• Vardan Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasiosi-p-2015-28
  • Tėve mūsų…
  • Sveika, Marija…
  • Garbė Dievui Tėvui…
  • Tikiu…

Viešpatie Jėzau, Tu atėjai gydyti sužeistas ir kenčiančias širdis

Viešpatie Jėzau, Tu atėjai gydyti sužeistas ir kenčiančias širdis.
Prašau Tave  išgydyti traumas, kurios išprovokavo sąmyšį mano širdy.
Ypač prašau Tave gydyti tas, kurios yra nuodėmės priežastimis.
Prašau tave, įženk į mano gyvenimą, gydyk mane iš psichinių traumų, kurios mane ištiko vaikystėje, ir nuo jų padarytų žaizdų, kamavusių mane per visą mano gyvenimą.
Viešpatie Jėzau, Tu žinai visas mano problemas, sudedu jas į Tavo, Gerojo Ganytojo, širdį.
Meldžiu Tave, Didžiąja Žaizda, atverta tavo Širdyje, išgydyk mažąsias mano širdies žaizdas.
Išdildyk mano atminties randus, kad niekas iš to, kas man yra atsitikę, nepaliktų manyje skausmo, nerimo ir susirūpinimo.
Išgydyk, Viešpatie, visas žaizdas, kurios mano gyvenime buvo nuodėmių  priežastys.
Noriu atleisti visiems, kurie buvo mane įžeidę.
Pažvelk į tas vidines žaizdas, kurios mane padaro nepajėgų atleisti.
Tu, kuris esi atėjęs gydyti kenčiančių širdžių, išgydyk mano širdį.
Išgydyk, Viešpatie, mano slaptas žaizdas, sukeliančias fizines negales.
Aukoju Tau savo širdį: priimk ją, nuvalyk, duok man savo dieviškosios širdies jausmų, padėk man būti nuolankiam ir romiam.
Išgydyk mane, Viešpatie, nuo skausmo, kuris mane slegia dėl man brangių asmenų mirties.
Padaryk, kad galėčiau atgauti ramybę ir džiaugsmą žinodamas, kad Tu esi Prisikėlimas ir Gyvenimas.
Padaryk, kad tikrai liudyčiau Tavo Prisikėlimą, pergalę prieš nuodėmę ir mirtį, Tavo gyvą buvimą tarp mūsų.
Amen.
 

MALDA PRAŠANT VIDINIO IŠGYDYMO

Jėzau, gerumo Tėve, meilės Tėve, garbinu Tave, šlovinu Tave ir Tau dėkoju.
Šventosios Dvasios apšviesti suprantame, kad Tu esi Šviesa, Tiesa, Gerasis Ganytojas, atėjęs tam, kad turėtume Gyvenimą ir apsčiai jo turėtume.
Šiandien, Viešpatie, noriu ateiti pas Tave, kaip tavo vaikas. Tu pažįsti mane vardu. Atkreipk savo akis į mano gyvenimą. Tu pažįsti mano širdį ir mano gyvenimo žaizdas. Tu žinai visa, ką norėjau padaryti ir ko nepadariau; blogį, kurį pats padariau, ir kurį man kiti padarė, Tu žinai mano ribotumą, klaidas ir nuodėmes. Žinai visas mano gyvenimo traumas ir kompleksus.
Šiandien, Viešpatie, Tave prašau, išliek ant manęs savo Šventąją Dvasią, kad tavo gydanti meilės šiluma įsiskverbtų į mano širdį. Tu, kuris gydai susikrimtusias širdis ir tvarstai žaizdas, čia ir dabar išgydyk mano sielą, mano atmintį, protą ir visą mano dvasią.
Įeik į mane, Viešpatie Jėzau, kaip įėjai pas baimės kupinus savo mokinius. Tu pasirodei tarp jų ir tarei: „Ramybė jums“. 
Amen.
 

VIDINIO IŠGYDYMO MALDA (PASAULIEČIAMS IR PAŠVĘSTIESIEMS)

Viešpatie, Tu gali sugrįžti laike atgalios ir drauge su manimi keliauti per visą mano gyvenimą nuo pat mano prasidėjimo.
Ir dar man, Viešpatie, padėk: nuplauk mane ir išlaisvink iš visko, kas galėjo man sudaryti sunkumų, kai aš buvau pradėtas. Tu buvai arti, kai aš buvau suformuotas savo motinos įsčiose; išlaisvink mane ir išgydyk nuo bet kokio skausmo, kurį man sudarė mano motina arba mano tėvų gyvenimo aplinkybės, kai mano kūnas dar neturėjo formos. Už tai tau dėkoju.
Viešpatie Jėzau, garbinu Tave, nes Tu mano gyvenime būdavai visada, kai man reikėdavo pagalbos.
Būdavo momentų, kai aš jausdavau, kad mano motina turi mane priglausti prie krūtinės, pasupti ir papasakoti kokią pasaką, kaip tai moka tik motina.
Viešpatie, padaryk tai giliausioje mano būties gelmėje. Leisk man pajusti motinos meilę, jaudinančią ir gilią, tokią stiprią, kad niekas negalėtų manęs nuo jos atskirti. Dėkoju Tau, Viešpatie, ir šlovinu Tave, nes esu tikras, kad jau tai darai.
Kai dėl kokios nors priežasties esu jautęsis apleistas, pripildyk, Viešpatie, tą mano būties dalį gilios tėviškos meilės, kurios gali duoti tik tėvas. Jei nebuvau suvokęs, kad man reikia dviejų tvirtų rankų ir tėčio, kuris mane mylėtų ir duotų man saugumą bei paramą, Tu tai padaryk dabar. Dėkoju Tau, Viešpatie, nes tu jau dabar tai darai.
Išgydyk, Viešpatie, žaizdas, kurias padarė klaidingi santykiai su mano šeima, su mano broliu, kuris manęs nesuprato arba nemokėjo parodyti man savo meilės. Dėl to viena mano būties dalis nesijautė mylima. Padėk man, kad mano atleidimas pasiektų tą brolį. Galbūt daugelį metų negalėjau jų visų priimti, nes pats nesijaučiau tikrai jų priimtas.
Duok man didelę meilę, kad galėčiau atleisti ir pamiršti buvusius dalykus. Dėkoju, Viešpatie, už visa tai, ką jau esi manyje atnaujinęs.
Įženk į mano širdį ir sunaikink tuos dalykus, kurie buvo mano kančios ir gėdos priežastimis.
Neprašau, Viešpatie, kad visiškai išbrauktum tai iš mano proto, bet pakeisk taip, kad galėčiau tai prisiminti be gėdos ir Tau dėkoti.
Leisk man suprasti, ką jaučia jaunuoliai šiandien, nes aš buvau toks, kaip jie, išgyvenau tą patį ieškojimų ir konfliktų amžių. Mane gydydamas, leisk man padėti kitiems surasti išgydymo kelią.
Viešpatie, to savo gyvenimo periodo pabaigoje ir pašaukiminio gyvenimo, į kurį mane šaukei, pradžioje turėjau kai kurių sunkumų. Prašau Tave, Jėzau, gydyk mane nuo dabartinio mano būvio ir nuo visko, ką tai reiškia tiems, kurie yra aplink mane.
Viešpatie, gydyk mane nuo tų dalykų. Padaryk, kad mano santuoka pradėtų būti tokia, kokios Tu norėtum. Paimk į savo rankas visas mano praeities žaizdas ir kančias, kad nuo dabar ji būtų švari ir pradėtų laisvėti bei sveikti.
Dėkoju, Viešpatie, kad per šitą išgydymą galime tapti tokiais, kokius Tu nori mus matyti.
Viešpatie, leisk man pajusti Tavo meilės jėgą ir šilumą, kad neabejočiau savo pašaukimu. Duok man drąsos ir pasitikėjimo man pavestame darbe. Vesk mane pirmyn su naujais pasiūlymais ir naujais tikslais.
Dėkoju Tau, Viešpatie, nes žinau, kad Tu jau tai darai.
Amen.
 

MALDA PRAŠANT SIELOS IŠGYDYMO

Jėzau, dėkoju Tau už savo sielą. Mano sieloje dabar atsispindi visos nuodėmės pasekmės. Todėl dažnai būnu nervingas ir piktas. Neretai būnu nekantrus ir kerštingas. Mano sieloje susikaupė blogi įpročiai, yra įbrėžimų ir žaizdų, dėl kurių sunku kitus mylėti.
Išgydyk mane nuo nepasitikėjimo Tavimi ir Tavo žodžiu. Prašau Tave, Jėzau, išgydyk mane nuo visų tų smūgių ir traumų, kuriuos manyje išprovokavo nepasisekimai ir neįvykę troškimai. Išgydyk nuo visos vidinės tamsos, pagydyk visas žaizdas mano būties gelmėse. Padaryk, kad mano „aš“ atrastų ramybę Tavyje, o Jėzau. Prašau Tave ir už dvasios ligonius ir problemų pilnus asmenis. Nuimk jų naštas  ir nuvalyk žaizdas, kurios pridaro daug blogio dvasiai. Remk vaikus ir jaunuolius, kurie yra paveldėję sunkias naštas. Išgydyk visus nuo jų dvasinio suskilimo, depresijų ir baimių, nuo kiekvienos neurozės ir nesveikos psichinės situacijos.
Amen.
 

 
Patarimas besikreipiantiems į Jėzų šiomis maldomis
 
Jei nori būti maldoje greičiau išklausytas, kreipdamasis per šias maldas savo prašymais į Jėzų, pasirink sau užtarėją, kaip advokatą, kokį nors šventąjį, kuris su tavimi kalbėtų šias maldas. Tokiu būdu tavo malda bus greičiau prieinama Jėzui. Pasirinktas šventasis tuoj pat nedelsdamas tavo prašymą pristatys Jėzui ir užtars kaip advokatas tavo prašymuose.