[slider]
[slide image_width=”630″ image_height=”300″ link=”https://vievioparapija.eu/wp-content/uploads/2012/12/oplatek.jpg” alt_text=”check it out” auto_resize=”true”] https://vievioparapija.eu/wp-content/uploads/2012/12/oplatek.jpg[/slide]
[/slider]

Visi: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

(Evangelija skaitoma atsistojus prie stalo):
 
"Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė lšganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose". Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!" (Lk 2, 1-14).
 

MALDA

VIEŠPATIE JĖZAU, atnešęs žemei džiaugsmą ir išganymą! Laimink visus: vaikus ir suaugusius, jaunus ir senus, sveikus ir ligonius, liūdinčius ir besidžiaugiančius, čia susirinkusius ir negalėjusius atvykti.
Laimink ir guosk ypač tuos, kurie vargo ir nepritekliaus spaudžiami, turėjo apleisti tėvynę ir negali būti šį šventą vakarą kartu su savo artimaisiais. Būki jų ramintojas ir globėjas, teiki jiems vilties bei stiprybės.
Mums, čia susirinkusiems, įkvėpk krikščioniškos meilės bei vienybės dvasios, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi per Tave ir su Tavimi. Teiki amžiną atilsį mirusiems artimiesiems, amžinoji šviesa jiems tešviečia, teilsisi ramybėje.
Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Po palaiminimo laužomas kalėdaitis, linkima ramybės ir valgoma Kūčių vakarienė.
 
MALDA PO VAKARIENĖS
 
VIEŠPATIE JĖZAU, ramybę ir taiką žemėn atnešęs Dieve, duok mums malonės gyvenime įvykdyti tuos gerus užmojus, kuriuos Tu įkvėpei per šią vakarienę ir pagelbėk būti patikimais Tavo draugais ir bendradarbiais. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Visi: Amen.