Švč. M. Marijos gimimas (Šilinės)

Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. 
Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rachabos, Boozui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovydas. 
Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas. Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. 
Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis, Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju. 
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. 
Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. 
Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis“, o tai reiškia: „Dievas su mumis“. Mt 1, 1–16. 18–23

Evangelijos komentaras

Išganymo istorija prasidėjo nuo Abraomo. Dievui paliepus palikti savo namus ir keliauti į tolimą kraštą, Abraomas pakluso, nors buvo jau septyniasdešimt penkerių metų amžiaus. Savo klusnumu Abraomas tapo daugelio tautų tėvu.

Ir Marija, kaip Abraomas, buvo pašaukta tikėjimu ištarti „taip“ Dievo sumanymui. Kai arkangelas Gabrielius Marijai pranešė, kad ji būsianti Mesijo Motina, ji paprasčiausiai tarė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Tad Marijos gimtadienį švenčiame ne tik dėl to, kad ji – Viešpaties Motina, bet ir dėl jos klusnumo Dievo planui. Jos klusnumo dėka visi mes galime pažinti prisikėlimo džiaugsmą.

Tikriausiai visiems teko išgyventi laikotarpius, kai Dievas mūsų prašo ištarti „taip“ tam, ko iki galo ar net nė truputėlio nesuprantame. Būna, kad ir mes, kaip Abraomas, Marija ir Juozapas, net nenumanome, ką Viešpats mums rengia. Tačiau atminkime, kad Dievas mums laidavo: jei Jo klausysime, ištikimai vaikščiosime Jo takais, mūsų klusnumas neš vaisių (plg. Jn 15, 5). Mes tiksliai nežinome, kas ir kaip vyksta, tačiau galime būti tikri, kad visa išeis į gera. Pasiveskime Dievui, Jam patikėkime visus savo darbus, vargus ir leiskime pasirūpinti visomis smulkmenomis!

Ką Dievas tau sako? Jis visada yra ką nors mums sumanęs. Svarbu baimingai neužsisklęsti nuo Jo sumanymų. Šiandien įsipareigokime vykdyti tai, ko Jis iš mūsų prašo. Įsiklausykime į Viešpaties balsą, tyliai skambantį mūsų sielose. Atminkime, ką gali vienas „taip“ Dievo valiai. Jei veiksime tikėdami ir pasitikėdami, patirsime perkeičiančią Viešpaties galią, tapsime pasaulio druska ir šviesa!

Sunkiais laikais Šiluvoje pasirodžiusi Mergelė ragino žvelgti į Jėzų, sugrįžti pas Jį, ištarti Jam „taip“. Tik atsigręžimas į Viešpatį galėjo išsklaidyti istorijos ūkanas ir Lietuvos likimą pakreipti geresne linkme. Šiandien matome, kaip svarbu patikėti Dievo Motinos žodžiais ir leisti veikti Viešpaties gailestingumui.

Viešpatie, tariu „taip“ Tau ir Tavo valiai. Tikiu, kad tai, ką Tu sumanei, yra be galo gera, tad trokštu vykdyti Tavo valią.

„Žodis tarp mūsų“ 2013 m. rugsėjis-spalis