Santuoka„Negera žmogui būti vienam” (Pr 2, 18). Moteris, „kūnas iš jo kūno, yra vyrui lygi, jam artima, jam Dievo duota kaip „bendrininkė”, atstovaujanti Dievui, kuris mums padeda. „Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos, ir jie tampa vienu kūnu” (Pr 2, 24). „Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas” (Mt 19, 6).
 
Santuokos sakramento apeigos 
 
Visiems stovint, vadovas šiais ar panašiais žodžiais kreipiasi į jaunuosius: Brangūs sužadėtiniai! Jus atėjote i Dievo namus, kad Bažnyčios įgaliotinio ir čia esančių liudytojų akivaizdoje Viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti. Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė pirminę ir būtiniausią išganymo malonę – jus paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien Santuokos sakramentu jus sustiprins amžinai tarpusavio meilei ir ištikimybei tesėti bei kitoms garbingoms susituokusiųjų pareigoms atlikti ir praturtins naujomis dvasinėmis dovanomis. Tad Bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus.
 
Klausimai pirm priesaikos:
 
– N, ar esi rimtai apsigalvojęs (-usi), niekieno neverčiamas (-a) tikrai pasiryžęs (-usi) vesti (tekėti už) šią (-o) savo sužadėtinę (-io)?
– Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti?
– Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir Bažnyčia?
 

Santuokinė priesaika:

Aš, N, imu tave, N, savo žmona (vyru) ir prisiekiu visada būti tau ištikimas (-a): kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!
 

Žiedų palaiminimas ir įteikimas:

Vadovas laimina žiedus: Tepalaimina Viešpats šiuos žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite kaip meilės ir ištikimybės ženklą
 
N, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės Tau ženklą – vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Santuokinis palaiminimas
 
Dieve, tu savo galybe visa iš nieko sukūrei ir pasauliui išmintingus kelius nužymėjai. Sukūrei ir  žmogų, į save panašų, sukūrei vyrą ir moterį ir paskelbei, kad jiedu jungsis į neišardomą šeimą ir drauge kurs savo laikinąjį ir amžinąjį likimą. Dieve, šventąjį santuokos ryšį tu pakėlei į sakramento garbę, kad jis vaizduotų tyrą ir vaisingą Kristaus ir Bažnyčios meilę. Žmonijos aušroje įsteigęs vyro ir moters sąjungą, Dieve, ją tokia palaima apdovanojai, kad nė žmonių kaltės jos nepanaikino. Pažvelk dabar meiliai į šiuos jaunavedžius, trokštančius tavo palaimos! Siųsk jiems Šventosios Dvasios. dovanų ir įdėk savo meilės į jų širdis,kad santuokoje butų vienas kitam ištikimi. Papuošk jaunąją N meilumu bei romumu! Tegul ji sau pavyzdžiu ima šventąsias moteris, kurių žygdarbius šlovina Raštai. Tegul jie visada pasitiki vienas kitu, tegerbia vienas kitą kaip lygiavertį žemės gyvenimo bendrakeleivį, pašauktą į tavo malonę ir šventumą, ir tegul vienas kitą taip myli, kaip Kristus myli Bažnyčią, o Bažnyčia – Kristų. Karštai meldžiame šiems sutuoktiniams, Viešpatie, tavo malonės, kad jie visuomet vienas kitam meilūs ir ištikimi pasiliktų, o kitiems žmonėms duotų skaistaus gyvenimo pavyzdį ir Evangelijos įkvėpti, garbingai liudytų Kristų. Leisk jiems susilaukti įpėdinių, dorai juos išauklėti ir džiaugtis vaikų ir vaikaičių gerove. Suteik jiems žemėje garbingą amžių, o danguje – nesibaigiančią laimę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen