Mano Dieve, tvirtai tikiu į Tave, vieną Dievą trijuose asmenyse: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Tikiu, kad Tavo dieviškasis Sūnus tapo žmogumi, mirė dėl mūsų išganymo ir ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu viską, ką Tu apreiškei ir per šventąją Bažnyčią davei mums tikėti, nes Tu, būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti. Viešpatie, stiprink mano tikėjimą!
 
+++
 
Mano Dieve, pasitikėdamas/a begaliniu Tavo gerumu viliuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties ir Atpirkėjo nuopelnų, atleisi visas mano nuodėmes ir suteiksi išganymui reikalingų malonių bei amžinąjį gyvenimą, nes Tu pats tai pažadėjai, o ką pažadi, visuomet įvykdai. Viešpatie, stiprink mano viltį!
 
+++
 
Mano Dieve, myliu Tave labiau už viską, myliu Tave visa širdimi ir visa siela, nes Tu esi be galo geras ir vertas begalinės meilės. Dėl to ir kiekvieną žmogų myliu, kaip pats/i save ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams, o taip pat prašau atleisti, jei ką nors užgavau. Padėk man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!
 
+++
 
Tikiu Tave, – sustiprink mano tikėjimą. Pasitikiu Tavimi, – padidink mano viltį. Myliu Tave, – leisk man vis labiau Tave mylėti. Gailiuosi, – padėk man nuoširdžiai tą daryti. Tau atiduodu savo mintis, kad apie Tave mąstyčiau, savo žodžius, kad apie Tave kalbėčiau, savo darbus, kad jie būtų skirti Tau; savo kentėjimus, kad kentėčiau iš meilės Tau. Aš noriu to, ko Tu nori ir kadangi Tu to nori. Noriu taip, kaip Tu nori ir kiek Tu nori.
Tikiu Tave, Dieve Tėve. Nors šiame pasaulyje vyksta karai ir nesiliauja badas, nors jis apimtas baimės ir kančios, neapykantos ir žiaurumo, bet aš tikiu, kad Tu gali tai nugalėti.
Tikiu Tave, Jėzau Kristau, vienatini Dievo Sūnau, mūsų Viešpatie. Nors mano gyvenimas kupinas savimeilės ir pykčio, paviršutiniškumo ir tuštybės, įvairiausių norų ir geismų, bet aš tikiu, kad Tu esi mano gyvenimo Viešpats.
Tikiu Tave, Šventoji Dvasia. Nors mano mintis drumsčia abejingumas ir netikrumas, nepasitenkinimas ir prieštaravimai, išdidumas ir tingumas, bet aš tikiu, kad Tu, Dievo Dvasia, gali jas nuskaidrinti.
 
+++
 
Verta ir teisinga Tave garbinti, Tau dėkoti, Tau melstis, nes Tu, Tavo vienatinis Sūnus ir Tavo Šventoji Dvasia – esi amžinai esantis, neapsakomas, nesuvokiamas, nematomas Dievas. Tu mus iš nieko pakvietei būti, o kai nupuolėme, vėl mus padrąsinai. Tu trokšti mus išaukštinti danguje, padovanoti savo karalystę. Už visa tai mes dėkojame Tau, Tavo vienatiniam Sūnui ir Tavo Šventajai Dvasiai. Dėkojame už visas geradarybes, – už tas, kurias žinome ir kurių nežinome, kurias atpažįstame ir kurias mums padarei slapta.
 
+++
 
Dangaus Tėve, teesie Tau šlovė ir padėka už nakties ramybę, teesie Tau šlovė ir padėka už naująją dieną, teesie Tau šlovė ir padėka už visą Tavo meilę, gerumą ir ištikimybę, parodytą mano gyvenime. Tu suteikei man daug gero; padėk ir sunkumus priimti iš Tavo rankų. Tu neužkrausi man daugiau, negu galiu panešti. Tavo vaikams viskas išeina į gera.
 
+++
 
Leisk Tave matyti, Viešpatie, kai nubundame. Leisk Tave matyti, Viešpatie, kai yra duonos ant mūsų stalo ir žmonių, su kuriais galime ją valgyti. Leisk Tave matyti, Viešpatie, kai einame gatve ir mus supa pasaulio šurmulys. Leisk Tave matyti, Viešpatie, mūsų darbuose – ir sunkiuose, ir įkvepiančiuose. Leisk Tave matyti, Viešpatie, mylinčiuose, kelio į ateitį ieškančiuose. Leisk Tave matyti, Viešpatie, ligoniuose ir seneliuose, kuriems reikia mūsų pagalbos. Iš visur Tu kalbi į mus, kviesdamas, ragindamas, drąsindamas. Viešpatie, Tu esi tuose, kurie yra šalia mūsų.
 
+++
 
O gerasis Viešpatie, išmokyk mane būti kilniaširdį/ę; išmokyk mane tarnauti Tau, kaip esi vertas: duoti neskaičiuojant, kovoti, nepaisant žaizdų, dirbti, neieškant atilsio, aukotis, nelaukiant jokio kito atlygio – tik žinoti, kad vykdau Tavo šventą ir dievišką valią.
 
+++
 
Mano Viešpatie ir mano Dieve, nežinau, kas šiandien manęs laukia, bet tikrai žinau, kad neatsitiks nieko, ko su Tavimi negalėčiau įveikti. Šios minties man užtenka, kad galėčiau ramiai priimti šią dieną. Šlovinu Tave už Tavo išmintį ir meilę, visiškai pasitikėdamas/a atiduodu save į Tavo rankas.
 
+++
 
Sveika, Karaliene, gailestingoji Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!