Kunigas: Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Visi: Amen.
 

Kunigas: Viešpats su jumis.
Visi: Ir su tavimi.

Kunigas: Broliai seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievą atleidimo. (Trumpa tyla).
Visi su kunigu: Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. (Mušdamas į krutinę) Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jus, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą.

Kunigas: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir, atleidęs kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą.
Visi: Amen.

Kunigas: Viešpatie, pasigailėki
Visi: Viešpatie, pasigailėk!

Kunigas: Kristau, pasigailėk!
Visi: Kristau, pasigailėk!

Kunigas: Viešpatie, pasigailėk.
Visi: Viešpatie, pasigailėk!

Kunigas: Garbė Dievui aukštybėse.
Visi su kunigu: O žemėje ramybė geros valios žmonėms! Šloviname Tave, aukštiname Tave, lenkiamės Tau, garbiname Tave, gėrimės Tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! Tu naikini pasaulio nuodėmes – pasigailėk mūsų! Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų maldavimus! Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – pasigailėk mūsų! Tu vienas Šventas, Tu – vienatinis Viešpats, Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen.

Kunigas: Melskimės. …Prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Visi: Amen.

Skaitovas (pirmas skaitinys): Tai Dievo žodis.
Visi: Dėkojame Dievui.

Skaitovas (antras skaitinys): Tai Dievo žodis.
Visi: Dėkojame Dievui.

Kunigas: Viešpats su jumis.
Visi: Ir su tavimi.

Kunigas: Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą (Morkų, Luką, Joną).
Visi: Garbė Tau, Viešpatie!

Kunigas: Girdėjote Viešpaties žodį.
Visi: Šlovė Tau, Kristau!

Kunigas: Išpažinkime tikėjimą.
Visi su kunigu: Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu Šventąją Dvasią, Šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

Kunigas: Melskitės, broliai seserys, kad visigalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
Visi: Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul ji teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai Bažnyčiai – dvasinę naudą.

Kunigas: Viešpats su jumis.
Visi: Ir su tavimi.

Kunigas: Aukštyn širdis.
Visi: Keliame į Viešpatį.

Kunigas: Dėkokime Viešpačiui Dievui.
Visi: Verta ir teisinga.

Kunigas: …Drauge su angelų chorais giedame:
Visi: Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!

Kunigas:… Tikėjimo paslaptis!
Visi: Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį ir išpažįstame Tavo prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant.

Kunigas: Išganytojo pamokyti ir jo liepiami, drįstame tarti:
Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Kunigas: …Jėzaus Kristaus atėjimo.
Visi: Tavo valdžia, ir galybė, ir garbė per amžius!

Kunigas: …Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Visi: Amen

Kunigas: Viešpaties ramybė visada telydi jus.
Visi: Telydi ir tave.

Kunigas: Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
Visi: Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!

Kunigas: Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą!
Visi: Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Kunigas: Viešpats su jumis.
Visi: Ir su tavimi.

Kunigas: Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas, ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.
Visi: Amen.

Kunigas: Telydi jus Viešpaties malonė.
Visi: Dėkojame Dievui.