Šventumo Dvasia, Visatą gaivinantis dieviškasis dvelksme, ateik ir atnaujink žemės veidą.
Pažadink krikščionių sielose visapusiškos vienybės troškimą, kad jie pasauliui būtų veiksmingas ramstis ir ženklas, išreiškiantis jų glaudžią bendrystę su Dievu ir visos žmonių giminės tarpusavio vienybę.
 
Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!
 
Bendrystės Dvasia, Bažnyčios siela ir tvirtybe, įgalinanti charizmų ir dovanų gausybe ugdyti Kristaus Kūno vienybę, leidžianti pasauliečiams, pašvęstojo gyvenimo asmenims ir dvasinininkams drauge darniai kurti vieną Dievo Karalystę.
Paguodos dvasia, tikrasis džiaugsmo ir ramybės šaltini, įkvėpk broliškumo su vargstančiais, suteik ligoniams kantrybės, jėgų, įkvėpk pasitikėjimo ir vilties patiriantiems išbandymus, pažadink visose širdyse ryžtą kurti geresne ateitį.
 
Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!
 
Išminties Dvasia, protų ir širdžių įkvėpime, palenk technologiją ir mokslą tarnauti gyvybei, teisingumui ir taikai. Padaryk vaisingą mūsų dialogą su kitų religijų išpažinėjais, leisk branginti Evangelijos vertybes įvairių kultūrų žmonėms.
Gyvybės Dvasia, kurios galia Žodis tapo kūnu įsčiose Mergelės Marijos, susitelkimo ir tylos ramybėje, leisk dėmesingai išgirsti tavo meilės įkvėpimus ir būti nuolat pasirengusiems priimti laiko ženklus, tavo paskleistus istorijos takuose.
 
Ateik, meilės ir ramybės Dvasia!
 
Tau, meilės Dvasia, drauge su Visagaliu Tėvu ir Vienatiniu Sūnum tebūna gyrius, garbė ir šlovė per amžius. Amen.
 
Iš Jono Pauliaus II maldos Šventąjai Dvasiai, 1998