane išgydyti iš  mane apėmusios dvasinės tuštumos.
Amen.
 
O Viešpatie, išgydyk kūnus, kuriuos esi sukūręs
 
O Jėzau, Tavo rankos ir kojos buvo prikaltos prie kryžiaus, o Tavo šono žaizda dar tebėra atvira tomis Šventomis Žaizdomis šiandien meldžiame mus išgydyti.
O Viešpatie, išgydyk kūnus, Dievo garbei sukurtus, kad būtų gyvomis Šventosios Dvasios šventovėmis.
Savo kantrumu kenčiant, o gerasis Jėzau, pagydyk visų ligonių ir juos slaugančiųjų nekantrumą.
Tu žinai, kaip lengva kenčiant prarasti kantrybę.
Pagydyk mūsų valią mylėti, kad mokėtume skausmą priimti ir jį Dievui paaukoti taip, kaip Tu paaukojai.
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.
Viešpatie, Tu sutikai, kad ant tavo galvos uždėtų erškėčių vainiką ir pakentei tuos sopulius, kad mus išganytum.
Tomis žaizdomis ir erškėčių vainiku pagydyk visus, kurie kenčia galvos skausmus.
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.
Tu pakentei, kad būtų Tau užrištos akys, idant mes atgautume regėjimą: grąžink regėjimo džiaugsmą akliesiems.
Jėzau, Dovydo Sūnau, išgydyk mūsų aklumą.
Jėzau,  savo rankų ir kojų žaizdomis gydyk tuos, kurie kenčia paralyžiuoti.
Gydyk artrito deformuotas rankas, kojas tų, kurie negali paeiti.
Jėzau Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.
Jėzau, Tu kentėjai nekaltas, todėl šiandien meldžiu Tave už tuos, kurie kenčia dėl kitų abejingumo, dėl meilės stokos  sveikųjų, kurie jais nesirūpina ir jiems nepadeda. Išgydyk juos, Viešpatie.
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.
Jei tokia Dievo valia, kad mano ligos ir kančios pasiliktų, aš jas šią akimirką noriu visiškai priimti; prašau, duok jėgų man ir visiems tiems, kurie kaip ir aš, toliau kentės.
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs.
Amen.
 
Išgydyk mane, Viešpatie
 
Viešpatie Jėzau, šlovinu Tave ir dėkoju Tau už tikėjimą, kurį man davei per Krikštą.
Tu esi Dievo Sūnus, tapęs žmogumi, Tu esi Mesijas Gelbėtojas.
Šiuo momentu noriu Tau tarti kaip Petras: „Nėra kito vardo po dangumi, kuriuo galėtume būti išgelbėti“
Priimu Tave, Viešpatie, į savo širdį ir į savo gyvenimą: noriu, kad Tu būtum  absoliutus jų valdovas.
Atleisk man mano nuodėmes, kaip atleidai Evangelijos paralyžiuotajam.
Nuvalyk mane savo dieviškuoju Krauju. Prie Tavo kojų sudedu savo kentėjimą ir savo ligą.
Išgydyk mane, Viešpatie, savo garbingomis Žaizdomis, savo Kryžiumi, savo Brangiausiuoju Krauju. Tu esi Gerasis Ganytojas, o aš esu viena Tavo avidės avelių, pasigailėk manęs. Tu esi Jėzus, Tu pasakei: “Prašykite, ir bus jums duota“.Viešpatie, galilėjiečiai padėdavo savo ligonius prie Tavo kojų, ir tu juos išgydydavai. Tu amžinai esi Tas pats, Tu amžinai turi tą pačią galią. Tikiu, kad gali mane išgydyti; juk Tu ir šiandien užjauti visus taip, kaip užjausdavai sutiktus ligonius, nes Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas. Ačiū, Viešpatie už tai, ką man padarysi, aš priimu Tavo meilės man planą.
Tikiu, kad parodysi man savo garbę, ir, dar nežinodamas, kaip Tu veiksi, aš Tau dėkoju ir Tave šlovinu.
Amen.
 
Kenčiančiojo malda
 
O Viešpatie, ar galiu ateiti prie Tavo širdies su savo malda? Savo ligą ir kančią aukoju Tau kaip atgailą.
O Viešpatie, padėk man melsti, kad niekada nepristigčiau vilties. Labai Tave prašau pagalbos, pažvelk į mane bent valandėlę.
Pasigailėk manęs, Viešpatie, numalšink bent kiek mano skausmą. Tačiau jei visa tai yra tam, kad ateičiau pas Tave, į mane grįžta džiaugsmas. Kartais mane prislegia nuliūdimas, padėk man, Viešpatie, pasveikti.
Tu žinai, Viešpatie, kad mano skausmas didelis, aš esu pavargęs, man sunku kovoti, sunku melstis, padėki man, Viešpatie, nenusidėti, melstis už savo brangiuosius, tikrai melstis ir už visą pasaulį. Kūdikis gimsta, gyvybė turi mirti, kaip, Viešpatie man pasiekti tavo širdį?
Amen.
 
Jėzau, Tu atėjai gydyti
 
Jėzau, Tu atėjai į šią žemę gydyti tų, kurie Tau pasiveda tikėdami. Prašau Tave, jei nori, gali mane išgydyti, arba duok man jėgų iškęsti tą ligą.
Aš pavedu Tau visą save ir savo problemą kartu su skaudžia situacija, kuri ją sukėlė. Aš padedu ją prie Tavo Kryžiaus, pavedu Marijai, Tavo ir mano Motinai. Nenoriu daugiau rūpintis ir  pykti dėl panašių dalykų, supratau, kad jie man vidiniai ir fiziniai kenkia. Nuo šiol juos noriu patikėti Tau, kad manyje įvyktų Dievo valia.
Padėk man, Jėzau, naujai išgyventi savo gyvenimą, duok man savo ramybę; ne gyvenimą be nerimo, bet tvirtumą gyventi be rūpesčių, nes jei pavedu juos Tau, esu tikras, kad Tu apie juos galvoji ir man leisi suprasti, ką turiu dėl Tavęs sakyti ir daryti.
Dabar prašau Tave, o Jėzau, pašalinti iš mano kūno visas ligos priežastis, kad ta kūno ir dvasios harmonija, kurią Dievas Tėvas yra sukūręs kiekvienam žmogui,  manyje atsigautų, ir aš galėčiau džiaugtis, nes Tu palietei mane, ir aš išgijau.
Jėzau, Tu esi su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, Tu tai pažadėjai, todėl tikiu, kad gydai mano sielą ir kūną. Dėkoju Tau, Jėzau, už Tavo begalinę meilę, dėkoju už tai, kad pasakei – prašykite, ir gausite.
Dėkoju Tau, nes kai Tu ateini pas mane, aš jau nebesu toks kaip pirma ir žinau, Tu pradėjai mane gydyti, kad mano tikėjimas Tavimi padidėtų.
Amen.
 
Malda prašant kūno išgydymo
 
Jėzau, Tavo rankos ir kojos buvo pervertos, šonas atvertas; ir visa tai dėl to, kad nori mus gydyti, nori gydyti mūsų kūną, kuris yra sukurtas, kad būtų Šventosios Dvasios šventovė.
Jėzau, savo kantrumu, su kuriuo Tu iškentei savo kančią, išgydyk mus. Išgydyk nuo nekantrumo mūsų ligonius ir jų slaugytojus.
Tu žinai, kad kenčiant lengvai netenkama kantrybės. Išgydyk mūsų meilę, kad galėtume skausmą iškęsti taip, kaip iškentei Tu.
Jėzau, Tu sutikai, kad ant Tavo galvos būtų uždėtas erškėčių vainikas, Tu priėmei visus smūgius. Savo žaizdomis ir erškėčių vainiku išgydyk mane nuo kiekvieno galvos skausmo.
Tu užmerkei savo akis, kad grąžintum mums regėjimą. Išgydyk mano akis. Grąžink regėjimą akliesiems.
Jėzau, Dovydo Sūnau, išgydyk mano aklumą.
Jėzau, tu buvai klusnus savo Tėvui, klausei jo žodžių ir garbinai Jį. Jėzau, grąžink klausą ir kalbą: išgydyk kurčius ir nebylius.
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.
Jėzau, savo vinių pervertomis rankomis ir kojomis gydyki kiekvieną paralyžių. Pagydyk rankas, kurios yra virtusios kumštimis.
Jėzau, Tau pervėrė šoną ir širdį, kad tu mus gydytum. Išgydyk mūsų sergančias širdis, kraujotakos sutrikimus, kraujo ligas. Išgydyk sergančius kaulus.
Kentėjai būdamas nekaltas. Todėl meldžiu už tuos, kurie kenčia dėl kitų abejingumo ar įžūlumo, ar dėl kitų meilės stokos.
Išgydyk juos, Jėzau, Dovydo Sūnau, ir pasigailėk jų.
Jei tokia Dievo valia, kad mano kančios ir mano liga man pasiliktų, aš tuoj pat jas priimu ir prašau jėgų sau ir visiems kenčiantiesiems.
Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk mūsų.
 
  • Tėve mūsų…
  • Sveika Marija…
  • Garbė Dievui Tėvui…

 
Patarimas besikreipiantiems į Jėzų šiomis maldomis
 
Jei nori būti maldoje greičiau išklausytas, kreipdamasis per šias maldas savo prašymais į Jėzų, pasirink sau užtarėją, kaip advokatą, kokį nors šventąjį, kuris su tavimi kalbėtų šias maldas. Tokiu būdu tavo malda bus greičiau prieinama Jėzui. Pasirinktas šventasis tuoj pat nedelsdamas tavo prašymą pristatys Jėzui ir užtars kaip advokatas tavo prašymuose.