Pasilik su mumis, Viešpatie, nes jau artinasi vakaras ir diena baigiasi. Pasilik su mumis, su visa savo Bažnyčia. Pasilik su mumis šios dienos vakarą, mūsų gyvenimo vakarą, viso pasaulio vakarą. Pasilik su mumis savo malone ir gerumu, savo paguoda ir palaima. Pasilik su tais žmonėmis, kurie šalia manęs, su kuriais kartu dirbu ir kartu gyvenu, su tais, kurie mane supranta, kurie manimi rūpinasi ir kurie man patikėti.
Pasilik su ligoniais ligoninėse ir su tais, kurie miršta vieniši. Pasilik su viso pasaulio įkalintaisiais, paniekintaisiais, pažemintaisiais ir nuskriaustaisiais. Pasilik su mumis, kai mus apima baimė, nusiminimas, vienatvė. Pasilik su mumis.
 
+++
 
Ateinu pas Tave su savo diena ir sudedu į Tavo rankas visus jos sunkumus bie džiaugsmus. Ateinu iš nerimo į Tavo ramybę, iš triukšmo į Tavo tylą. Priimk visa, ką šiandien išgyvenau ir nuveikiau. Visi džiaugsmai, visi nemalonumai, visi skausmai yra Tavo.
Leisk man išvysti, kaip Tau mano diena atrodė: ar šiandien Tau gyvenau, ar vien tiktai sau, ar savo darbą stropiai atlikau, vengdamas/a tuščių kalbų, betikslio blaškymosi, ar skleidžiau Tavo meilę tiems, kurie mane supa. Šį vakarą prisipažįstu Tau nusidėjęs/usi.
Ištark ir man: „Būk švarus/i!“ Padėk rytoj man viską pradėti iš naujo. Leisk man ilsėtis Tavo ramybėje.
 
+++
 
Ateik, Viešpatie, į šiuos namus ir atitolink nuo jų visas piktosios dvasios pinkles. Tegyvena juose Tavo šventieji angelai ir tesaugo mus ramybėje. Visada telydi mus Tavo palaima. Suteik visiems žmonėms saugią naktį. Leisk mums ilsėtis Tavo meilėje. Leisk man miegoti Tavo ramybėje ir džiugiai pradėti rytojaus dieną.
 
+++
 
Visagali amžinasis Dieve, Tu esi mano pradžia ir pabaiga, mano Kūrėjas ir Atpirkėjas, Tas, kuris mane pašventina ir suteikia gyvenimo pilnatvę, – mano Dievas ir mano viskas. Dėkoju Tau už gausias Tavo dovanas man, kitiems žmonėms ir visai kūrinijai. Viešpatie, mokyk mane su dėkingumu priimti gyvenimą, kaip Tavo dovaną, džiaugtis ja, branginti, kol turiu, bet laikui atėjus dėkingai ją atiduoti. Ši dovana didelė, tačiau jos Davėjas yra dar didesnis. Tu ją man dovanoji, nes Tavyje yra niekada nesibaigiantis gyvenimas.
 
+++
 
Viešpats – Ganytojas mano, – man nieko nestinga.
Žaliose lankose mane paguldo, prie ramių tvenkinių mane gano.
Jis atgaivina mano gyvybę, veda teisumo takais, kaip ir dera jo vardui.
Nors per tamsiausią slėnį einu, aš nebijau jokio pavojaus, nes Tu su manimi.
Tu – Ganytojas, tavo lazda ir vėzdas – jie mane gina.
Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje,
dosniai patepi mano galvą aliejais – pripili sklidiną taurę!
Tiktai gerumas ir ištikimoji meilė lydės kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Viešpaties Namuose visados aš gyvensiu (Ps 23).
 
+++
 
Dieve, visų tikinčiųjų Kūrėjau ir Atpirkėjau, atleisk mirusiems visas jų nuodėmes, kad jie galėtų gauti atleidimą, kurio visada troško. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.
 
+++
 
Tėve, suteik mano kūnui poilsį ir sveikatą ir leisk, kad viskas, ką šiandien nuveikiau, neštų būsimojo gyvenimo vaisių. To prašau Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
+++
 
Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.