Parapijos skelbimai (2015-03-15)

svjuozapasKovo 19 d. švęsime Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio iškilmę.
 
Šv. Mišios – 8.30 val.
 
Bažnyčia ypač gerbia Juozapą kaip globėją, nes pats Dievas paskyrė jį savo šeimos sergėtoju.
Juozapas buvo Marijos sužadėtinis, ir kai ji tapo nėščia, viešai jos neišsižadėjo, saugodamas nuo negailestingo žmonių pasmerkimo. Juozapas mokėjo klausytis, todėl kai sapne jam pasirodė angelas ir pranešė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“ (Mt 1, 20), – jam pakluso; dar sykį jis pakluso angelui, liepiančiam kuo greičiau bėgti į Egiptą, pakluso ir tada, kai šis liepė jiems grįžti (Mt 2, 13-14.19-21).
Kadangi Juozapas buvo Jėzaus globėjas, su tuo susijusi visa jo ikonografija: matome, kaip jam miegant apsireiškia angelas, kaip jis ieško būsto, lydi Mariją, jojančią ant asilo ir vedamą angelo; matome besimeldžiantį prie prakartėlės, budintį, triūsiantį, besirūpinantį kūdikiu.
Juozapo kultas paplitęs visame pasaulyje. Kas kreipiasi į Juozapą, nelieka nuviltas. Nuo 1956 m. Juozapas minimas dar ir gegužės 01 d. kaip amatininkas: per šią darbo žmonių šventę krikščionys darbininkai šlovina jį kaip pavyzdį ir globėją, nes jis savo triūsu padėdavo Marijai su Jėzumi ir Dievo Sūnų išmokė žmogiškų darbų.
Juozapas yra daugybės  brolijų, kongregacijų  globėjas; 1963 m. sausio 18 d. Jonas XXIII paskelbė jį Kanados globėju; nuo 1665 m. jis globoja Bohemiją, nuo 1675 m. Juozapas globoja Austriją; 1678 m. rugpjūčio 17 d. Inocentas XI paskelbė jį misijų Kinijoje globėju, o 1957 m. kovo 19 d. Pijaus XII sprendimu jis tapo Belgijos ir Peru globėju.
Juozapas yra šeimos tėvų globėjas, o kadangi dėl ypatingų savo vedybų turėjo susilaikyti, tai globoja ir viengungius. Juozapas yra visų dirbančiųjų globėjas, ypač tų, kurie apdoroja medieną – stalių, dailidžių; jis globoja benamius, nes pats yra ieškojęs prieglobsčio; keliautojus, nes bėgo į Egiptą.
Jo prašoma lengvos mirties ir nuginti mirties baimę, benamiai jo meldžia stogo virš galvos, o tremtiniai – padėti grįžti į tėvynę. Kadangi Juozapas buvo Jėzaus globėjas, jis vaizduojamas su Kūdikėliu Jėzumi.
Pagrindinis Juozapo atributas yra migdolo žiedais pražydusi lazda. Šis iš Senojo Testamento paimtas simbolis primena, kad Mozės laikais Dievas skyrė vyriausiuoju kunigu Aaroną – tai jo lazda pražydo migdolo žiedais ir vedė migdolo vaisius; pražydusi lazda rodo Dievo „pasirinkimą“. Ikonografijoje yra ir lelija, reiškianti tyrumą, skaistybę ir, prisimenant lauko lelijas iš palyginimo (Mt 6, 28), – visišką atsidavimą Dievo valiai. Antraeiliai atributai – dailidės darbo įrankiai: pjūklas, kirvis, oblius, kampainis.