ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA PRIEŠ KOMUNIJĄ 
 
Visagali amžinasis Dieve, štai aš artinuosi prie Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Sakramento. Artinuosi, kaip ligonis prie gydytojo, kuris teikia gyvenimą, kaip netyrasis – prie gailestingumo šaltinio, kaip neregys – prie amžinosios šviesos, kaip neturtėlis ir vargšas – prie dangaus ir žemės Valdovo. Maldauju Tavo begalinį gerumą: pagydyk mano negales, nuplauk netyrumus, apšviesk tamsumą, praturtink neturtą, apdenk mano trūkumus, kad angelų Duoną, valdovų Valdovą priimčiau su tokia pagarba ir nusižeminimu, su tokiu gailesčiu ir pamaldumu, su tokiu tyrumu ir tikėjimu, su tokiu nusiteikimu ir pasiryžimais, kad tai būtų naudinga mano sielai.
Duok man, Viešpatie, priimti ne tik Kūno ir Kraujo Sakramentą, bet taip pat ir šio Sakramento jėgą bei palaimą. Gerasis Dieve, duok man taip priimti Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną, gautą iš Mergelės Marijos, kad įsijungčiau į Jo mistinį kūną ir tapčiau Jo nariu.
Mylimasis Tėve, noriu priimti Tavo mylimąjį Sunų, dabar gyvenimo kelyje paslėptą. Leisk man Jį atvirai regėti danguje, kur Jis, būdamas Dievas, su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena per amžius. Amen.
 
ihs-2
ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA PO KOMUNIJOS 
 
Dėkoju Tau, Šventasis Viešpatie, visagali Tėve, kad vien tiktai iš savo gailestingumo teikeisi pasotinti mane savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus brangiausiu Kūnu ir Krauju. Esu nusidėjėlis, to visiškai nevertas ir nenusipelnęs. Prašau Tave, kad ši šventoji Komunija – susijungimas su Tavo Sūnumi – nebūtų man pasmerkimas, o išganingas atleidimas. Testiprina ji mano tikėjimą ir gerą valią. Tesutramdo manyje ydas, blogus polinkius ir silpnybes. Teugdo manyje meilę ir kantrybę, nusižeminimą, klusnumą ir visas kitas dorybes. Tesaugo ji mane nuo kūno ir sielos priešų. Tenuramina manyje netvarkingus sielos ir kūno polinkius. Tebūna ji man tikru susijungimu su Tavimi, vienas tikrasis Dieve, ir laiminga atbaiga mano paskutinės valandos. Todėl prašau Tave, vesk mane į tą neišsakomą meilės draugystę, kur Tu su savo Sūnumi ir Šventąja Dvasia esi šventiesiems tikroji šviesa, pilnutinis pasitenkinimas, amžinas džiaugsmas, begalinė laimė ir tobula palaima. To prašau per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
ihs-2