04 06 2017

Tėvas – šeimos stiprybės šaltinis

0 komentarų
Father and sonTėvo diena leidžia pažvelgti į tėvą kaip šeimos stiprumo, patvarumo, nesuardomo vieningumo ir ateities kūrimo simbolį. Jeigu tėvo diena ir nėra taip jautriai aukštinama ir švenčiama, kaip motinos diena, tai vis dėlto susimąstyti apie šios šventės tikslą yra naudinga visiems mums.
Istoriškai tėvas buvo ir yra karys, kuris gina savo šeimą, o kartu tautos ir valstybės laisvę, visuomenininkas, kuris dalyvauja aplinkos kūryboje, politikas, kuris tvarko valstybinį gyvenimą. Kiekvienas tėvas yra duonos pelnytojas, jaunosios kartos ugdytojas, šeimos apsauga ir sprendimų autoritetas.
Beveik visi žvelgia į savo tėvą, kaip į aprūpintoją pragyvenimu ir savo vaikų ateities grindėją. Tėvo dienos proga nekalbame apie tas išimtis, kurias matome savo aplinkoje, kai vieno ar kito šeimos nario nerūpestingumas griauna šeimyninį gyvenimą, kurio stabilumas yra ypač svarbus vaikams. Gerai žinome, kad tėvo trūkumas skaudžiausiai jaučiamas, kai dėl kokios nelaimės, ligos ar pašalinių priežasčių šeima jo netenka.
Motinos širdis dėl to nepasikeičia, jos meilė vaikams ne tik nesumažėja, bet dar labiau išauga, tačiau tėvo buvimo stoka apsunkina šeimos gyvenimą auklėjimo, ateities kūrimo ir moralinių pagrindų statymo požiūriu.
Tėvo reikšmės šeimos gyvenimui, visaverčiam vaikų auklėjimui niekas negali pakeisti, nes niekas negali atstoti tėviškos atsakomybės, kuri kyla iš prigimties tampant tėvu. Tėvas turi jausti atsakingumą už šeimą bei vaikų ateitį ir juo gyventi. Gyvenimas - nuolatinės pastangos siekti gėrio ir kasdienis rūpestis kurti naują gyvenimą savo vaikams.
Taip yra kuriamas gyvenimas Bažnyčiai, tautai, valstybei, visuomenei ir sau pačiam. Čia ir yra didžioji tėvo atsakomybė – vaikai mokosi iš jo ir kuria kartu su juo. Tėvas daro įtaką savo vaikų moraliniam gyvenimui. Jo žodis, elgesys ir pavyzdys dažniausiai turi lemiamą reikšmę ne tik vaikystėje, bet ir visame jų būsimame gyvenime. Tėvystė ir dvasinis - moralinis gyvenimas yra neatsiejamai susiję. Ir šiuo atveju nevalia sumenkinti tėvo autoriteto ir jo pareigų.Šiandienos neramiame pasaulyje tėvo autoritetas ir žodžio galia turi dar didesnę reikšmę. Tačiau ir pati visuomenė turi palaikyti tėvystę, kuriant jaunosios kartos ateitį.
Tai yra bendras mūsų rūpestis ir pastangos, kad jaunimas kurtų savo gyvenimus remdamiesi tikrais moraliniais, religiniais ir tautiniais pagrindais.
Tėvo diena primena jo pareigas vaikams ir šeimai. Ši šventė primena ir vaikų - mažų ar suaugusių - pareigas tėvo atžvilgiu, kad yra būtina savo tėvui tikra pagarba, nuoširdi meilė ir jo įvertinimas. Išlaikyti šiandien tikrą tėvo autoritetą – tai išlaikyti nepalūžusias šeimas. Gerbti tikrąjį tėviškumą - tai stiprinti šeimos vienybę, kurios reikia, kad užaugtų moraliai brandžios asmenybės.
 
kun. Paulius Bytautas OFM
 
Sveikiname visus parapijos tėvelius, linkime jiems sveikatos, stiprybės ir gausių Dievo malonių!
 
[Vievio šv. Onos parapija]