ADVOKATŲ: šv. Genezijus; šv. Ivas; šv. Tomas Morus
AKIŲ LIGOMIS SERGANČIŲ: šv. Liucija
AKLŲJŲ: šv. Otilija; šv. Rafaelis; šv. apaštalas Tomas; šv. Liucija
AKMENSKALDŽIŲ: šv. Klemensas
AKTORIŲ: šv. Genezijus
AKUŠERIŲ: šv. Raimundas Nonatas; šv. Pantaleonas
ALPINISTŲ: šv. Bernardas
ALUDARIŲ: šv. Augustinas; šv. Lukas; šv. Mikalojus Myrietis
ANESTEZIOLOGŲ: šv. Rene Goupil
APSAUGANTYS  NUO  UGNIES: šv. Barbora; šv. Kotryna Sienietė
APSINUODIJUSIŲ: šv. Benediktas
ARCHEOLOGŲ: šv. Damazas; šv. Jeronimas
ARCHITEKTŲ: šv. Barbora; šv. apaštalas Tomas
ARTILERISTŲ: šv. Barbora
ASTRONOMŲ: šv. Domininkas
ATGAILAUTO JŲ: šv. Marija Magdalena; šv. Marija Egiptietė
ATLETŲ:  šv. Sebastijonas
ATSISKYRĖLIŲ: šv. Antanas; šv. Gilas; šv. Hilarijonas
AUDĖJŲ: šv. Anastazija; šv Anastazijus; šv. Paulius Atsiskyrėlis
AUKLIŲ: šv. Kotryna Sienietė; šv. Elzbieta Vengrė
AUKSAKALIŲ: šv. Anastazijus; šv. Dunstanas
AVIATORIŲ: šv. Juozapas Kupertinietis; šv. Teresė
BAKALEJININKŲ: Šv. Mikalojus
BANKININKŲ: šv. Matas
BALDŽIŲ: šv. Ona
BATSIUVIŲ: šv. Krispinas ir Krispinijonas
BENAMIŲ: šv. Benediktas Juozapas Labras
BERNIUKŲ: šv. Mikalojus; šv. Aloyzas BESIMOKANČIŲ: šv. Ambraziejus
BEVILTIŠKON SITUACIJON PATEKUSIŲ: šv. Grigalius; šv. Judas (Tadas); šv. Rita
BIBLIOTEKTNINKŲ: šv. Jeronimas
BITININKŲ: šv. Ambraziejus; šv. Bernardas; šv. Modomnokas
BUHALTERIŲ: šv. Matas
BURIUOTOJŲ: šv. Adjutoras
CHIRURGŲ: šv. Kozmas ir Damijonas
ČIUOŽĖJŲ: šv. Lidvina
DAILIDŽTŲ: šv. Juozapas
DAILININKŲ: šv. Lukas
DAINININKŲ: šv. Cecilija; šv. Grigalius Didysis
DANTŲ SKAUSMĄ KENČIANČIŲ: šv. Apolonija; šv. Medardas; šv. Osmundas
DARBININKŲ: Šv. Juozapas
DAŽYTOJŲ: šv. Mauricijus ir Lidija
DERLIAUS: šv. Ansovinas
DIAKONŲ: šv. Laurynas; šv. Steponas
DIPLOMATU: šv. Gabrielius
DONORŲ: šv. Januarijus
DUOBKASIŲ: šv. Antanas Egiptietis
DURININKŲ: šv. Kristoforas
DVASININKIJOS: Šv. Gabrielius
ELGETAUJANČIŲ: šv. Aleksijus; šv. Benediktas Juozapas Labras
EMIGRANTŲ: šv. Pranciškus Ksaveras Kabrini
EPILEPSIJA SERGANČIŲ: šv. Vitas; šv. Dimpna
EUCHARISTINIŲ KONGRESŲ IR DRAUGIJŲ: šv. Paschalis Bailonas
FILOSOFŲ: šv. Kotryna Aleksandrietė; šv. Justinas
GAISRININKŲ: šv. Florijonas; šv. Agota; šv. Laurynas
GALVOS SKAUSMĄ KENČIANČIU: šv. Teresė Avilietė; šv. Gereonas; šv. Steponas
GĖLININKŲ: šv. Darata; šv. Teresė
GERKLĖS LIGOMIS SERGANČIŲ: šv. Blažiejus; šv. Balbina
GIMDANČIU MOTERŲ: šv. Ona
GINKLAKALIŲ: šv. Maurikijus
GYDYTOJŲ: šv. Kozmas ir Damijonas; šv. Lukas; šv. Panteleonas; šv. Rafaelis
GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ: Šv. Pranciškus Asyžietis
INVALIDŲ: šv. Rokas; šv. Gilas
INŽINIERIŲ: šv. Ferdinandas III
IŠMINUOTOJŲ: šv. Barbora
IŠTEKĖJUSIŲ MOTERŲ: šv. Monika
ĮSIMYLĖJUSIŲ: šv. Valentinas; šv. Rafaelis
JAUNIMO: šv. Aloyzas Gonzaga; šv. Jonas Berchmanas; šv. Gabrielius Posenti
JUODADARBIŲ: šv. Izidorius Artojas; šv. Jokūbas; šv. Jonas Boskas
JUVELYRŲ: šv. Eligijus
JŪREIVIŲ: šv. Erazmas; šv. Eulalija; šv. Petras Gonzalesas; šv. Kristoforas, šv. Pranciškus Paulietis
KAILIADIRBIŲ: šv. Krispinas ir Krispinijonas; šv. Simonas
KALVIŲ: šv. Dunstanas
KALĖJIMŲ: šv. Jonas Kafaso
KALINIŲ: šv. Barbora; šv. Dizmas; šv. Rokas
KANAUNINKŲ: šv. Raimundas Penjafortietis
KAREIVIŲ: šv. Jurgis; šv. Adrijonas; šv. Ignotas Lojola; šv. Joana Arkietė; šv. Martynas Turietis; šv. Sebastijonas
KATALIKIŠKOS AKCIJOS: Šv. Pranciškus Asyžietis
KATECHETŲ: šv. Karolis Boromėjas; šv. Robertas Belarminas
KELIAUTOJŲ: šv. Antanas Paduvietis; šv. Kristoforas; šv. Rafaelis
KENČIANČIŲ SIELŲ: šv. Mikalojus Tolentinietis
KEPĖJŲ: šv. Elzbieta Vengrė; šv. Honoratas; šv. Mikalojus
KIRPĖJŲ (MOTERŲ): šv. Marija Magdalena
KIRPĖJŲ (VYRŲ): šv. Kozmas ir Damijonas; šv. Martynas Poresas
KLEBONŲ: šv. Jonas Vianėjus
KLIERIKŲ: šv. Jonas Berchmanas
KNYGRIŠIŲ: šv. Petras Celestinas
KNYGŲ PARDAVĖJŲ: šv. Jonas (Dievo)
KOMERSANTŲ: šv. Pranciškus Asyžietis; šv. Mikalojus Myrietis
KOMIKŲ: šv. Vitas
KOSMONAUTŲ: šv. Juozapas Kupertinietis
KUBILIŲ: šv. Mikalojus Myrietis
KURČIŲJŲ: šv. Pranciškus Salezas
LABDARINGŲ DRAUGIJŲ: šv. Vincentas Paulietis
LEIDĖJŲ: šv. Jonas Boskas
LIGONINIŲ: šv. Kamilius Lelietis; šv. Jonas (Dievo); šv. Judas Tadas
LIGONINIŲ DARBUOTOJŲ: šv. Bazilijus Didysis; šv. Pranciškus Ksaveras
LIGONIŲ: šv Jonas (Dievo); šv. Mikalojus; šv. Kamilius Lelietis
MALDININKŲ: šv. Aleksijus; šv. Jokūbas
MALŪNININKŲ: šv. Arnulfas; šv. Viktoras
MEDICINOS SESERŲ IR SLAUGIŲ: šv. Agota; šv. Kamilius Lelietis, šv. Jonas (Dievo); šv. Aleksijus; šv. Rafaelis
MEDICINOS TECHNIKOS DARBUOTOJŲ: šv. Albertas Didysis
MEDŽIOTOJŲ: šv. Eustachijus; šv. Hubertas
MENININKŲ: šv. Lukas
MENO: šv. Kotryna Bolognietė
MERGAIČIŲ: šv. Agnietė; šv. Kotryna; šv. Uršulė; šv .Mikalojus
METALURGŲ: šv. Barbora
MĖSININKŲ: šv. Antanas Egiptietis; šv. Adrijonas; šv. Lukas
MIRŠTANČIŲJŲ: šv. Barbora; šv. Juozapas
MISIONIERIŲ VYSKUPŲ: šv. Paulius; šv. Turibijus
MISIJŲ: šv. Pranciškus Ksaveras; šv. Teresė; šv. Leonardas; šv. Petras Klaveras
MISTIKŲ: šv. Jonas (Kryžiaus)
MIŠKININKŲ: šv. Jonas Gvalbertas
MOKINIŲ (MERGATČŲ): šv. Kotryna, Uršulė
MOKINIŲ (BERNIUKŲ): šv. Mikalojus; šv. Jonas Boskas
MOKYKLŲ: šv. Juozapas Kalasantas; šv. Tomas Akvinietis
MOKYTOJŲ: šv. Kotryna Aleksandrietė; šv. Grigalius Didysis; šv. Jonas Salietis
MOKSLININKŲ: šv. Albertas; šv. Beda; šv. Jeronimas
MOTINŲ: švč. Mergelė Marija, šv. Monika
MUITININKŲ: šv. Matas
MUZIKANTŲ: šv. Cecilija; šv. Dunstanas
MŪRININKŲ: šv. Steponas; šv. Barbora
NAMINIŲ GYVŪNŲ: šv. Antanas Egiptietis
NAMŲ ŠEIMININKIŲ: šv. Ona
NAŠLAIČIŲ: šv. Jeronimas Emilijams
NAŠLIŲ: šv. Monika; šv. Paula
NEGRŲ: šv. Petras Klaveras
NETEISINGAI APKALTINTŲ: šv. Raimundas Nonatas
NEVAISINGŲ MOTFRŲ: Šv. Antanas Paduvietis; šv. Felicitas
NĖŠČIŲ MOTERŲ: šv. Margarita; šv. Raimundas Nonatas; šv. Gerardas Majella
NOTARŲ: šv. Lukas; šv. Morkus
NUODĖMKLAUSIŲ: šv. Alfonsas Liguoris; šv. Jonas Nepomukas
NUOTAKŲ: šv. Mikalojus Myrietis
ORATORIŲ: šv. Jonas Auksaburnis
PALŪKININKŲ: šv. Mikalojus Myrietis
PAMESTINUKŲ: šv. Nekaltieji Vaikeliai
PAMESTŲ DAIKTŲ: šv. Antanas Paduvietis
PAMOKSLININKŲ: šv. Jonas Auksaburnis; šv. Bernardinas Sienietis
PARALYŽUOTŲJŲ: šv. Osmundas
PARŠIUTININKŲ: šv. Mikalojus
PASIUNTINIŲ: šv. Gabrielius
PAŠTOTARNAUTOJŲ: šv. Gabrielius
PATARNAUJANČIŲ ŠV. MIŠIOMS: šv. Tarsicijus
PIEMENŲ (KERDŽIŲ): šv. Kutbertas; šv. Bernadeta
PIENO PRAMONĖS DARBUOTOJŲ: šv. Brigita
PIRMOSIOS KOMUNIJOS EINANČIŲ: pal. Imelda; šv. Tarcizijus
PYNĖJŲ: šv. Antanas Egiptietis
POETŲ: šv. Cecilija; šv. Kolumba; šv. Jonas (Kryžiaus)
POLICININKŲ: šv. Mikalojus
POPIEŽIŲ: šv. Petras; šv. Grigalius Didysis
PROTINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲ: šv. Dimpna
RAČIŲ: šv. Kotryna Aleksandrietė
RADIJO DARBUOTOJŲ: šv. Gabrielius
RAŠYTOJŲ: šv. Pranciškus Salezas; šv. Liucija
RAUPSUOTŲJŲ: šv. Gilas
REKLAMOS AGENTŲ: šv. Bernardinas Sienietis
RENTGENOLOGŲ: šv. Mikalojus
REUMATU SERGANČIŲ: šv. Jokūbas Vyresnysis
SARGYBINIŲ: šv. Petras Alkantarietis
SĄSKAITININKŲ: šv. Matas
SEKRETORIŲ: šv. Genezijus; šv. Morkus
SEMINARISTŲ: šv. Karolis Boromėjas
SIDABRAKALIŲ: šv. Andronikas
SIUVĖJŲ: šv. Homobonas
SKAISTYBĖS: švč. Mergelė Marija
SKAUTŲ: šv. Jurgis
SKULPTORIŲ: šv. Klaudijus
SLIDININKŲ: šv. Bernardas
SODININKŲ: šv. Adelardas; šv. Darata; šv. Fiakras; šv. Fokas
SPAUSTUVININKŲ: šv. Augustinas; šv. Genezijus; šv. Jonas (Dievo)
SPELEOLOGŲ: šv. Benediktas
STATYBININKŲ: šv. Vincentas Fereras
STENOGRAFŲ: šv. Kasijonas; šv. Genezijus
STIKLO GAMINTOJŲ; šv. Lukas
STOMATOLOGU: šv. Apolonija
STUDENTŲ: šv. Kotryna Aleksandrietė; šv. Tomas Akvinietis
ŠALTKALVIŲ: šv. Dunstanas
ŠAULIŲ: šv. Sebastijonas; šv. Dunstanas
ŠIENPJOVIŲ: šv. Gervazas ir Protazas
ŠIRDIES LIGOMIS SERGANČIŲ: šv. Jonas (Dievo)
ŠOKĖJŲ: šv. Vitas
ŠVYTURIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ- šv. Venerijus
TAKSISTŲ: šv. Fiakras
TARNAIČIŲ: šv. Morta; šv. Zita
TEISĖJŲ: šv. Ivas
TEISININKŲ: šv. Kotryna Aleksandrietė; šv. Jonas Kapistranas
TELEGRAFO IR TELEFONO TARNAUTOJŲ: šv. Gabrielius
TELEVIZIJOS: šv. Klara Asyžietė
TELEVIZIJOS DARBUOTOJŲ: šv. Gabrielius
TEOLOGŲ: šv. Alfonsas Liguoris; šv. Augustinas; šv. Jonas Evangelistas
TĖVŲ: šv. Juozapas
TILTŲ STATYTOJŲ: šv. Jonas Nepomukas
TINKUOTOJŲ: šv. Baltramiejus
TRETININKŲ: šv. Elzbieta Vengrė; šv. Liudvikas
UNIVERSITETŲ: pal. Kontardas Ferinis
UNIVERSITETŲ DĖSTYTOJŲ: šv. Jonas Kantietis; šv. Tomas Akvinietis
ŪKININKŲ: šv. Izidorius Artojas; šv. Jurgis
VAIKŲ: šv. Mikalojus Myrietis; šv. Lambertas
VAIKŲ CHORŲ: šv. Domininkas Savijus
VAISTININKŲ: šv. Kozmas ir Damijonas; šv. Jokūbas Jaunesnysis
VALKATŲ: šv. Benediktas Juozapas Labras
VARGONŲ GAMINTOJŲ: šv. Cecilija
VARGŠŲ: šv. Antanas Paduvietis; šv. Laurynas
VĖŽIU SERGANČIŲ: šv. Peregrinas
VIENUOLIŲ (MOTERŲ): švč. Mergelė Marija; šv. Skolastika
VIENUOLIŲ (VYRŲ): šv. Jonas Krikštytojas; šv. Antanas; šv. Benediktas
VIEŠBUČIŲ DARBUOTOJŲ: šv. Amandas; šv. Julijonas; šv. Morta
VILNOS VĖLĖJŲ: šv. Jokūbas Jaunesnysis
VIRĖJŲ: šv. Laurynas; šv. Morta
VISUOTINĖS BAŽNYČIOS: šv. Juozapas
VYNDARIŲ šv. Vincentas
VYSKUPŲ: šv. Ambraziejus; šv. Karolis Boromėjas
ŽARNYNO LIGOMIS SERGANČIŲ: šv. Erazmas
ŽEMDIRBIŲ: šv. Jurgis
ŽIRGŲ: šv. Gilas; šv. Ipolitas
ŽURNALISTŲ: šv. Jonas Salietis
ŽVAKIŲ GAMINTOJŲ: šv. Ambraziejus; šv. Bernardas
ŽVEJŲ: šv. Andriejus; šv. Petras; šv. Simonas; šv. Zenas; šv. Magnas