Legenda apie šv. Valentiną

Valentinas
Šventasis Valentinai, globėjas tų, kurie myli, Tu, kuris įkūnijai gyvybės išaukštinimą ir skelbei Evangelijos siųsta ramybę, Tu, kurio dėka kankinystė priimta su meile egzistavo visomis jėgomis abejingumui, neapykantai ir mirčiai, išklausyk mūsų maldą: susiduriant su ašaromis ir dalijantis, leisk mums mylėti gailestingumą pasaulyje, kad būtumėm tarp ištikimų žmonių, liudijančių Dievo meilę.  Tegul mus atgaivina meilė ir pasitikėjimas, kurie leis mums ištverti gyvenimo sunkumus. Prašome Tave užtarti pas Dievą, kuris yra visos meilės šaltinis ir visas grožis, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.
 
Ši malda veda mus link vieno iš populiariausių krikščionybės šventųjų – Šventojo Valentino. Šventasis nuo amžių gerbiamas kaip globėjas, padedantis ligoniams sergantiems epilepsija, podagra, cholera, taip pat žinomas kaip ramybės ir bitininkų globėjas. Tačiau labiausiai Valentiną pažįstame kaip įsimylėjėlių ir santuokos globėją.
Šv. Valentino dienos istorija prasideda III a. – tuo metu, kai gyveno tironas imperatorius Klaudijus II ir nulankus krikščionis kankinys Valentinas. Klaudijus išleido įsakymą, įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Visi, kurie nuspręsdavo tapti krikščionimis, buvo baudžiami mirties bausme. Tačiau Valentinas buvo pasišventęs Kristaus idealams ir net grasinimai mirtimi nesutrukdė jam išpažinti krikščionių tikėjimą. Už tai jis buvo suimtas ir įkalintas.
Paskutiniosiomis Valentino gyvenimo savaitėmis įvyko nuostabus dalykas: matydamas, kad Valentinas buvo išsimokslinęs žmogus, kalėjimo prižiūrėtojas paklausė, ar jis nesutiktų mokyti jo dukrą Juliją, kuri buvo akla nuo pat gimimo. Julija buvo graži, aštraus proto mergina. Valentinas skaitė jai Romos istoriją, mokė aritmetikos ir kalbėjo apie Dievą. Ji matė pasaulį jo akimis, pasitikėjo jo išmintimi, tylioje šio vyro stiprybėje surasdama paguodą.
– Valentinai, ar Dievas tikrai išgirsta mūsų maldas? – vieną dieną paklausė Julija.
– Taip, mano vaike, Jis išgirsta kiekvieną maldą, – atsakė šis.
– Žinai, ko prašau Dievą kiekvieną vakarą? Kad praregėčiau. Aš labai norėčiau matyti viską, apie ką man kalbėjai…
– Dievas suteikia visa, kas mums yra gera, jei tik Juo tikime, – atsakė Valentinas.
– O, Valentinai, aš tikiu! – atsakė Julija, – aš tikiu! – Ir atsiklaupė, įsikibusi jo rankos. Abu jie tyliai meldėsi. Staiga kalėjimo celėje nušvito skaisti šviesa ir Julija džiaugsmingai sušuko:
– Valentinai, aš matau! Aš matau!
– Šlovė Viešpačiui! – sušuko Valentinas ir atsiklaupė šalia.
Savo mirties išvakarėse Valentinas Julijai parašė paskutinę žinutę, ragindamas ją išsaugoti prisirišimą prie Dievo. Žinutę pasirašė – “Tavo Valentinas”.
Kitą dieną prie vartų, kurie vėliau buvo pavadinti Švento Valentino vartais (Porta Valentini), jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo 270 m. vasario 14 – oji.. Šioje vietoje Romoje dabar stovi bažnyčia. Pasakojama, kad Julija ant jo kapo pasodinusi migdolmedį, žydintį oranžinais žiedais. Šiandien migdolo medis tebelieka amžinai išliekančios meilės ir draugystės simboliu.
Iki šiol kiekvieną vasario 14 – ąją, šv. Valentino dieną, dėmesio, meilės ir atsidavimo ženklais keičiamasi visame pasaulyje.
 

Malda už meilę, prašant Šv. Valentino užtarimo
 
Šventoji Dvasia, ateik į mano širdį. Gyvasis Dieve, Savo šventa galia patrauk mano širdį į save. Pagelbėk man, suteik išminties, gailestingumo ir šventos baimės dovaną. Tegul Tavo meilė man bus šiluma ir šviesa, kad kievienas sunkumas man taptų lengvas. Šventasis mano Tėve ir mylimas mano Viešpatie, palaikyk mane kasdienei Tavo tarnystėj. Meilės Kristau! Suteik man Savo meilės. Amen.
 
Vertė ses. Ramunė Murauskaitė SJE