Viešpatie Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiame už taikiai gyvenančias šeimas  ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gyvybei atviras šeimas  ir už netiesoje gyvenančias šeimas; meldžiam už apsirūpinusias šeimas  ir už stokojančias šeimas; meldžiam už Tavo Karalystę skleidžiančias šeimas  ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilės ir atsidavimo slėpinį. Paruošk, Viešpatie, šeimai pašauktų jaunuolių širdis  savęs dovanojimui ir ištikimybei. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia  gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
 
+++
 
Viešpatie Dieve, mūsų visų Tėve, padėk mūsų šeimoms, tapti panašiomis į Šventąją Šeimą. Siųsk Šventąją Dvasią sergančioms, patiriančioms krizes šeimoms. Suteiki joms, Viešpatie, išminties ir pasiryžimo rimtai įsipareigoti santuokiniam gyvenimui ir ištikimybei iki mirties, pasiaukojančiam, atsakingam vaikų auginimui ir ugdymui; te pasibaigia emigracija, silpninanti ir net sugriaunanti šeimas.
 
Bendra šeimos malda, Šventojo Rašto skaitymas, kiekvieno sekmadienio visos šeimos maldinga kelionė į šventas Mišias tebūna ne tik dvasinės atgailos ir džiaugsmo, bet šeimos vienybės ir santuokinės ištikimybės mokykla bei pagrindas. Kaip Motina Marija, su šv. Juozapu ir Vaikeliu Jėzumi bendroje šeimos maldoje, šventadienių šventime, Jeruzalės šventovės lankyme rado atramą pakelti visus šio gyvenimo sunkumus ir išbandymus, taip tegul ir mūsų šeimos teatranda šią atramą sunkumams pakelti. Mūsų krikščioniškos šeimos tebūna,– kupinos tikėjimo, vilties, Dievo ir tarpusavio meilės šviesos. Teskleidžia jos palaimintą šviesą kitoms šeimoms mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje.
 
Tavo globai, Krikščioniškų šeimų Karaliene, pavedame mūsų šeimas, jose augančius vaikus ir vaikaičius. Amen.