Būsto, paminklų, devocionalijų laiminimas
 
Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus. Sakramentalija – tai malda, dažnai tam tikro ženklo lydima kaip pašlakstymas švęstu vandeniu, Kryžiaus ženklas, rankos uždėjimas.
Sakramentalijos pašventina kai kurias bažnytines tarnybas, kai kurias žmogaus būsenas, įvairius krikščioniškojo gyvenimo atvejus bei žmogaus naudojamus daiktus.
Pašventinimas – tai žmogaus (pvz. vienuolijos vadovės) arba daikto (pvz. altoriaus, bažnyčios varpo) paskyrimas vien Dievo tarnybai; Palaiminimas – žmogaus (vaikų, turistų, maldininkų) arba daiktų (namų, maisto) patikėjimas Dievo apsaugai ir globai.
 
Namų palaiminimai
 
Melskimės. Viešpatie Jėzaus Kristau, su Tavo tarno kunigo apsilankymu teateina į šiuos namus pastovi laimė, dieviška sėkmė, giedra nuotaika, veikli meilė, patvari sveikata. Te pasišalina iš čia piktosios dvasios įtaka, te nekyla šiuose namuose piktų nesutarimų, bet gyvena juose taikos ir ramybės angelai.
Pasireikšk mumyse, Viešpatie, savo didžia galybe; palaimink mūsų patarnavimus ir pašventink mūsų apsilankymus Tu, kuris būdamas šventas ir geras, gyveni su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia per amžius. Amen.
 
Angelo prašymas
 
Melskimės. Išklausyk mus, šventasis Viešpatie, visagalis Tėve, amžinasis Dieve, ir atsiusk iš dangaus šventą savo angelą, kad jis saugotų, globotų, užtartų, lankytų ir gintų visus šių namų gyventojus. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Naujo namo palaiminimas
 
Melskimės. Į Tave, Dieve, visagalis Tėve, nuolankiai kreipiamės dėl šio namo ir jo gyventojų bei jame esančių daiktų: namą Tu, Viešpatie, palaimink ir pripildyk visokių gėrybių, o jame gyvenantiems suteik dangaus dovanų gausą, žemės vaisių apstumą ir maloningai išklausyk jų troškimų. Mums tarpininkaujant, palaimink šiuos namus, kaip palaiminai šventųjų patriarchų Abraomo, Izaoko ir Jokūbo namus. Tarp šių sienų tegyvena Tavo šviesieji angelai, saugodami šiuos namus ir jų gyventojus. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
 
Buto palaiminimas
 
K. Ramybė šiems namams
A. Ir visiems jų gyventojams
 
Melskimės. Palaimink, visagalis Viešpatie Dieve, šį namą (butą), kad jame klestėtų sveikata, tyrumas, dorybių jėga, nuolankumas, gerumas ir malonumas, Tavo įsakymų vykdymas ir kad visuomet jame būtų dėkojama Dievui: Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Toji palaima te pasilieka šioje vietoje ir su jos gyventojais dabar ir visados. Amen.
Paženklink, Viešpatie, šiuos namus išganymo ženklu ir saugok nuo viso pikto per Kristų, mūsų Viešpatį, kuris savo mirtimi ant kryžiaus mus atpirko. Amen.
 
Bendras palaiminimas
 
Dieve, Tavo žodžiu viskas pašventinama, palaimink šį (…), kad kiekvienas, kuris Tavo vardu juo dėkingai naudosis, šaukdamasis Tavo Vardo, gautų iš Tavęs sveikatą ir dvasinę globą. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 
Dėl sakramentalijų (būsto, paminklo, devocionalijų palaiminimo) kreiptis į bet kurį parapijos kunigą arba į bažnyčios zakristiją prieš ir po šv. Mišių.