Katalikai kviečiami melstis Sekminių noveną

Jėzus „liepė laukti Tėvo pažado – jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia. Jie susirinko aukštutiniame kambaryje, visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai…“ plg. Apd 1, 4. 5. 13. 14
 
SekminėsKrikščionių paprotys melstis devynias dienas paeiliui (vadinamas novena) prašant kokios nors ypatingos malonės kilo iš šio Jėzaus paraginimo ir vieningos apaštalų maldos laukiant Šventosios Dvasios (plg. Apd 1–2).
Ilgainiui svarbiausias maldavimas „Ateik, Šventoji Dvasia“ buvo primirštas. XIX a. pab. popiežius Leonas XIII, paragintas palaimintosios Elenos Guerros, pakvietė visus tikinčiuosius kasmet prieš Sekmines švęsti iškilmingą devyndienį. Šią Šventosios Dvasios noveną Katalikų Bažnyčia švenčia iki šių dienų.
XXI a. pradžioje tarp maldos bendruomenių ir grupių kilo iniciatyva, kurią labai palaikė popiežius Jonas Paulius II. Tai kvietimas „sugrįžti į aukštutinį kambarį“ ir šias devynias dienas atsidėti nuolatinei Eucharistijos adoracijai bei užtarimo maldai vieningai sutartomis intencijomis. Malda gali būti įvairi, pritaikyta bendruomenės ar tikinčiojo patirčiai bei galimybėms. Svarbiausia – intencijos, minties ir širdies vienybė – šauktis Šventosios Dvasios, kuri viena turi galią atnaujinti pasaulį, Bažnyčią, kiekvieną širdį.
Novena pradedama penktadienį po Šeštinių, baigiama iki Sekminių vigilijos. Kiekvieną dieną bendruomenine ar asmenine malda kreipiamės į Šventąją Dvasią konkrečia intencija, mąstome Dievo žodį, užtariame maldoje pasaulį ir Bažnyčią, bendruomenę ir vieni kitus. Drauge būkime atviri Dvasios įkvėpimams ir dovanoms, spontaniškumui. Noveną kasdien pradedame arba užbaigiame Sekminių sekvencija „Dvasia Viešpatie, ateik“ su ją lydinčia malda.
 
Maldos intencijos kiekvienai dienai
 
I diena (penktadienis). MELDŽIAME TAIKOS IZRAELIUI IR VISAM PASAULIUI
 
Ateik, Šventoji Pažadėtoji Ramybės Dvasia, į kiekvieną širdį, į išrinktąją tautą, kuri pirmoji išgirdo Dievo žodį. Paruošk ją Izraelio vilties išsipildymui.
Pasirinktini skaitiniai: Pr 12, 1–3Ps 122Iz 62, 1–7Rom 11.
Meldžiame taikos – šalom Jeruzalei: kad Jeruzalės teisumo šviesa nušvistų visų tautų akivaizdoje, po visą pasaulį išblaškytoje žydų tautoje, mūsų šalyje, mūsų mieste.
 
II diena (šeštadienis). MELDŽIAME KRISTAUS BAŽNYČIOS ATNAUJINIMO
 
Ateik, Šventoji Dvasia Gaivintoja, įžiebk savąją ugnį ir atnaujink savo Bažnyčią.
Pasirinktini skaitiniai: Jl 3, 1–2Mt 3, 11Apd 2, 17–21Ef 1, 3–14.
Meldžiame, kad Sekminių Dvasia atnaujintų Bažnyčią, stiprintų Ganytojus, pažadintų ir augintų bažnytinius judėjimus bei naująsias bendruomenes. Sekminių maldingumas tepasklinda po visą pasaulį kaip naujas postūmis maldai, šventumui, bendrystei ir skelbimui, kaip troško Dievo tarnas Jonas Paulius II.
 
III diena (sekmadienis). MELDŽIAME KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS
 
Ateik, Šventoji Vienybės Dvasia, suvienyk savo Bažnyčią – „Tėve, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų!“
Pasirinktini skaitiniai: Jn 17, 20–22Ef 2, 10–164, 1–6.
Meldžiame krikščionių susitaikymo, kad Viešpats nuskaistintų praeities prisiminimus ir išgydytų susiskaldymus visame pasaulyje, Europoje, mūsų šalyje, Bažnyčioje.
 
IV diena (pirmadienis). MELDŽIAME VISUOMENĖS ATNAUJINIMO
 
Ateik, Šventoji Gyvybės Dvasia, perkeisk mūsų visuomenę savąja galia ir atnaujink žemės veidą.
Pasirinktini skaitiniai: Mk 16, 16–20Fil 2, 13–18Rom 10, 1–13.
Meldžiame, kad iš Dvasios gimusi gyvybės kultūra persmelktų visą pasaulį, Europos ir mūsų šalies įstatymų leidėjus, valstybių vadovus ir visuomenę.
 
V diena (antradienis). MELDŽIAME ATSIVERTIMO IR ŠVENTUMO
 
Ateik, Šventumo Dvasia, uždek žmonių širdyse tikėjimą ir viltį. Tegul Tavo šlovė apsireiškia mūsų Bažnyčioje.
Pasirinktini skaitiniai: Rom 8, 5–11. 14–3010, 9–10Jn 3, 3–8.
Meldžiame, kad nusidėjėliai atsiverstų, tikintieji augtų šventumu – būtume klusnūs Dvasiai ir pertai Dievo garbė apsireikštų Bažnyčiai, pasauliui, mūsų šeimoms.
 
VI diena (trečiadienis). MELDŽIAME SUSITAIKINIMO IR IŠGYDYMO
 
Ateik, Šventoji Dvasia Guodėja, padėk mums visiems gyventi vienybėje, nuolankume ir meilėje.
Pasirinktini skaitiniai: Ps 133Ef 4, 1–6Jok 5, 13–20.
Meldžiame, kad per susitaikinimą ir išgydymą vienybė ir taika įsivyrautų mumyse, mūsų šeimose, bendruomenėje ar maldos grupėje, parapijoje, vyskupijoje.
 
VII diena (ketvirtadienis). MELDŽIAME NAUJO EVANGELIZACIJOS ĮKARŠČIO
 
Ateik, Šventoji Tiesos Dvasia, suteik mums jėgų vykdyti Viešpaties pašaukimą – liudyti ir skelbti Gerąją Naujieną iki pat žemės pakraščių.
Pasirinktini skaitiniai: Jn 15, 20–27Apd 1, 81 Kor 9, 16–23.
Meldžiame Šventosios Dvasios galios visiems tikintiesiems būti Viešpaties liudytojais ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai. Meldžiame Bažnyčiai naujosios evangelizacijos įkarščio.
 
VIII diena (penktadienis). MELDŽIAME ŠVENTOJO KRYŽIAUS PERGALĖS
 
Ateik, Kristaus Dvasia, tebūna skelbiama Tavo pergalė ir Tavo garbė tebūnie apreikšta visoje žemėje.
Pasirinktini skaitiniai: Ef 1, 15–23; 2, 13–181 Kor 1, 17–25Fil 2, 5–11.
Meldžiame, kad būtų skelbiama Kristaus Kryžiaus pergalė ir kad jo gelbstinti galia apsireikštų visai žemei. 
 
IX diena (šeštadienis). MELDŽIAME NAUJO ŠVENTOSIOS DVASIOS BEI JOS DOVANŲ IŠLIEJIMO
 
Ateik, Šventoji Bendrystės ir Meilės Dvasia. Bažnyčiai ir pasauliui reikia Tavęs ir Tavo dovanų. Padaryk, kad Tavo suteiktos dovanos neštų daugiau vaisių.
Pasirinktini skaitiniai: Jn 14, 24–28; 16, 5–15Ef 4, 11–161 Kor 12, 1–11.
Meldžiame Šventosios Dvasios krikšto ir Jos dovanų, kad Kristaus Kūnas statydintųsi meilėje ir amžių pilnatvei atėjus visa, kas yra danguje ir žemėje, būtų suvienyta Kristuje.
 
Sekminių sekvencija
 
DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,* žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, * savo dovanas dalink, * mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, * mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, * Tu – paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, * stiprinki tikėjimą.
Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, * viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, * gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, * tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, * dovanų septynetą!
Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, * kviesk į džiaugsmą amžiną.
Vad.: Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.
Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.
Vad.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Visi. Amen.
 
Pabaigoje sukalbama: Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui – Tėvui…
 
Imprimatur Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius