MALDA Į ŠV. TOMĄ AKVINIETĮ
 
Šventasis Tomai, besimokančiųjų globėjau, gauk mums iš Dievo nenugalimą tikėjimą, karštą meilę, skaistų gyvenimą, tikrą žinojimą, per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA STUDIJUOJANT
 
Nenusakomos didybės Tvėrėjau, iš savo išminties lobyno Tu sukūrei tris angelų chorus ir nuostabioje darnoje paskyrei jiems vietą virš dangaus skliauto. Tu puikiausiai suderinai Visatos dalis. Tu esi tikrasis šviesos ir išminties šaltinis, giliausias visos būties pagrindas. Apšviesk savosios šviesos spinduliu mano proto tamsumas, pašalink dvigubą tamsą, kurioje aš gimiau – nuodėmės ir nežinojimo tamsą. Tu mokai kūdikių liežuvius kalbos – pamokyk ir mano liežuvį, išliek į mano lūpas savo palaimingą malonę! Duok man aštrų protą, gerą atmintį, mokymosi būdus ir gabumus, aiškinimo tikslumą, gausią iškalbos dovaną. Pamokyk mane pradžioje, nukreipk link pažangos, padėk užbaigti iki galo. Tu esi tikrasis Dievas ir žmogus, Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.
 
STUDENTO PASIAUKOJIMAS MARIJAI
 
Tavo globoje, o geroji Motina, šaukdamasis Tavo Nekaltojo Prasidėjimo paslapties, noriu imtis visų savo studijų ir rašto darbų. Pasižadu jais užsiimti ypač tam, kad geriau pasitarnaučiau Dievo garbei ir Tavo garbinimo plėtimui. Todėl meldžiu Tave, mylimoji Motina, Išminties Soste, maloningai globok mano pastangas. O aš teisingumo dėlei pamaldžiai ir laisva valia pažadu, kad visą gėrį, kuris iš jų kils, visiškai priskirsiu Tavo užtarimui pas Dievą. Amen.
 
MOKINIO MALDA MARIJAI
 
O Švenčiausioji Mergele Marija, Tu pagimdei Išganytoją Jėzų, pasauliui išliejai amžinąją Šviesą. Dieviškojo pažinimo Motina, kurios meilingas užtarimas daugybei neišlavintų ir neišmanančių protų gavo nuostabios pažangos moksluose ir pamaldume malonę, aš pasirenku Tave savo studijų vadove ir globėja.
Dėl Tavo užtarimo, gerų moksleivių Motina, Šventoji Dvasia tepripildo mano sielą šviesa ir stiprybe, išmintimi ir nuolankumu, teduoda man teisingą valią, protą, atmintį, pakankamų gabumų, o ypač sielos ir širdies paklusnumą, kad visuose moksluose galėčiau daryti pažangos pagal dieviškosios Išminties patarimus.
Apgink mane, geroji Motina, nuo puikybės, nepagrįsto pasitikėjimo, tuščio smalsumo ir nepastovumo dvasios. Saugok mane nuo visokių papiktinimų, nuo klaidų, nuo visko, kas galėtų sugadinti mano tikėjimą, drumsti mano proto šviesumą, širdies tyrumą, sielos ramybę.
Padaryk, o Marija, kad Tavo globoje, visuomet vedamas šventosios mano Motinos Bažnyčios nurodymų ir mokymo, galėčiau saugiai, tvirtai ir nesvyruodamas žengti tiesos ir dorybės keliu bei kada nors pasiekti Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Tavo Sūnaus pažinimą, meilę ir amžiną turėjimą. Amen