Malda už mūsų parapiją

Parapija yra mažoji Bažnyčia, esanti mūsų tarpe, mus mokanti, pašvenčianti, vedanti į Dievą. Ji yra tikinčiųjų susibūrimas – bendruomenė. Ji ugdo bendrą mūsų tikėjimą ir galvojimą – daro mus vienos minties. Ji žadina bendrą krikščionišką meilę – daro mus vienos širdies. Ji palaiko bendrą tvarką, papročius, atsakomybę – kuria vieną valią. Parapija ugdo mu­myse bendrą krikščionišką charakterį.
 
MALDA UŽ MŪSŲ PARAPIJĄ
 
SAUGOK Viešpatie, mūsų parapiją nuo papiktinimo, širdžių užnuodijimo, tavo šventos valios pažeidimo. Ugdyk mumyse norą vienas kitą suprasti, užjausti ir vie­nas kitam padėti.
Globok mūsų parapijos šeimas, vado­vauk mūsų jaunimui, guosk tuos, kuriuos ištinka bandymų smūgiai; stiprink ligo­nius ir amžiną šviesą suteik visiems šioje parapijoje mirusiems. Amen.