Spalis – Rožinio maldos mėnuo

Spalio mėnuo pašvęstas Dievo Motinai. Tikintieji kviečiami rožinio maldoje apmąstyti Mergelės Marijos ir jos Sūnaus slėpinius. Šiandieniniame skubančiame ir paviršutiniškame pasaulyje ši malda yra naujai atrandama krikščioniškoje aplinkoje. „Iš naujo susipažinti su rožinio praktika būtina pirmiausia dėl to, kad jis labai padeda tikintiesiems įsitraukti į krikščionybės slėpinio kontempliaciją“, – laiške apie šventąjį rožinį vyskupams, kunigams ir tikintiesiems rašė popiežius Jonas Paulius II.

Rožinis – viena iš žinomiausių katalikų maldos formų. Tai kontempliatyvi malda, neapsiribojanti vien prašymais, bet išauganti į dėkojimą, garbinimą, Trejybės didybės ir Nukryžiuotojo šlovinimą, kalbama tiek bendruomenėje, tiek vienumoje.

Žodis „rožinis“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „rosarium“, kuris reiškia „rožių darželis“, „rožynas“. Tas vedinys paaiškina šios maldos Marijai kilmę. Tryliktajame amžiuje didikai paprastai apvainikuodavo savo mylimąsias rožių vainikais. Tuo metu buvo populiarus kurtuazinis reikalavimas, kad riteriai prisiektų ištikimybę Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Iš čia – paprotys vainikuoti Švenčiausiosios Motinos paveikslą ar statulą, uždedant ant jo vainiką arba dovanojant dvasinį „rožių vainiką“ rožinio malda.

Spalio mėn. šiokiadieniais Vievio bažnyčioje Eucharistija švenčiama vakarais, 18.00 val. Pusvalandį prieš vakarines šv. Mišias kviečiame melstis Rožinio malda.

Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir Šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio malda užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija (lot. invocatio — kreipimasis, meldimas):

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Popiežiaus Leono XIII sukurta malda Šv. arkangelui Mykolui

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje, būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame: te sutramdo jį Dievas.
O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti, Dievo galybe nugramzdink į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas. Amen.