photo_8Kalėdos – tai šventė, skirta minėti Jėzaus gimimą. Jėzaus gimimu Dievas įrodė savo nuostabią meilę žmonijai ir užtikrino visiems naujo gyvenimo pradžią. Kiekvieną kartą, kai švęsdami Kalėdas minime Jėzaus gimimą, Dievas vis iš naujo kviečia mus atsiverti Jo meilei. Pažinkime Dievo meilę! Atsiliepkime šiam kvietimui, duotam visiems žmonėms, visiems laikams. Naujojo Testamento pabaigoje skaitome: „Ateik! Ir kas trokšta, teateina, ir kas nori, tesisemia dovanai gyvybės vandens“ (Ap 22, 17).
Nemažai žmonių galvoja, jog yra menki, neverti turėti ryšį su Dievu, abejoja ar netiki, kad gali su Dievu „kalbėti“. Klaidinga taip galvoti. Pasitikėk. Leisk malonei veikti. Negalvok, kad tai tau neįmanoma. Dievas nori ir su Tavim turėti tą asmeninį ryšį, nori Tave kalbinti. Tai yra Jo valia ir Tau. Neleisk klaidinančioms mintims atitolinti tave nuo Dievo, sumenkinti viltį. Galima asmeniškai pajusti Dievo meilę ir Jo rūpestį mums. Atverk Jam duris, neigiamomis mintimis nestatyk užtvarų. Kol netikėsi, kad Dievas tikrai myli kaip tikras Tėvas, kol negyvensi tikėjimu, tol dvasiniai nebręsi.
 
Ši ADVENTO programa yra proga „ateiti ir pasisemti gyvybės vandens“. Dievas trokšta parodyti Savo meilės gelmę. Jis nori prabilti kiekvienam, nori veikti giliai mūsų širdyse bei gyvenime. Tačiau Jis tai įvykdyti gali tik tuomet, kai mes aktyviai ir noriai su Juo bendraujam. Jėzus siūlo „gyvybės vandenį“ – Jo gyvenimą, Jo tiesą. Ir nuo mūsų priklauso, kaip tai priimsime, tuo tikėsime, aktyviai įsijungsime ir tuo gyvensime savo kasdienybėje.
Pradėdamas šią programą, prašyk Dievo tikėjimo dovanos. Prašyk malonės Juo visiškai pasitikėti ir pažadėk Jam, kad stengsies tikėti Jo meile tau. Atverdamas Jam savo širdį ir protą gali pasitikėti Dievo veikimu savo gyvenime. Advento laikotarpis atvers duris į naują Kalėdų patirtį.
Kiekvieną dieną perskaityk pateiktą trumpą Šv.Rašto skyrelį. Tai bus proga kasdien skaityti Šv. Raštą. Perskaitęs skyrelį, susikaupk, pamąstyk. Po to perskaityk knygelėje tai dienai skirtą apmąstymą, kuris praplės tos dienos mintį.
 
Šiai programai esate kviečiami ugdyti maldos įgūdžius, prie kurių nesate įpratę. Todėl perskaityk nurodymus keletą kartų, kol aiškiai suprasi, kokia maldos eiga siūloma. Gal esame įpratę melstis dirbdami, vairuodami ar vaikščiodami. Šiai maldai svarbi rami vieta, kur galėtum pabūti bent dešimt minučių netrukdomas. Iš pradžių tai gali būti nelengva. Reikia išmokti susikaupti, nusiraminti. Gali kilti įvairių minčių, kurios blaško ar trukdo. Jeigu esi darbais apsikrovęs, atsiras daug pagundų praleisti šias dešimt minučių, kurias ryžaisi skirti susimąstymui. O jei apeisi šį maldos laiką, tai tuo pačiu praleisi progą patirti Dievo malonę bei Jo palaimą. Ištikimybė kasdieninei maldai atveria mus Dievo pažadėtai malonei. Kai malda taps nepakeičiama kiekvienos dienos dalis, tada pajusi Dievo artumą ir patirsi asmenišką pokalbį su Juo. Tavo gyvenimas įgaus naują gelmę ir reikšmę.
 
Kaip susikaupti kasdien po 15 minučių
 
 1. Pasirink laiką.
 2. Pasirink vietą – kad būtų kuo mažiau blaškymų. Paprašyk šeimos narių, kad tavęs netrukdytų.
 3. Nusiraminęs „stok Dievo akivaizdoje“ – sutelk dėmesį į Viešpatį; tam padeda trumpi atodūsiai – garbink, šlovink ir dėkok Jam.
Programėlės:
 
 • Perskaityk dienai skirtą Šv. Rašto ištrauką ir mąstymą.
 • Gali iš lėto antrą kartą perskaityti, gal nori pasibraukti sakinį, mintį.
 • Klausk savęs, „ką tai reiškia man, ką nori man tuo pasakyti, Viešpatie?“
Širdimi klausyk – tikėkis „išgirsti“, t.y. viduje bus sužadintos įžvalgos, mintys:
 
 • Pajusi širdyje aiškumą, minties vedimą.
 • Šv. Rašto kuri nors mintis kalbės širdžiai stipriau nei kitos.
 • Atpažinsi dienos įvykiuose Dievo malonės veikimą.
Atsiliepk Dievo minčiai, Jo paraginimui:
 
 • Padėkok, pasigėrėk.
 • Prašyk atleidimo, atsiprašyk.
 • Melski išminties.
 • Melskis savo intencijomis.
Vesk užrašus – tai naudinga:
 
 • Pasižymėk mintį, kuri tau svarbi.
 • Įsidėmėk vieną ar kelias mintis, kurios Tau dienos metu primintų mąstymą.
Dienos metu prisimink.
 
Parengė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys