Popiežiaus kalėdinė kalba Urbi et Orbi

Popiežius Benediktas XVI“Veritas de terra orta est!”- „Tiesa išdygo iš žemės“ (Ps 85,12)

Brangieji broliai ir seserys Romoje ir visame pasaulyje, džiugių Kalėdų jums visiems ir jūsų šeimoms!
 
Tikėjimo metų Kalėdų proga sveikinu jus psalmės žodžiais: „Tiesa išdygo iš žemės“. Iš tiesų psalmės tekste kalbama būsimuoju laiku. „Tiesa išdygs (žels) iš žemės“ – tai skelbimas, pažadas, kurį lydi ir kiti, o visuma šitaip skamba: „Ištikima meilė ir tiesa susitiks, teisumas ir ramybė bučiuosis. Tiesa žels iš žemės, Dievo teisumas žvelgs iš dangaus. Tikrai Viešpats suteiks, kas yra gera, ir mūsų žemė duos gausų derlių. Teisumas žengs jo priekyje, padarys taką jo žingsniams“ (Ps 85, 11-14).
Šiandien šitie pranašiški žodžiai išsipildė! Betliejuje iš Mergelės Marijos gimusiame Jėzuje tikrai susitiko meilė ir tiesa, teisingumas ir taika pasibučiavo, tiesa išdygo iš žemės ir teisingumas pažvelgė iš dangaus. Šv. Augustinas tai aiškina labai paprastai: „Kas yra tiesa? Dievo Sūnus. Kas yra žemė? Kūnas. Paklausk savęs iš ko gimė Kristus ir pamatysi, kad tiesa išdygo iš žemės… tiesa gimė iš Mergelės Marijos“ (En. In Ps. 84,13). O viename Kalėdų pamoksle jis tvirtina: „Šiandiene švente mes minime dieną, kurią išsipildė pranašystė: „Tiesa žels iš žemės, Dievo teisumas žvelgs iš dangaus“. Tiesa, kuri buvo Tėve, išdygo iš žemės, kad ji būtų ir motinoje. Tiesa, kuria laikosi visas pasaulis, išdygo iš žemės, kad ją laikytų moters rankos… Tiesa, kurios visas dangus nesutalpina, išdygo iš žemės tam, kad būtų paguldyta ėdžiose. Kieno gi labui toksai kilnus Dievas taip nusižemino? Tikrai jam pačiam iš to nebuvo jokios naudos, bet buvo labai naudinga mums, jeigu tikime“ (Sermones, 185, 1).
„Jei tikime“. Štai kur tikėjimo galia! Dievas padarė viską, padarė tai, kas neįmanoma: tapo kūnu. Jo meilės visagalybė padarė tai kas žmogui nesuprantama: Begalybė tapo kūdikiu, įėjo į žmogystę. Ir vis dėlto, tas pats Dievas negali įeiti į mano širdį, jei aš jam neatkeliu vartų. Porta fidei! Tikėjimo vartų! Šita atvirkštinė visagalybė turėtų mus gąsdinti. Turėtume bijoti šitos žmogaus galios atsiriboti nuo Dievo. Bet štai kas nuveja anas tamsias mintis, štai viltis, kuri nugali baimę: Tiesa išdygo! Dievas gimė! „Žemė davė savo derlių“ (Ps 67,7). Tai yra gera dirva, yra sveika žemė, laisva nuo bet kokio egoizmo ir užsidarymo. Yra pasaulyje žemė, kurią Dievas sau paruošė, kad ateitų ir pas mus apsigyventų. Būstas jo gyvenimui žemėje. Šita žemė yra, taip pat ir šiandien, 2012-aisiais, iš šios žemės išdygo tiesa! Yra pasaulyje viltis, patikima viltis net sunkiomis akimirkomis ir sunkiose situacijose. Tiesa išdygo atnešdama meilę, teisingumą ir taiką.
Taika teišdygsta Sirijos gyventojams, sužeistiems ir padalintiems konflikto, kuris negaili beginklių ir kurio aukomis tampa nekaltieji. Dar kartą prašau nutraukti kraujo liejimą, gelbėti pabėgėlius ir ištremtuosius, dialogu siekti konflikto politinio sprendimo.
Taika teišdygsta Žemėje, kurioje gimė Atpirkėjas. Jis tesuteikia izraeliečiams ir palestiniečiams drąsos nutraukti tiek metų trunkančias kovas ir susiskaldymą, ryžtingai pradėti derybas.
Šiaurės Afrikos šalyse, kuriose vyksta gilūs pasikeitimai siekiant naujos ateities – ypač Egipte, Jėzaus pamiltoje ir jo vaikyste palaimintoje žemėje – visi piliečiai drauge tekuria visuomenę, grindžiamą teisingumu, pagarba laisvei ir kiekvieno asmens orumui.
Taika teišdygsta plačiajame Azijos kontinenete. Kūdikis Jėzus meilingai težvelgia į daugybę toje žemėje gyvenančių tautų, ypač į tas, kurios Jį tiki. Taikos Karalius tepažvelgia į naują Kinijos Liaudies Respublikos valdžią ir jos laukiančią svarbią užduotį. Linkiu, kad būtų vertinamas visų religijų indėlis, kad visos jos būtų gerbiamos ir kad galėtų prisidėti prie solidarios visuomenės kūrimo, tos kilnios tautos ir viso pasaulio labui.
Kristaus Gimimas tepagreitina taikos grįžimą į Malį ir santarvės – į Nigeriją, kur žiauriuose teroristiniuose išpuoliuose žūsta tiek daug žmonių, ypač krikščionių. Išganytojas tegelbsti ir teguodžia pabėgėlius Kongo Demokratinės Respublikos rytuose ir tesuteikia taiką Kenijai, kur nuo kruvinų išpuolių nukenčia civiliai gyventojai ir maldos namai.
Kūdikis Jėzus telaimina daugybę tikinčiųjų, kurie Jį garbina Lotynų Amerikoje. Teugdo jų žmogiškąsias ir krikščioniškąsias dorybes, tepalaiko tuos, kurie priversti migruoti palieka savo šeimas ir šalis, tesutvirtina valdančiųjų pastangas siekiant pažangos ir kovojant su nusikalstamumu.
Brangūs broliai ir seserys! Meilė ir tiesa, teisingumas ir taika susitiko, įsikūnijo žmoguje, Betliejuje gimusiame iš Marijos. Tasai žmogus yra Dievo Sūnus, yra istorijoje pasirodęs Dievas. Jo gimimas yra naujo gyvenimo daigas visai žmonijai. Kiekviena žemė tetampa gera žeme, kuri priima ir iš kurios išdygsta meilė, tiesa, teisingumas ir taika.
 
Visiems, džiugių Kalėdų!
 
Sveikinimas lietuvių kalba (klausyti)
Popiežius Benediktas XVI