O, Viešpatie Jėzau Kristau, tu įsakei, kad vyrai, kuriuos tu pašaukei ir atskyrei iš pasaulio tavo šventojo altoriaus tarnystei, patys būtų šventi.
Dovanok tokį šventumą savo kunigams, kad tavo tėvas galėtų jais džiaugtis ir tavo sužadėtinė – Bažnyčia – rastų juose paramą ir paguodą.
Siųsk jiems žadėtąjį užtarėją, kad išlaikytų juos tvirtai tikinčius tarp tų kurie netiki; kad išlaikytų juos karštus meilėje tarp tų kurie tavęs nemyli; kad išlaikytų juos tyrus tarp tų kurie netyri;
kad išlaikytų juos tau tarp tų kurie dar nėra tavo bet kurių tu, gerasis ganytojau, atėjai ieškoti ir gelbėti.
Per maloningiausios mūsų karalienės tavo palaimintosios Motinos ir visuomet Mergelės Marijos užtarimą dovanok jiems malonę tau tarnauti šio pasaulio galimybių ir pokyčių sūkury, kad, savo mirties valandą, jie būtų pasirengę įžengti su tavimi, aukščiausiasis Kunige, į šventyklą, kuri statyta ne žmogaus rankomis.
Kur tu gyveni nuolat mus užtardamas ir viešpatauji su Tėvu bei Šventąja Dvasia – vienas Dievas, per visus amžių amžius. Amen